DERECE PROGRAMLARI

: Histoloji ve Embriyoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Histoloji ve Embriyoloji AD; Tıp fakültesi bünyesinde 1994 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı, 1994 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi; 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Histoloji-Embriyoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında, Doktora düzeyinde teorik ve laboratuar bilgi ve becerisine sahip olmak

Temel Program Kazanımları

1   Hücre, ince yapısı ve işlevi ile ilgili moleküler düzeyde bilgiye sahiptir.
2   İnsan vücudunu oluşturan doku tiplerini ve bu dokuların histolojik özellikleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
3   Genel İnsan embriyolojisi ile ilgili ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
4   Vücut sistemlerine ait organların mikroskobik yapısının ve organizasyonunu tanımlar, değerlendirir ve uygular
5   Organ ve sistemlerin embriyolojisini bilir.
6   Fertilizasyon ve yardımlı üremede kullanılan laboratuar yöntemleri ile ilgili ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
7   Mikroskop çeşitlerini, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını bilir ve uygular, mikroskobik görüntü analizini, ölçme ve değerlendirmesini yapabilir.
8   Işık mikroskobu için, doku hazırlar. Işık mikroskobunda değerlendirmek üzere, preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular
9   Histokimya ve immunhistokimya tekniklerini bilir ve uygular.
10   Elektron mikroskopta değerlendirilmek üzere preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular.
11   Sunum hazırlayabilir, sunum tekniklerini uygulayarak sunum yapabilir.
12   Alanı ile ilgili araştırma projelerini planlama, yürütme, sonuçlandırma, bulguları değerlendirme ve yazabilme becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 HİS 6029 GENEL HISTOLOJI SEÇMELİ 2 4 0 10
G 3 HİS 6033 HISTOKIMYA TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 4 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 2 0 7
G 5 HİS 6031 İLERI ÖZEL HISTOLOJI I ( DOLAŞIM-SOLUNUM-SINDIRIM ) SEÇMELİ 2 4 0 10
G 6 HİS 6027 ÖZEL İNSAN EMBRIYOLOJISI II SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 8 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 HİS 6037 HÜCRE İNCE YAPISI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 10 HİS 6035 YARDIMCI ÜREME TEKNIKLERINDE GENEL PRENSIPLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
B 12 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 13 HİS 6032 İLERI ÖZEL HISTOLOJI II ( UG-ENDOKRIN-SINIR-DUYU ) SEÇMELİ 2 4 0 10
B 14 HİS 6030 GENEL İNSAN EMBRIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 15 HİS 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 16 HİS 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 17 TBG 6061 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 15
B 18 ANA 6038 MERKEZI SINIR SISTEMI SEÇMELİ 2 2 0 18
B 19 HİS 6028 ELEKTRON MIKROSKOBU İÇIN LABORATUVAR TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 4 0 9
B 20 HİS 6026 ÖZEL İNSAN EMBRIYOLOJISI I SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 22 HİS 6034 İMMUNOHISTOLOJI:IŞIK VE MIKROSKOPI IÇIN İMMUNOHISTOKIMYA TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 23 HİS 6036 MIKROSKOPLAR, GÖRÜNTÜLEME VE ANALIZ SEÇMELİ 1 2 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr.Kazım Tuğyan
e-mail:kazim.tugyan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124553