DERECE PROGRAMLARI

: İç Hastaliklari Hemş Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İç Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ve Tıp Fakültesinin Nöroloji Anabilim dalına ve Geriatri Bilim Dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. İç Hastalıkları Hemşireliği DOKTORA programı 12 Şubat 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Ulusal Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanlarda en az 55 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) en az 50 puan, YDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya Enstitünün yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmak (en az 70 puan) ve Enstitünün ilgili alanda yapacağı bilim sınavından başarılı olmak (en az 65 puan).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İç Hastalıkları Hemşireliğinin temel kavramları ile ilgili derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2   İç Hastalıkları Hemşireliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3   İç Hastalıkları Hemşireliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4   İç Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili çalışmalarda, araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7   İç Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
8   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9   İç Hastalıkları Hemşireliği alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni bir fikir ve yöntemler geliştirebilme.
11   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12   Uzman kişiler ile iç hastalıkları hemşireliği alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13   Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme ve tartışabilme.
14   İç Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme.
15   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERS 6013 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 2 4 0 20
G 2 ERS 6011 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 3 İHH 6013 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 2 4 0 20
G 4 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 5 İHH 6011 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 6 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 0 0 3
G 10 İHH 6015 İÇ HASTALIKLARI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 12
G 11 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 HEM 6055 ACIL HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 13 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 14 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 15 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 HEM 6057 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 15
G 17 HEM 6041 HEMŞIRELIK KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 18 HEM 6056 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 6
B 19 HEM 6050 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 İHH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 21 HEM 6044 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 10
B 22 İHH 6014 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 12
B 23 SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 6
B 24 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 İHH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 26 ERS 6014 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 12
B 27 HEM 6054 YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 28 ERS 6012 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 29 İHH 6012 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 30 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 31 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
e-mail:ozlem.kguclu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4126966