DERECE PROGRAMLARI

: İstatistik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İstatistik Bölümü, yüksek lisans programı 1994-1995 yılında kurulmuştur ve 1994-1995 yılında eğitime başlamıştır. Programdan 65 kişi mezun olmuştur.
Bu program, istatistiğin lisans seviyesi üzerindeki kuramsal ve uygulamaya dayalı kavramlarını kullanarak bağımsız olarak veri toplayıp bilgi üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstatistik mezunlarının, diğer disiplinlerde karşılaşılan problemleri istatistiksel bir bakış açısı ile değerlendirip çözüme katkı yapabilmeleri için eğitim olanakları sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

İstatistik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İstatistik bölümü yüksek lisans programının eğitim dili tamamen İngilizcedir. Bu sebeple İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılan yeterlilik ve düzey belirleme sınavını geçmek zorundadır. Derslerin yaklaşık %10 u zorunlu derslerden, geri kalan kısmı ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Bölümde 19 öğretim elemanı bulunmaktadır. Üç adet derslik, iki adet bilgisayar laboratuarı, merkez kütüphane ve genel internet ağı bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   İstatistik kuramı ve yöntemleri konusunda ileri düzeyde bir alt yapıya sahip olmak.
2   Tez konusu ile ilgili literatüre hakim olmak.
3   Tezi ile ilgili SCI veya SCI-Exp. kapsamında yer alan dergilerde en az bir araştırma makalesi yayınlanmış olmak.
4   Tez konusu kapsamındaki bir problemin çözümüne yeni bir yöntem veya yaklaşım ile katkıda bulunmuş olmak.
5   Tez konusu ile ilgili bir araştırmayı bağımsız olarak yönetebilecek yeterliğe sahip olmak.
6   İstatistik alanındaki yeni yöntem ve yaklaşımlara sistematik bir biçimde yaklaşıp yorumlamak.
7   İstatistik ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak, yeni fikirleri değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanmak.
8   Uzman bir topluluk içinde istatistikteki çalışma alanı ile ilgili görüşlerini savunmada yeterli olmak.
9   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma yeterliğine sahip olmak.
10   Toplumdaki istatistik bilimine ait algıyı geliştirerek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu ve Özel sektörde AR-GE %40
Akademik Kurum %40
Finans ve Sigorta %20

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler.Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 6071 YENİLİK, BULUŞ VE YARATICILIK ZORUNLU 1 1 0 5
G 2 STA 5053 OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMA I ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 FBE 6095 YİRMİNCİ YÜZYIL FELSEFE AKIMLARI ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 FBE 6077 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 1 1 0 5
G 5 FBE 6097 BİLİM TARİHİ VE BİLİM FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 6 FBE 6075 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 1 1 0 5
G 7 FBE 6079 LATEX İLE MATEMATİKSEL YAZIM ZORUNLU 1 1 0 5
G 8 FBE 6073 GELİŞİM VE ÖĞRENME ZORUNLU 1 1 0 5
G 9 FBE 6093 AKADEMİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 1 0 5
G 10 STA 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 7000 ÖZEL KONULAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FBE 6080 BİLİM ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 FBE 6072 DATA PROCESSİNG ZORUNLU 1 1 0 5
B 4 FBE 6076 DOĞA BİLİMLERİ TARİHİ ZORUNLU 1 1 0 5
B 5 FBE 6074 PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ZORUNLU 1 1 0 5
B 6 STA 5056 OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMA II ZORUNLU 3 0 0 9
B 7 MAT 5002 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 7
B 8 STA 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 STA 5079 LOJİSTİKTE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 2 STA 6053 SEZGİSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 3 STA 5095 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 STA 6045 HAYAT SİGORTALARI - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 STA 5025 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN GÜÇ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 STA 5067 HESAPLAMALI İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 STA 5031 DOĞRUSAL İSTATİSTİKSEL MODELLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 STA 5007 YENİDEN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 STA 6015 İSTATİSTİKTE VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 STA 5009 ÖRNEKLEME VE ANKET TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 STA 6007 İLERİ ÖRNEKLEME TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 STA 5091 FİNANS MATEMATİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 STA 5069 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 14 STA 6043 OPTİMİZASYON TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 STA 5063 GÜVENİLİRLİK TEORİSİ VE METOTLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 16 STA 5021 VERİ ANALİZİNDE İSTATİSTİKSEL YAZILIM SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 17 STA 6009 REGRESYONDA ETKİNİN BELİRLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 STA 6003 İLERİ OLASILIK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 STA 6001 İLERİ İSTATİSTİKSEL ÇIKARIM - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 STA 5093 MATEMATİKSEL MODELLEME VE DOĞRUSAL OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 STA 5077 DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 22 STA 5075 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 23 STA 5027 FİNANSTA İSTATİSTİKSEL BAĞIMLILIK KAVRAMI VE KOPULA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 24 STA 5023 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 25 STA 5015 STOKASTİK SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 STA 6013 ZAMAN SERİSİ İÇİN ASİMPTOTİK TEORİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 STA 5059 İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA METOTLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 28 STA 5071 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 29 STA 5083 KESİKLİ OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 30 STA 6051 DİNAMİK PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 STA 6011 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 STA 5065 AÇIKLAYICI VERİ ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 33 STA 5013 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE DENETLEME SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 34 STA 5090 KALİTE YÖNETİMİNDE ÖZEL TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 35 STA 5024 ALTERNATİF REGRESYON YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 36 STA 5078 DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 37 STA 5032 İLERİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 38 STA 6046 HAYAT SİGORTALARI - II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 STA 5068 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 STA 5102 KARAR KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 41 STA 5082 OYUN KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 42 STA 5074 KALİTE YÖNETİMİNDE ALTI SİGMA SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 43 STA 5060 İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA METOTLARI II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 STA 5026 DAYANIKLI KESTİRİM YÖNTEMLERİ VE HİPOTEZ TESTİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 45 STA 5012 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 STA 6054 İLERİ ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 47 STA 5088 İSTATİSTİKSEL SİMÜLASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 48 STA 5086 ENVANTER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 STA 5084 SERİM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 50 STA 6002 İLERİ İSTATİSTİKSEL ÇIKARIM - II SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 51 STA 5054 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 52 STA 6052 MATEMATİKSEL RİSK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 53 STA 6004 İLERİ İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 54 STA 5106 GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 55 STA 6018 İLERİ STOKASTİK SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 56 STA 5104 KUYRUK KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 57 STA 6016 ESNEK HESAPLAMA TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 58 STA 5058 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 STA 5094 HASAR MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Cengiz ÇELİKOĞLU
D.E.Ü. Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, Buca, İzmir.
cengiz.celikoglu@deu.edu.tr
Dahili Tel: 0 232 301 85 09