DERECE PROGRAMLARI

: Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde Kemal Karhan, İlter Akat, ve Gündüz Balkan tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesine bağlanmıştır. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak lisansüstü programlar yürütülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi İngilizce olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Mühendislik Yönetimi - Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 70 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, yönetici veya yönetici adaylarına mühendislik projeleri, teknik projeler ve çalışma takımlarını yönetebilmeleri için mühendislik yönetimi bilgileri, yaklaşımları ve teknikleri kullanma becerisini kazandırmaktır. Programın hedeflediği grup mühendislik (Endüstri mühendisliği dışındaki), fen ve sosyal bilimler mezunlarıdır.
Program kapsamında; üretim sistemleri, dinamik ve stokastik modelleme, inovasyon yönetimi, toıplam kalite yönetimi, simülasyon, yalın üretim sistemleri, çizelgeleme, sezgisel algoritmalar, risk yönetimi, yatırım analizi, servis sistemleri, tahminleme ve zaman serileri analizi, çok amaçlı ve çok kriterli karar verme, tesis planlama, insan faktör mühendisliği, tedarik zinciri analizi, uzman sistemler ve zeki optimizasyon yöntemleri gibi alanlarda dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır.
Bölümümüzde, lisans ve lisanüstü öğrencilerimize hizmet vermek üzere dört adet laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlar ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.
1. Zeki Optimizasyon ve Karar Verme Laboratuvarı: 48 m2 lik bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarda öğrencilere optimizasyon ve karar verme tekniklerinin öğretilmesi ve bu alanlarda araştırmalar yapılması amaçlanmaktadır.
2. Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Laboratuvarı: 100 m2 lik bir alanda hizmet vermektedir. Bu laboratuvarda üniversite servis sağlayıcısı üzerinden internete bağlı 40 adet bilgisayar bulunmaktadır. Çeşitli istatistik, optimizasyon, modelleme ve kurumsal kaynak
planlama yazılımları bu bilgisayarlarda kuruludur. Bölüm müfredatındaki Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programlama Dilleri ve Simülasyon gibi birçok ders bu laboratuvarda verilmektedir.
3. İş Etüdü ve İnsan Faktörleri Laboratuvarı: 117 m2 lik bir alanda hizmete girecek olup, yapım aşamasındadır. Laboratuar, iş etüdü ve insan faktörleri konularında eğitim ve araştırma amacıyla deneylerin yürütülmesi amacını taşıyacaktır. Laboratuar, ergonomik ölçümler ve buna bağlı olarak ergonomik etüt ve tasarımlar yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
4. Üretim Sistemleri ve Süreç Tasarımı Laboratuvarı: 68 m2 lik bir alanda hizmete girecek olup, yapım aşamasındadır. Laboratuarda imalat sistemlerinin modellenmesi, ürün ve süreç tasarımı, kalite sistemlerinin tasarımı ve üretim planlama gibi konularda eğitim ve araştırma amacıyla deneysel faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacaktır.
Laboratuar olanakları dışında, her dönem belirli işletmelere yapılan teknik geziler vasıtasıyla, lisans ve lisanüstü öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görmeleri imkanı sunulmaktadır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Analitik ve kritik düşünme; endüstriyel proje ve süreçleri yönetme
2   Mühendislik projelerinin yönetiminde kalite ve risk analizi yapabilme; mal ve hizmet süreçlerinin entegrasyonundan oluşan disiplinler arası ve diğer yaklaşımları kullanabilme
3   Karmaşık mühendislik problemleri ve süreçlerini çözmek için ilgili yöntemleri belirleme, önceliklendirme ve uygun olanını seçme
4   Endüstriyel süreçlerin başarılı yönetimi için gerekli araç, teknik, kaynak, organizasyonel sistem ve karar verme süreçlerini değerlendirme
5   Mühendislik yönetimi problemlerinin çözümünde sistem yaklaşımı bakış açısına sahip olma
6   Proje ve süreçleri yönetmek için gerekli organizasyonel ve grup becerileri gösterme
7   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma
8   Mesleki ve etik sorumluluk gösterme
9   Mühendislik yönetiminin bilgi ve becerilerini uygulama
10   Firma mükemmelliğini geliştirmek için gerekli yöntem ve teknikleri kullanma

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Yüksek Lisans ve doktora programlarımız öğrencilere endüstri mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapma olanağının yanında üretim ve hizmet sektörünün tüm alanlarında yönetici, uzman, kalite güvence mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, satın alma mühendisi ve üretim hizmetleri mühendisi gibi çok farklı pozisyonlarda istihdam olanağı bulmaktadırlar.
Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın yaklaşık %80 i özel sektör kuruluşlarında, % 15 i ise kamu sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENM 5011 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 ENM 5013 KANTİTATİF İŞLETME ANALİZİ -I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 MAT 5001 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ENM 5007 BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 ENM 5033 MÜHENDİSLER İÇİN YÖNETİM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 ENM 5031 MÜHENDİSLİKTE MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ENM 5035 İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİSAZYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 ENM 5005 FİNANSAL YÖNETİM VE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 ENM 5023 SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE YALIN ÜRETİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 ENM 5009 KARAR VERMEDE KANTİTATİF YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ENM 5012 BENZETİMİN ENDÜSTRİDE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 ENM 5006 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 ENM 5008 ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ENM 5020 LOJİSTİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 ENM 5038 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ENM 5040 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 MAT 5002 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ENM 5026 METOD TASARIMI VE İŞ ÖLÇÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ENM 5018 TEKNOLOJİ VE İNNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 ENM 5028 HESAP ÇİZELGELERİYLE YÖNETİMSEL KARAR MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 ENM 5042 İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 ENM 5014 KANTİTATİF İŞLETME ANALİZİ -II SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENM 5097 DÖNEM ÖDEVİ ZORUNLU 0 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (81 AKTS) ve Dönem Projesi (9 AKTS), toplam 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Adil BAYKASOĞLU ,
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampusu 35160 Buca İzmir
Tel: 232 301 76 00
E-mail adil.baykasoglu@deu.edu.tr