DERECE PROGRAMLARI

: Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

177 öğrencinin eğitim gördüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı 1998 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Hukuk, Tıp, Hemşirelik ile Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Kültürel Çalışmalar Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, kısa sınavlarr, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı öğrencilerin Aile Eğitimi ve danışmanlığı konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramların bilgisi,
2   Olgu ve kavramlar arasında ilişki kurabilme, geliştirebilme ve uygulayabilme,
3   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri, değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahip olabilme,
4   Eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme,
5   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretebilme,
6   Gerektiğinde ilgili diğer meslek alanlarıyla birlikte çalışabilme,
7   Kendi dilinde ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile işbirliği yapabilme,
8   Alanının geliştirilmesine doğrudan bilimsel araştırmalar yolu ile katkı sağlarken kendini bireysel olarak geliştirebilme,
9   Objektif, empatik, dürüst ve mesleki etik değerlere uygun profesyonel davranabilme,
10   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Aile Eğitimi ve danışmanlığı Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı özel kurum ve kuruluşlarda Özel Aile Danışma ve Psiko-sosyal danışma merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, emniyet ve askeri kurumlarda da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 7 zorunlu ve 11 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 6 tanesi Güz yarıyılında, 5 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 11 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 45/77 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5059 KRİZE MÜDAHALE ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 AED 5027 AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 AED 5057 AİLE SAĞLIĞINA GENEL BİR BAKIŞ ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5061 YAS DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 AED 5049 ANLAŞMAZLIK VE ÇÖZÜM SÜRECİNDE PROBLEM ÇÖZME VE ARABULUCULUK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 AED 5063 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 AED 5065 YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 AED 5028 AİLE DANIŞMANLIK KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 AED 5000 AİLE HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 AED 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5054 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 AED 5052 EVLİLİK ÖNCESİ AİLE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 AED 5018 YARDIM EDENLERE YARDIM SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 AED 5034 ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ SORUNLARI VE AİLE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 AED 5050 ÇOCUK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 AED 5056 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 AED 5048 ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Dilek GÜLDAL
guldal.dılek@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Dilek GÜLDAL
guldal.dılek@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
hadiye.kkaragoz@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ