DERECE PROGRAMLARI

: Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora programı 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFLvs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD 2005 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği iyileştirilmesine katkıda bulunmak için orijinal araştırmalar yapabilmek, yeni fikir, yöntem ve uygulamalar geliştirebilmek ve uygulamalarını kanıta dayalı çalışmalara dayandırabilmektir. Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, halk sağlığı alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kurarak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşmak
2   Halk sağlığı alanındaki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirerek kullanmak
3   Halk sağlığı alanındaki sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapmak
4   Halk sağlığı alanına yenilik getirecek ya da bilinen bir yöntemi uygulamaya yönelik araştırmalarda liderlik yapabilmek
5   Halk sağlığı alanındaki sorunların çözümünde model ve kuramları kullanarak araştırmalar yürütebilmek
6   Halk sağlığı alanında en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlamak
7   Halk sağlığı alanıyla ilgili rehberler ve uygulama standartları geliştirmek,
8   Halk sağlığı hemşirelik hizmetlerinin gelişmesinde politika oluşturmak, bilgi üretmek, araştırma ve teori oluşturmada vizyon geliştirmek
9   Uzman kişiler ile özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek
10   Sosyolojik bakış açısı ile toplumsal olayları eleştirel olarak inceleyebilmek, geliştirebilme, kaynakları harekete geçirebilme, sektörlerarası işbirliği yapabilme, ve gerektiğinde değişim ajanı rolünü üstlenebilmek
11   Halk sağlığı alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
12   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi),

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire ve akademisyen olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 2 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 3 ÇSH 6031 KRONIK HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞUN BAKIMI SEÇMELİ 2 0 0 13
G 4 ÇSH 6027 ÇOCUK HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 5 HEM 6055 ACIL HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 6 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 9 ÇSH 6029 ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA VE GELIŞTIRME SEÇMELİ 2 0 0 13
G 10 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 HEM 6058 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 13 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 14 HEM 6057 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 15 HEM 6041 HEMŞIRELIK KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 16 HEM 6056 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 6
B 17 SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
B 18 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 19 ÇSH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 20 ÇSH 6032 ÇOCUK HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 8 0 20
B 21 HSH 6012 SAĞLIĞI KORUMA VE GELIŞTIRME SEÇMELİ 3 0 0 15
B 22 HEM 6050 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 23 HEM 6048 OKUL SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 5
B 24 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 25 ÇSH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 26 HEM 6044 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 10
B 27 ÇSH 6024 ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 11
B 28 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 29 ÇSH 6030 ÇOCUK HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 8 0 20
B 30 ÇSH 6028 ÇOCUK GELIŞIM KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 13

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Murat Bektaş
e-mail:murat.bektas@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124782