DERECE PROGRAMLARI

: Psikiyatri Hemşire. Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikiyatri Hemşireliği AD DOKTORA programı 2005 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencinin; bağımsız araştırma yapabilmesi, alanı ile ilgili konuları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek bilime yenilik getirmesi, psikiyatri hemşireliği biliminin gelişmesine katkısı olacak kuram ve modelleri oluşturması, gelişimini desteklemesi ve bilgilerini klinik alana aktarmasını sağlayabilmektir.
Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte Psikiyatri hemşireliği AD nın farklı alanlarındaki seçmeli derslerini içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik teori ve modelleri bilgisine sahip olma
2   Psikiyatri hemşireliğinde teori ve modellerin kullanımı ve sınırlılıkları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3   Araştırmalarda teori/model kullanma bilgisine sahip olma
4   Psikiyatri hemşireliği yan dallarından birisiyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma (KLP hemşireliği, çocuk psikiyatrisi hemşireliği, adli psikiyatri hemşireliği gibi)
5   Çalışma süreçlerini ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
6   Psikiyatri hemşireliği alanında bir uygulamayı farklı alanlaraa uygulama becerisi
7   Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlama becerisi,
8   Çok disiplinli ekiplerde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme
9   Ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık durumunda bakım ve rehabilitasyona yönelik bakımda kullanılabilecek yeni kanıtlar geliştirebilme
10   Psikiyatri hemşireliği alanında yaşanan problemleri belirleyebilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilm
11   Psikiyatri hemşireliği alanında hemşirelik teori ve modellerine dayalı araştırma planlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme
12   Sağlık bakım sistemi içinde hızla yaşanan değişim ve gelişmelerin hemşireliğe yansıması ve yarattığı etik problemleri analiz edebilme ve çözüm üretebilme
13   Ülkenin öncelikli ruh sağlığı sorunlarının ele alınmasına yönelik politikalara katılabilme ve üretebilme
14   Meslektaşlarına rehberlik ve danışmanlık yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 2 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 3 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 PSH 6023 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI FELSEFESI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 20
G 5 HEM 6058 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 0 0 3
G 7 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 10 PSH 6029 KONSÜLTASYON LIYAZON PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 11 PSH 6025 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 15
G 12 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 13 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 14 PSH 6027 AILE DINAMIKLERI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 15 HEM 6057 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 16 HEM 6041 HEMŞIRELIK KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 17 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 18 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 19 HEM 6050 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 21 PSH 6030 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
B 22 PSH 6026 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 1 2 0 15
B 23 SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
B 24 PSH 6024 SAĞLIK POLITIKALARI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
B 25 PSH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 26 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 27 PSH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 28 HEM 6056 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 6
B 29 HEM 6044 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 10
B 30 PSH 6028 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE TERAPÖTIK MÜDAHALELER SEÇMELİ 2 0 0 15

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman
Tel: 90.232.4124784