DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelikte Yönetim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hemşirelikte Yönetim AD Doktora programı 2005 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yıl ders ve 2 yıl tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelikte Yönetim Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencinin; bağımsız araştırma yapabilmesi, alanı ile ilgili konuları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek bilime yenilik getirmesi, hemşirelikte yönetim biliminin gelişmesine katkısı olacak kuram ve modelleri oluşturması, gelişimini desteklemesi ve bilgilerini klinik alana aktarmasını sağlayabilmektir. Program enstitü zorunlu dersleri ve bölüm zorunlu dersleri ile seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili güncel ve ileri düzey bilgiyi derinleştirebilmek
2   Hemşirelikte yönetim ya da temel yönetim alanına özgü teori ve modeller değerlendirebilmek
3   Hemşirelikte yönetim ya da temel yönetim alanına özgü teori ve modeller değerlendirebilmek
4   Hemşirelikte yönetim alanındaki bilgileri, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgileri sentez edebilmek
5   Hemşirelikte yönetim alanıyla yeni bilgileri sorunların çözümünde kullanabilmek.
6   Hemşirelikte yönetim alanındaki bilgileri yorumlayabilme becerisi kazanabilmek.
7   Hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunların çözümünde teori ve modellere dayalı araştırmaları yürütebilmek ve sonuçlarını uygulama alanında kullanabilmek.
8   Hemşirelikte yönetim alanında edindiği kuramsal bilgiyi uygulama alanına aktarılmasına liderlik yapabilmek.
9   Hemşirelikte yönetim alanına yenilik getirecek ya da bilinen bir yöntemi hemşirelikte yönetim alanında uygulamaya geçirebilecek araştırmaların yürütülmesine liderlik yapabilmek
10   Sağlık bakım sisteminin işleyişini analiz edebilmek.
11   Hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmaları ulusal/uluslar arası toplantılarda sunma ve yayımlama aracılığıyla bilimsel bilgi üretebilmek.
12   Hemşirelikte yönetim alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek.
13   Yaşam boyu öğrenme ilkelerini ve bir yabancı dili kullanarak hemşirelikte yönetim alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
14   Hemşirelikte yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 2 HEM 6041 HEMŞIRELIK KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 3 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 4 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 HYH 6016 HEMŞIRELIK YÖNETIMINDE YENILIKLER SEÇMELİ 3 0 0 21
G 6 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 0 0 3
G 9 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 11 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 HYH 6014 LIDERLIK VE YÖNETIM TEORIK TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 15
B 13 HEM 6050 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 15 HYH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 16 HYH 6018 HEMŞIRELIKTE YÖNETIM UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 4 0 13
B 17 HYH 6015 HEMŞIRELIKTE YÖNETIM TEORILERI SEÇMELİ 3 0 0 21
B 18 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 19 SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
B 20 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 21 HYH 6017 HEMŞIRELIKTE YÖNETIM UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 4 0 13
B 22 HEM 6056 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 6
B 23 HYH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 24 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
Tel: 90.232.4124789