DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

6 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Anabilim Dalı 2007 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Özel eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
2   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme
4   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
6   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma
7   Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma

Mezunların İstihdam Profilleri

Özel Eğitim Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel özel eğitim merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 6 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 12 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 21 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 36/151 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5003 ÖZEL EĞİTİMDE TANI VE DEĞERLENDİRME, YÖNTEM VE TEKNİKLER ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5043 GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA OYUN TEMELLİ ETKİNLİK BELİRLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 ÖEP 5065 ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5067 ENGELLİLERE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÖEP 5069 ZİHİN ENGELLİLER VE AKADEMİK BECERİ EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÖEP 5039 ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 ÖEP 5077 ZEKA VE YARATICILIK KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖEP 5079 ÖZEL EĞİTİM GRUPLARINDA ZİHİN KURAMI BECERİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 ÖEP 5071 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 ÖEP 5073 OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 ÖEP 5075 ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM MODELLERİ I: ANALİTİK DÜŞÜNCE MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÖEP 5081 OTİZM SPEKTRUM GRUBUNDA DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 ÖEP 5063 ENGELLİLERİN CİNSEL EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 16 ÖEP 5061 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ÖEP 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 ÖEP 5040 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI ZORUNLU 0 4 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5050 PROBLEM DAVRANIŞLARI İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 ÖEP 5034 ENGELLİLER İÇİN KRİZE MÜDAHALE STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 ÖEP 5044 UĞRAŞ TERAPİSİ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 4 ÖEP 5052 KAYNAŞTIRMA VE DESTEK HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 ÖEP 5026 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI SEÇMELİ 1 2 0 8
B 6 ÖEP 5038 ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN (ANNE-BABA VE KARDEŞ) EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 ÖEP 5054 ÜSTÜN ZEKALILARDA ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ÖEP 5056 ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM MODELLERİ II: YARATICI DÜŞÜNCE MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ÖEP 5042 ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE SANAT SEÇMELİ 2 2 0 7
B 10 ÖEP 5064 ÜSTÜN ZEKALILAR VE AİLE ORTAMI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 11 ÖEP 5066 OTİZM SPEKTRUM GRUBUNDA BİLİŞSEL SÜREÇLER VE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 12 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 ÖEP 5022 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ (Ö.Ö.B VE D.E.H.B) EĞİTİM VE SAĞALTIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 ÖEP 5028 ERKEN EĞİTİM PROGRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 ÖEP 5048 ENGELLİLERE REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 ÖEP 5062 BEBEKLİK DÖNEMİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 ÖEP 5020 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ARACI GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 ÖEP 5024 ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
AKTS/DE Koordinatörleri:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr