DERECE PROGRAMLARI

: Coğrafya Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında Sosyal Bilgiler Bölümü içinde kurulmuştur. 1994 yılından beri Coğrafya Eğitimi alanında doktora derecesi vermektedir ve şu anda kayıtlı 2 öğrencisi mevcuttur.

Kazanılan Derece

Coğrafya Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Doktora programlarına, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olma ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması başvuru için gerekmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 70 puan alan ve Yabancı dili İngilizce olarak belirlenen programlara başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan istenilecektir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programın toplam AKTS kredisi 240'dir

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Coğrafya'nın prensipleri çerçevesinde fiziki ve beşeri coğrafya konularıyla ilgili mekândan derledikleri verileri; değerlendirebilen, yorumlayabilen, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) yazılım ve donanımları aracılığıyla uygun veri ve metotları kullanarak, mekân analizi yaparak çözüm önerilerinde bulunabilen araştırmacılar yetiştirmek.
Coğrafya eğitimi alanında çağdaş strateji, öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak çevresini coğrafi bakış açısıyla bütüncül bir şekilde değerlendirebilen, yerli ve yabancı meslektaşları ile ortak etkinlikler yapabilen araştırmacılar yetiştirmek.

Eğitim programı Coğrafya eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir. Türkçe ve İngilizce dersler mevcuttur.

Temel Program Kazanımları

1   Coğrafya'nın prensipleri çerçevesinde Coğrafya konularıyla ilgili mekândan derledikleri verileri; değerlendirebilir, yorumlayabilir, mekân analizi yaparak çözüm önerilerinde bulunabilir.
2   Olay ve sorunlara bütüncül yaklaşarak, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir yönetiminde etkili değerlendirmeler ve uygulamalar yapabilir.
3   CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) yazılım ve donanımları aracılığıyla uygun veri ve metotları kullanarak; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında ileri düzeyde materyal, akıllı harita, grafik, şekil hazırlayabilir ve mekân ile ilgili analizler yapabilir.
4   Coğrafya eğitimi alanında çağdaş öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanarak uygun öğrenme ortamları ve eğitim materyalleri hazırlayabilir.
5   Coğrafya ile ilgili kavram ve olguları bilir, çevresini coğrafi bakış açısıyla bütüncül bir şekilde değerlendirir.
6   Yabancı meslektaşları ile iletişime geçebilir, coğrafya ve coğrafya eğitimi ile ilgili ortak etkinlikler yapabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi doktora programından mezun olan adaylar, doktora derecesi almaktadır. Böylece akademik yeterliliğe sahip adaylar, özel veya devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışabilir, yer bilimleri alanında projeler yürütebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAC 6099 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 180
G 2 EBE 6021 OTTOMAN SOCIAL HISTORY (FROM 15TH TO 19TH CENTURY) SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EBE 6025 ELICITING UNDERSTANDING IN EDUCATIONAL STUDIES SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SAC 6002 DOĞAL ORTAM ANALIZI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 EBE 6023 PROFESSIONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR TEACHERS SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 EBE 6029 LEARNING STRATEGIES AND SKILLS SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 SAC 6003 DÜNYA'DA COĞRAFI MIRAS VE KORUMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 SAC 6049 TÜRKIYE'NIN MORFO-KLIMATIK BÖLGELERI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 SAC 6027 TÜRKIYE'DE SANAYILEŞME HAREKETLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 SAC 6017 METEOROLOJIK VERILERIN DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 SAC 6047 DÜNYADA VE TÜRKIYEDE METROPOL KENTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 EBE 6027 RADIATION IN OUR EVERYDAY LIFE AND EDUCATION SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 SAC 6039 KIMYASAL ARAZI DEGRADASYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 SAC 6007 DENDROKLIMATOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 SAC 6005 TÜRKIYE'DE KENTLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 SAC 6045 JEO-EKOSISTEMLERIN BELIRLENMESI VE HARITALANMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 17 EBE 6031 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 18 EBE 6028 DEVELOPMENT THROUGH LIFE: PSYCHOSOCIAL IMPLICATIONS FOR SCHOOL PRACTICE SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 EBE 6032 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 20 SAC 6032 FIZIKSEL ARAZI DEGREDASYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 SAC 6012 TÜRKIYE'NIN TARIMSAL ÖZELLIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 22 EBE 6024 ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDENTS SEÇMELİ 3 0 0 5
B 23 SAC 6006 TÜRKIYE'DE NÜFUS HAREKETLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 24 SAC 6004 COĞRAFI TERMINOLOJI ARAŞTIRMASI VE DEĞERLENDIRMESI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 25 SAC 6038 SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM VE EKO-TURIZM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 26 SAC 6036 PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 27 EBE 6020 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 28 SAC 6098 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4
B 29 EBE 6002 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 30 EBE 6022 ACTION RESEARCH IN TEACHER EDUCATION SEÇMELİ 3 0 0 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Programı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
ali.bozkaplan@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç.Dr. Hasan ÇUKUR
hasan.cukur@deu.edu.tr