DERECE PROGRAMLARI

: Tıp Eğitimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıp Eğitimi Doktora Programı YÖK tarafından 25.03.2009 tarihinde kabul edilmiştir. Programda DEÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD öğretim üyelerine ek olarak 13B4 ile görevlendirilen iki profesör görev almaktadır. Programın süresi her yılda iki sömestr olmak üzere 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıp Eğitimi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıp Eğitimi Doktora programının açılması 25.03.2009 tarihinde YÖK tarafından kabul edilmiştir. Program tıp eğitimi alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen tıp doktorlarına yönelik hazırlanmış olup, eğitim biliminin temel kavram ve kuramlarının tıp eğitimi alanına uygulanmasına yönelik bilgi, beceri ve tutumların kazanılması, alanla ilgili, bilimsel araştırmaların planlanması, uygulanması ve yayınlanması konularında bilgi beceri ve yetkinliğin kazanılmasıdır. Program her dönem zorunlu derslerle birlikte tıp eğitiminin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.


Temel Program Kazanımları

1   Eğitim kuramları alanındaki bilgilere hakimdir ve bilgilerini tıp eğitimi alanına uyarlayabilir.
2   Eğitim programı geliştirme alanındaki bilgilerini tıp eğitimi alanına uyarlayabilir.
3   Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki bilgilere hakimdir ve bilgilerini tıp eğitimi alanına uyarlayabilir.
4   Topluma dayalı/yönelik eğitim konusunda bilgi sahibidir ve bilgilerini eğitim programı geliştirme konusuna uyarlayabilir.
5   Eğitim araçları ve yöntemleri hakkındaki bilgilerini tıp eğitimi alanında kullanabilir.
6   Eğitimde program değerlendirme alanındaki bilgilere hakimdir ve bilgilerini tıp eğitimi alanına uyarlayabilir.
7   Tıp eğitiminde akreditasyon konusunda kuramsal bilgiye hakimdir ve uygulama örneklerini değerlendirebilir.
8   Eğitim araştırmaları konusundaki bilgilere hakimdir ve bilgilerini tıp eğitimi alanına uyarlayabilir.
9   Bilim, araştırma ve yayın etiği ilkelerine hakimdir ve tıp eğitimi alanındaki çalışmalarında gerçekleştirebilir.
10   Bir araştırmayı yayına dönüştürme sürecini gerçekleştirebilir.
11   İletişim becerileri ilkelerini tıp eğitimi alanına uygulayabilir.
12   Tıp eğitiminde profesyonalizm ve etik değerler alanındaki bilgilerini program geliştirme ve değerlendirme süreçlerine uyarlayabilir.
13   Mezuniyet sonrası eğitim, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleksel Gelişim (STE/SMG) gibi alanlarda yürütülen eğitimlere ilişkin kuramsal bilgiye hakimdir ve program geliştirme konusuna uyarlayabilir.
14   Eğitim felsefesi konusundaki bilgilerini program geliştirme konusuna uyarlayabilir.
15   Eğitim programlarının yönetimi konusundaki bilgilere hakimdir.
16   Eğitim teknolojisi konusundaki bilgilere hakimdir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TEG 6012 EĞITIMDE PROGRAM DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 2 2 0 10
G 2 TEG 6002 EĞITIM ARAÇLARI VE YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 10
G 3 TEG 6016 TOPLUMA DAYALI/YÖNELIK EĞITIM SEÇMELİ 2 2 0 10
G 4 TEG 6003 EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 2 2 0 10
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 TEG 6013 EĞITIM PROGRAMI GELIŞTIRME SEÇMELİ 2 2 0 10
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 TEG 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
G 10 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 11 TEG 6014 EĞITIM ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 2 0 10
G 12 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 13 TEG 6009 EĞITIM PROGRAMLARININ YÖNETIMI SEÇMELİ 2 2 0 10
G 14 TEG 6015 TIP EĞITIMINDE İLETIŞIM BECERILERI SEÇMELİ 2 2 0 10
G 15 TEG 6011 EĞITIM KURAMLARI SEÇMELİ 2 2 0 10
B 16 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 17 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 18 SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
B 19 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 20 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 21 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 22 TEG 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Mezuniyet Koşulları

vÖğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (108 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 120 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Berna Musal
e-mail: berna.musal@deu.edu.tr
Tel: 90 232 4124680/81