DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi anabilim dalına bağlı olarak 2000 yılında açılan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora Programı, deniz işletmeciliği ve ulaştırması alanında doktora düzeyinde eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Ülkemizin denizcilik çıkarlarına hizmet etmek temel amacı doğrultusunda deniz ulaştırması ve deniz işletmeciliği temel ve yan alanlarında doktora düzeyinde disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştiren, evrensel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, bilim etiği ilkelerine bağlı, buluşçu, yaratıcı ve girişimci bilim insanları yetiştirmeği amaçlamaktadır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olan yüksek lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL ) en az 60 almış olmak; Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2013 yılı itibari ile 2 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. Program eğitim ve araştırmaları 6 adet derslik ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuarlarında yürütülmektedir. Programın bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik alanlarında disiplinlerarası güncel ve ileri düzeyde bilgi donanımını etkin bir şekilde edinir.
2   İlgili yerli ve yabancı literatürü etkin bir şekilde takip ederek mevcut bilgileri kritize eder, tartışır, yorumlar ve genişletir.
3   İleri düzey bilgi donanımını kullanarak özgün bilimsel yöntemler, modeller ve çözümler geliştirir.
4   Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel güncel gelişmeleri izleyerek etkin sorun çözümünde bilimsel etik ve sorumluluk bilinciyle hareket eder.
5   Bilimsel ve teknolojik projeleri bağımsız olarak planlayabilir, uygulayabilir ve işletmecilik çözümleri ile değerlendirebilir.
6   Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunarak yeni bilgilerin oluşumunda yaratıcı, yenilikçi buluşçu davranır.
7   Bilimsel çalışmalarında disiplinlerarası etkileşimi ve koordinasyonu sağlar, liderlik ve yönlendiricilik yapar.
8   Bilimsel çalışmaları ve faaliyetleri ile uygulayıcılara ile kamu ve özel sektör paydaşları yönlendirmede etkin rol üstlenir.
9   Bilimsel, eğitsel ve sosyal ortamlarda alanındaki uzmanlar ile etkin yazılı ve sözlü iletişim geliştirir.
10   Mesleki sorunların çözümünde bilişüstü stratejilerini etkin kullanır ve olumlu tutum geliştirir.
11   Güncel gelişmeleri incelemede yaşam boyu öğrenme ve toplam kalite anlayışı doğrultusunda davranış sergiler.
12   Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemede öncülük ve yönlendiricilik rolü üstlenir.
13   Mesleki etkinliklerde güdüleyici ve tetikleyici yaklaşımla özgün ve etkin çözümler ve sonuçlar üretir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora Programı mezunları hem özel sektörde hem kamu sektöründe birçok farklı pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Mezunlar özel sektörde faaliyet gösteren armatör işletmeler, gemi acenteleri, dış ticaret şirketleri, deniz sigortaları şirketleri, limanlar, lojistik işletmeleri, yat ve marina işletmeleri gibi kurumlarda üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedir. Kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında, ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari görev alabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümleri ve alanlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurebilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda öğrenciler toplam 10 zorunlu, 7 seçmeli ders almalıdırlar. Üç dönem içinde toplamda 16 ders bulunmaktadır. Bütün seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programdaki tüm dersler dönemliktir. Programdaki dersler deniz işletmeciliği alanındaki doktora düzeyinde bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 6065 RESEARCH METHODOLOGİES ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DİY 6029 INTERNATİONAL COMPETİTİON AND MARİTİME TRANSPORT ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 DİY 6039 ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 DİY 6041 ADVANCED SHİPPİNG AND LOGİSTİCS FİNANCE SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DİY 6063 MARİTİME REGULATİONS AND POLİCY MAKİNG SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DİY 6047 QUALİTY SYSTEMS İN SHİPPİNG SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DİY 6049 MANAGİNG CHANGE AND INNOVATİON İN SHİPPİNG SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DİY 6045 INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİY 6058 SCİENCE AND ETHİCS ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 DİY 6034 DENİZCİLİK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 DİY 6044 INTERNATİONAL SUPPLY CHAİN MANAGEMENT SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DİY 6050 PORT ECONOMİCS SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DİY 6060 GELİŞMİŞ DENİZ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DİY 6054 İNFORMATİCS SYSTEMS MANAGEMENT İN MARİTİME BUSİNESS SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DİY 6056 STRATEGİC MARİNE TOURİSM MANAGEMENT SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 DİY 6052 MANAGEMENT DYNAMİCS İN MARİTİME BUSİNESS SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 6298 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 DİY 6071 POJECT MANAGEMENT ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 DİY 6069 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME STRATEJİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 DİY 6073 ULUSLARARASI DENİZCİLİK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 DİY 6075 STRATEJİK LİMAN İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 DİY 6083 ULUSLARARASI ENERJİ STRATEJİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ ULAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 DİY 6079 STRATEGİC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT İN SHİPPİNG SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 DİY 6081 KNOWLEDGE MANAGEMENT İN SHİPPİNG SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 DİY 6077 MARİNE INSURANCE MANAGEMENT SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır
http://www.sbe.deu.edu.tr/docs/guncel/sbe2010uygulama.doc

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Güldem CERİT
E-posta: gcerit@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 01