DERECE PROGRAMLARI

: Toksikoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Doktora programı, 1905.07.1993/194-15 sayılı senato kararı ile kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İlk olarak 1996-1997 eğitim-öğretim programa öğrenci kabul edilmiş ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen programı sekiz yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Toksikoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, mezunları akademik alanda, özel sektörde çalışmaya ve günlük yaşama hazırlamaktır

Temel Program Kazanımları

1   Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji ile ilgili temel tanımları bilme ve meslek yaşantısında kullanabilme.
2   Toksikoloji ile ilgili laboratuar ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma, deney planlayabilme, yapabilme ve yorumlayabilme
3   Klinik Toksikolojide Laboratuar Analizi konusunda bilgi sahibi olma
4   Literatür okuma, yorumlama, bilimdeki değişikliklere adapte olabilme yeteneği kazanma
5   Yenilik ve değişime açık olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma, meslekdaşlarla iletişim kurabilme.
6   Zehirlenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri konusunda bilgi sahibi olma , hastanelerde, toksikoloji ile ilgili birimler kurabilme ve bunu devam ettirebilme yeteneği kazanma.
7   Tarım ilaçları, ağır metaller gibi çevresel zehirlenme etkenleri konusunda bilgi sahibi olma ve bu konularda danışmanlık verebilme yeteneği kazanma.
8   Zehirlenmelerin epidemiyolojik özellikleri ile ilgili araştırmalar planlayabilme ve yapabilme becerisi
9   İlaç ve madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda danışmanlık verebilme.
10   Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, yurtdışı kongrelerde mesleği ile ilgili sözlü sunum yapabilme, poster sunabilme ve makale yazabilme.
11   Toksikolojide özel konular ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerektiği yerde bu bilgileri kullanarak sorunlara çözüm getirebilme
12   Grup içinde çalışabilme, etik sorumluluk sahibi olma yeteneği kazanma.
13   İşyeri ortamında kimyasalların güvenli kullanımına ilişkin kılavuzluk ve danışmanlık verilmesi becerisi
14   Kendi yeterliliklerinin farkında olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kaynakta veri yoktur

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TOK 6042 İLAÇLARLA ZEHIRLENME SEÇMELİ 1 2 0 10
G 2 İŞS 6043 İŞ TOKSIKOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 6
G 3 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 4 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 TOK 6046 BITKI VE BESINLERLE ZEHIRLENME SEÇMELİ 1 0 0 5
G 6 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 TOK 6049 TOKSIKOLOJIDE İYI LABORATUAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 10
G 9 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 10 FAR 6049 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 12
G 11 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 12 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 TOK 6047 İLAÇ VE TOKSINLERIN TERATOJENIK ETKILERI SEÇMELİ 1 2 0 10
G 14 TOK 6039 KLINIK TOKSIKOLOJIDE LABORATUAR ANALIZI SEÇMELİ 1 2 0 10
G 15 FAR 6057 KLINIK FARMAKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 0 0 8
G 16 TOK 6037 TOKSIKOLOJI VE KLINIK TOKSIKOLOJIDE GENEL KAVRAMLAR, MEKANIZ. SEÇMELİ 2 0 0 10
B 17 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 18 TOK 6036 ZEHIRLENEN HASTAYA ACIL YAKLAŞIM İLKELERI SEÇMELİ 2 2 0 15
B 19 TOK 6040 TOKSIKOEPIDEMIYOLOJI VE ZEHIR DANIŞMA MERKEZLERI SEÇMELİ 1 4 0 15
B 20 TOK 6043 TARIM İLAÇLARIYLA ZEHIRLENME SEÇMELİ 1 0 0 5
B 21 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 22 TOK 6048 AĞIR METAL ZEHIRLENMELERI SEÇMELİ 1 0 0 5
B 23 TOK 6038 KLINIK TOKSIKOLOJIDE MEDIKOLEGAL İLKELER SEÇMELİ 1 0 0 5
B 24 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 25 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 26 TOK 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 27 TOK 6041 ÇOCUKLARDA ZEHIRLENMELER SEÇMELİ 1 2 0 10
B 28 TOK 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 12
B 29 TOK 6045 ZEHIRLI HAYVAN ISIRMA VE SOKMALARI SEÇMELİ 1 0 0 5
B 30 TOK 6044 İLAÇ VE MADDE BAĞIMLILIĞI SEÇMELİ 1 0 0 5
B 31 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 32 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 33 FAR 6048 GENEL FARMAKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 16
B 34 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 35 TBG 6061 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 15
B 36 TOK 6050 ÇEVRESEL TOKSIKOLOJI SEÇMELİ 1 2 0 10

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Kaynakta veri yoktur

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sedef Gidener
e-mail:sedef.gidener@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123900