DERECE PROGRAMLARI

: Mikrobiyoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ilk olarak Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Doktora ve Yüksek Lisans Programları açılmaktadır. Anabilim dalımızda Mikrobiyoloji nin değişik alanlarında yetkin olan toplam 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programı 1984 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Mikrobiyoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1985-1986 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararası bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Program her yarıyıl belirli gruplar içinde (bilim ve araştırma kültürü, disiplin bazlı ve diğer disiplinlerden) farklı alanlarındaki üç grup seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve tıbbi mikrobiyoloji bilgilerine sahiptir.
2   Enfeksiyon hastalıkları, epidemiyolojisi ve patogenezi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
3   Antimikrobiyallerin etki mekanizmalarını ve direnç mekanizmalarını bilir
4   Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlarla ilgili bilgisi vardır
5   Türkiye için önemli enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel bilgilere sahiptir
6   Hastane enfeksiyonları epidemiyolojisi ve kontrolünü bilir
7   Bağışıklık sistemi ve enfeksiyon immünitesi bilgisine sahiptir
8   Tıbbi mikrobiyoloji alanında iyi laboratuar uygulamalarını bilir ve uygular
9   Bilimsel araştırmalarda etik sorunları tanımlayabilir, olası etik sorunları öngörebilir ve etik ilkeler doğrultusunda davranır
10   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar
11   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır
12   Sağlıkta bir araştırmayı planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını paylaşabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 6081 PROKARYOT VE ÖKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU REGÜLASYONU SEÇMELİ 1 0 0 5
G 2 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 TBG 6079 HÜCRE SINYAL İLETIMI VE HASTALIKLARDAKI ROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 10
G 4 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 5 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 6 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 MİK 6036 İNFEKSIYON VE PATOGENEZ SEÇMELİ 4 0 0 20
G 8 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 9 MİK 6038 ANTIMIKROBIYALLER VE DIRENÇ MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 0 0 10
G 10 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 12 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 13 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
B 14 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 15 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 16 MİK 6037 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMUNOLOJI SEÇMELİ 3 2 0 20
B 17 MİK 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 18 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 19 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 20 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 21 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 22 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 23 MİK 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 24 TBG 6061 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 15
B 25 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir..

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. İ.Hakkı BAHAR
e-mail: hakki.bahar@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4500