DERECE PROGRAMLARI

: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Doğum e Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır.Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DOKTORA programı 12 Şubat 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu ders Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde kullanılan kuram ve modellerin uygulamada, eğitimde ve araştırmada kullanılabilmesini amaçlar

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak DKH alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirmek, derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar yapabilmek
2   DKH alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3   DKH alanındaki yeni bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak.
4   DKH alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirmek ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak.
5   Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazmak ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlamak, bilimsel toplantılarda sunmak.
6   DKH alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirmek.
7   DKH alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçmek, uygulamak ve doğru yorumlamak, analiz ve sentez yapmak.
8   Hemşirelik bakım alanlarındaki sorunların çözümü için model ve kuramları kullanarak araştırmalar yürütmek
9   Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak.
10   Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak.
11   Kanıta dayalı uygulamaları takip etmek ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapmak.
12   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetmek.
13   Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmak ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurmak.
14   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak ve tartışmak.
15   DKH alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurmak.
16   DKH alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek.
17   Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 2 DKH 6031 YARDIMCI ÜREME TEKNIKLERI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 12
G 3 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 4 HEM 6041 HEMŞIRELIK KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 5 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 6 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 DKH 6029 KADIN SAĞLIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 9 HEM 6057 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 10 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 0 0 3
G 12 DKH 6033 PERINATAL EĞITIM YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 13 DKH 6027 KADIN SAĞLIĞINDA KURAM VE MODELLER SEÇMELİ 2 2 0 18
G 14 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 15 HEM 6058 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 16 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
B 17 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 18 HEM 6050 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
B 20 DKH 6026 KADIN SAĞLIĞI UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 4 0 12
B 21 DKH 6030 KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 18
B 22 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 23 DKH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 24 DKH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 25 HEM 6056 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 6
B 26 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 27 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 HEM 6044 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 10
B 29 HYH 6008 HEMŞIRELIKTE İNFORMATIK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 30 DKH 6032 PERINATAL TIP VE HEMŞIRELIKTE SON GELIŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 12
B 31 DKH 6028 KADIN SAĞLIĞI UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 4 0 12

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (108 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 120 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Associate Professor Samiye Mete
e-mail:samiye.mete@deu.edu.tr