DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Doktora programı, 1905.07.1993/194-15 sayılı senato kararı ile kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İlk olarak 1996-1997 eğitim-öğretim programa öğrenci kabul edilmiş ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 90 AKTS karşılığı ders alması, 150 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Not ortalaması her bir ders için en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora programı 1996 yılından beri doktora ünvanı ile mezun vermektedir. Program dersleri Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü Yerleşkesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nda yürütülmektedir.
Programın genel amacı; fizyoterapi biliminin felsefesini kavramış, bilgi ve deneyimlerini ilgili alanlara taşıyabilen, eğitim ve uygulama alanlarında yeni stratejiler geliştirebilen veya mevcut sistemi geliştirebilme becerisine sahip yenilikçi, araştıran, sorgulayan ve elde ettiği bilgileri ürüne dönüştürebilen ülkemizde ve dünyada Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında eğitim ve sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışabilecek Doktor fizyoterapist yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri takip edebilir, sentezleyebilir, araştırma ve eğitime yansıtabilir.
2   Fizyoterapide değerlendirme yöntemleri ve ekipmanlarını kullanabilir, adapte edebilir ve yeni yöntemler geliştirebilir.
3   Fizyoterapide tedavi yöntemleri ve ekipmanlarını kullanabilir, adapte edebilir ve yeni yöntemler geliştirebilir
4   Multidisipliner ekipte çalışabilir, ekibe liderlik edebilir
5   Bilgi ve deneyimini farklı klinik koşullara transfer edebilir.
6   Etkin iletişim, konuşma ve sunum tekniklerini kullanabilir.
7   Klinik eğitim programı geliştirebilir, süpervize edebiri ve değerlendirebilir.
8   Laboratuar temelli araştırmaları planlayabilir ve yürütebilir, düzenli kayıt tutabilir.
9   Araştırmayı ürüne veya faydalı modele dönüştürebilir, patent çalışmaları yürütebilir.
10   Yönetim ve organizasyon stratejileri geliştirebilir, uygulayabilir
11   Klinik soru sorma ve hipotez geliştirme ile araştırma projesi planlayabilir, kaynak bulabilir.
12   Zaman yönetimi, problem çözme yöntemleri, stresle baş etme yöntemlerini kullanabilir.
13   Akademik eğitim programı oluşturabilir, eğitim çıktılarını değerlendirebilir, yorumlayabilir ve eğitim programına yansıtabilir
14   Kalite yönetimi, akreditasyon ve standardizasyonu takip eder

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 2 FTR 6083 FIZYOTERAPIDE ORGANIZASYON VE YÖNETIM SEÇMELİ 1 2 0 4
G 3 FTR 6077 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI IV SEÇMELİ 1 2 0 5
G 4 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 FTR 6073 FIZYOTERAPIDE TEDAVI YAKLAŞIMLARI II SEÇMELİ 1 2 0 8
G 6 FTR 6067 KARDIYOPULMONER HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 8
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 FTR 6075 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI II SEÇMELİ 1 2 0 5
G 10 FTR 6071 YOĞUN BAKIM VE FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 11 FTR 6069 NÖROLOJIK HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 8
G 12 FTR 6081 SPINAL PATOLOJILERDE FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 13 FTR 6079 KORUYUCU FIZYOTERAPI YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 14 FTR 6063 FIZYOTERAPIDE ORGANIZASYON VE YÖNETIM SEÇMELİ 1 2 0 4
G 15 FTR 6065 FIZYOTERAPIDE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 8
G 16 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 17 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
B 18 FTR 6074 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI I SEÇMELİ 1 2 0 5
B 19 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 20 FTR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 21 FTR 6082 GERIATRIK FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 22 FTR 6070 FIZYOTERAPIDE KLINIK UYGULAMA SEÇMELİ 1 2 0 8
B 23 FTR 6080 PEDIATRIK HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 24 FTR 6072 FIZYOTERAPIDE TEDAVI YAKLAŞIMLARI I SEÇMELİ 1 2 0 8
B 25 FTR 6076 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI III SEÇMELİ 1 2 0 5
B 26 FTR 6066 FIZYOTERAPIDE EGZERSIZ YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 1 2 0 8
B 27 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 28 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 29 FTR 6078 FIZYOTERAPIDE ÖZEL İLGI ALANLARI V SEÇMELİ 1 2 0 5
B 30 FTR 6068 MUSKULOSKELETAL HASTALIKLARDA FIZYOTERAPI SEÇMELİ 1 2 0 8
B 31 FTR 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 32 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 90 AKTS karşılığı ders alması, 150 AKTS karşılığı kredinin tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sema SAVCI
e-mail:sema.savci@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124900-01