DERECE PROGRAMLARI

: Biyokimya Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anabilim Dalı 1982 yılında (Biyokimya adı altında) YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıbbi Biyokimyanın değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Biyokimya doktora programı 1985-1986 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 8 yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Biyokimya Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması ve 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

(Tıbbi) Biyokimya Anabilim Dalı 1985-1986 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, biyokimya, tıpsal biyokimya ve yakın ilişkili alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararası bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Program her yarıyıl belirli gruplar içinde (bilim ve araştırma kültürü, disiplin bazlı ve diğer disiplinlerden) farklı alanlarındaki üç grup seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Tıbbi Biyokimya ile ilgili ve biyokimyanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kuramsal bilgiye sahiptir: Temel ve Tıbbi Biyokimya, Metabolizma, İleri Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji, Moleküler Mekanizmalar, Moleküler Hücre Biyolojisi, Klinik Kimya Temel İlkeler, Hastalıkların Biyokimyasal Mekanizmaları, Temel Bioistatistik, Öğrenme kuramları ve eğitim yöntemleri
2   İlgi alanına yönelik alanından farklı konularda, ilgi alanı doğrultusunda, temel kuramsal bilgiye sahiptir.Tıp Terminolojisi, İnsan vücudunun yapı ve fonksiyonu, Hücresel/Moleküler İmmünoloji, İnsan Moleküler Genetiği, Farmakoloji,,Anatomik patoloji, Histoloji, Biyoinformatik, Sistem Biyolojisi, Temel Onkoloji, Sinirbilim, Protein Biyokimyası ve Moleküler Modelleme
3   Biyokimya alanında kullanılan temel ve ileri laboratuvar bilgisine sahiptir.Temel ve ileri laboratuvar ilkeleri ve yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olma, Temel Moleküler Biyolojik yöntemler ile ilgili bilgiye sahip olma, Klinik Kimya Yöntemleri ile ilgili bilgiye sahip olma, Deney hayvanları uygulama yöntemleri ile ilgili ilkeleri kavrama,In-vitro çalışma yöntemlerinin bilgisine sahip olma.
4   Araştırma ilgi alanına yönelik laboratuvar yöntemleri ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olma, İleri spektrofotometrik teknikler, İleri Elektroforez teknikler, İleri kromatografi teknikler, İleri radyoaktif yöntemler, İleri immünolojik yöntemler,,İleri görüntüleme yöntemleri, Hücre kültürü, Omiks ler
5   Analiz: Karmaşık eksik ve gelişim halindeki bir bilgi demetini eleştirel şekilde analiz edebilme.
6   Sentez: Karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar getirebilme, yeni yöntem ve modeller geliştirebilme.
7   Değerlendirme: Bir araştırma projesini bağımsız şekilde değerlendirme ve eleştirel şekilde ele alıp alternatif şekilde çözüm üretebilme.
8   Bilgi kaynaklarına ulaşım ve yönetimi,Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını eleştirel bir şekilde sınıflandırabilme, Kanıta dayalı uygulamaları değerlendirebilme, Edindiği bilgileri uzman düzeyinde kullanabilme, İnformasyon teknolojisine hakim olma, End-Note vb programları kullanabilme
9   Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine bağımsız olarak hakim olma, Bilimsel makaleleri irdeleyebilme, Bilimsel soru sorma, Hipotez oluşturma, Deney planlayabilme, Deney yapma, Verilerin yönetimi ve analizini bağımsız olarak yapabilme-SPSS programı kullanabilme, Verileri yorumlayabilme, Araştırma proje önerisini bağımsız düzeyde yazabilme,Araştırma alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurma,
10   İletişim:Bilimsel konuları, araştırma bulgularını hem akademik hem de akademik olmayan topluluklara etkili biçimde sunabilme, Ana dilde ve yabancı dilde yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilme, Bağımsız olarak yurtiçi/yurtdışı makale yazabilme,Uluslar arası ortamlarda sunum yapabilme,Edindiği bilgileri aktarabilme , eğitime katkı yapabilme,Grup içinde lider konumunda planlama, uygulama ve görev dağılım işlerini başarma, Grup için çatışmaları çözme ve müzakere süreçlerini yönetebilme
11   Kendini Değerlendirme,Kendisini ve başkalarının performanslarını nesnel şekilde değerlendirme ve geri bildirim verme
12   Temel ve İleri Laboratuvar Tekniklerini uygulama becerileri,Temel Laboratuvar Teknikleri, Elektroforez, Moleküler Biyolojik Teknikler, Klinik Kimya Yöntemleri, Hücre Kültürü, Deney Hayvanı Modelleri, İlgi alanına ve tez konusuna göre gereken diğer teknikler (HPLC, Kütle spektrometrisi,vb)
13   Temel Eğitim Becerileri, Kuramsal eğitim süreçlerine katkı yapabilme, Uygulamalı eğitim süreçlerinde bağımsız koçluk yapabilme, Kurs ve bilimsel toplantı sürecine eğitimsel katkı yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 2 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 ERS 6009 HÜCRE DIŞI MATRIKS YAPISI VE DINAMIKLERI SEÇMELİ 1 0 0 10
G 4 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 5 ERS 6007 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 6 BİO 6057 HÜCRE DIŞI MATRIKS YAPISI VE DINAMIKLERI SEÇMELİ 1 0 0 10
G 7 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 9 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 10 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 BİO 6047 TEMEL KIMYA SEÇMELİ 1 0 0 5
G 12 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 13 BİO 6049 BIYOKIMYASAL ENDOKRINOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 5
G 14 BİO 6051 METABOLIZMA II SEÇMELİ 3 0 0 15
B 15 BİO 6048 ENZIMOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 16 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 17 BİO 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 18 BİO 6058 NÖROKIMYA SEÇMELİ 4 2 0 15
B 19 BİO 6050 METABOLIZMA I SEÇMELİ 2 0 0 10
B 20 TBG 6061 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 15
B 21 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 22 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 23 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 24 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 25 ERS 6008 ENZIMOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 26 BİO 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 27 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 28 MOT 6019 OKSIDATIF STRES, SERBEST RADIKALLER VE ANTIOKSIDAN SAVUNMA SEÇMELİ 2 2 0 10
B 29 BİO 6054 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 10
B 30 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 (/100) almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 120 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Canan Çoker
e-mail: canan.coker@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4400