DERECE PROGRAMLARI

: Anatomi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anatomi Doktora Programı, öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmalarını ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktadır. Programın temel hedefi, İnsan bedeni ile ilgili konularda bilimsel açıdan gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesidir. Doktora derecesi, dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlık dönemini kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak, öğrencinin uzmanlaşacağı alana uygun, disiplinler arası seçmeli dersler bulunmaktadır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Anatomi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan,YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Anatomi Doktora Programının amacı, erişkin insan vücuduna ait yapı, organ ve sistemlerin işleyişini, yerleşim ve organizasyonunu ileri düzeyde bilen, bu bilgiyi farklı düzeylerdeki öğrencilere aktarabilen ve kendi sorumluluğunda bilimsel araştırma yapabilme ve sunabilme bilgi ve becerisini kazanan, bilimsel değerlendirme becerisine sahip, bilim insanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Anatomide genel kavramlar ve terminoloji ile ilgili temel bilgilere sahiptir
2   Organlar ile ilgili temel bilgilere sahiptir
3   Lokomotor sistem ile ilgili temel bilgilere sahiptir
4   Merkezi Sinir sistemi ve duyu organları ilgili temel bilgilere sahiptir
5   Periferik sinir sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
6   Topografik anatomi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
7   Anatomide diseksiyon yöntemleri ile ilgili temel bilgilere sahiptir
8   Alanı ile ilgili temel mesleksel becerilere ve iletişim bilgisine sahiptir
9   Alanı ile ilgili bilimsel verileri analiz etme, sözlü ve yazılı olarak sunma becerisine sahiptir
10   Alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleksel becerilere sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANA 6038 MERKEZI SINIR SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 18
G 2 ANA 6044 TOPOGRAFIK ANATOMI SEÇMELİ 1 0 0 8
G 3 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 4 ANA 6042 PERIFERIK SINIR SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 12
G 5 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 7 ANA 6041 KINEZYOLOJI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 8 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 9 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 11 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 12 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 ANA 6046 SOLUNUM VE SINDIRIM SISTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 12
G 14 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
B 15 ANA 6045 ÜROGENITAL SISTEM VE İÇ SALGI BEZLERI SEÇMELİ 1 2 0 10
B 16 ANA 6043 DOLAŞIM SISTEMI SEÇMELİ 1 2 0 12
B 17 ANA 6040 HAREKET SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 18
B 18 ANA 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 19 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 20 ANA 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 21 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 22 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 23 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 24 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 25 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 26 ANA 6047 DUYU ORGANLARI SEÇMELİ 1 0 0 7
B 27 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 28 ANA 6039 ANATOMIDE GENEL KAVRAMLAR VE TERMINOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi ara sınav ya da, ödev, proje değerlendirmesi ve final sınavı, ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (108 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 120 ECTS tez çalışması) Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Orhan Mağden
e-mail: orhan.magden@deu.edu.tr
Tel: 90 232 4124700