DERECE PROGRAMLARI

: İslam Tarihi ve Sanatları Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalı, alanında akademik düzeyde bilgi edinebilen; bilgi, analiz ve sentez gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler. Programda; İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi anabilim dallarında doktora eğitimi verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İslam Tarihi ve Sanatları Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olan yüksek lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL / IELTS) en az 60 almış olmak, ya da DEU Yabancı Diller Okulu İngilizce Yeterlilik Sınavından en az 70 almış olmak; Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı programında 7 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek tez kütüphanesi ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   İslam Tarihi ve Sanatlarının klasik kaynaklarını tanıma, kullanma ve tenkidini yapabilme becerisine sahip olur
2   İslam Tarihi ve Sanatları alanında yapılmış yurt içi ve yurt dışı çalışmaları takip ederek yeni gelişmelerden haberdar olur
3   Doktora düzeyinde yapacağı çalışmalarda yeni bilgilere ulaşabilme ve alana yeni katkılar sunabilme becerisini elde eder
4   İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilme yeteneği kazanır
5   İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme becerisi kazanır
6   Karşılaştığı bilgileri tez-antitez-sentez üçgeninde değerlendirip sağlıklı sonuçlara ulaşma becerisi kazanır
7   İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirir
8   İslam Tarihi ve Sanatları programında ortaya koyacağı çalışmaları başka alanlar için de faydalanılacak ve uygulanabilecek yeterlilikte sunar
9   Edindiği tüm bu bilgi ve becerileri ve yapacağı çalışmaları ilim, kültür ve sanat dünyasına bir katkı olarak sunabilme kabiliyetini elde eder.
10   İslam Tarihi ve Sanatları alanında gerçekleştirdiği çalışmaları bilim, kültür ve etik değerlere bağlı kalarak hazırlama yeteneğini kazanır
11   İslam Tarihi ve Sanatları alanının problemlerini konunun uzmanı kimselerle tartışabilecek ve alana yeni katkılar sağlayabilecek seviyeye gelir

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora programlarından mezun olan öğrencilerimiz, başta kamu olmak üzere değişik sektörlerde çalışabilmektedir. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran Kurslarında öğretici ve camilerde de imam olarak görev alabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve liselerde öğretmen olabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İslam Tarihi ve Sanatları doktora programında birinci ve ikinci yarıyılda ikişer ders zorunludur. Diğer dersler seçimliktir. Doktora öğrencisi 3 dönem ders alır. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. 3 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterlilik sınavına girerler. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora tezini hazırlar ve savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İTS 6031 İSLAM KURUMLARI TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 İTS 6005 İSLAM TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 İTS 6075 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 İTS 6009 TÜRK-İSLAM MİMARİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 İTS 6011 TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 İTS 6013 TÜRK-İSLAM EDEBİYATI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 İTS 6019 İSLAM TARİHİ METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 İTS 6021 TÜRK-İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 İTS 6029 TÜRK DİN MUSİKİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 İTS 6023 İSLAM UYGARLIKLARI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 İTS 6041 SİYER VE PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 İTS 6043 İSLAM TARİHİNDE TASAVVUF DÜŞÜNCESİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 İTS 6063 OSMANLI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 İTS 6065 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 İTS 6071 SANAT VE ESTETİK I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 16 İTS 6007 TÜRK-İSLAM TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İTS 6046 İSLAM KURUMLARI TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 İTS 6022 İSLAM TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 İTS 6056 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 İTS 6008 TÜRK-İSLAM MİMARİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 İTS 6010 TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 İTS 6012 TÜRK-İSLAM EDEBİYATI II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 İTS 6018 İSLAM TARİHİ METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 İTS 6020 TÜRK- İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 İTS 6028 TÜRK DİN MUSİKİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 İTS 6040 İSLAM UYGARLIKLARI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 İTS 6042 İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 İTS 6044 İSLAM TARİHİNDE TASAVVUF DÜŞÜNCESİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 İTS 6050 OSMANLI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 İTS 6052 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 İTS 6054 SANAT VE ESTETİK II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 İTS 6006 TÜRK-İSLAM TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İTS 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 İTS 6035 PALEOGRAFİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 İTS 6079 TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İTS 6039 EPİGRAFİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İTS 6045 OSMANLI'DA DİN VE DÜŞÜNCE HAYATI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 İTS 6047 OSMANLI TEŞKİLAT VE MÜESSESELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 İTS 6048 İSLAM TARİHİNDE YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İTS 6049 İSLAM TARİHİNİN ANA KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İTS 6051 ANADOLU'DA TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 İTS 6053 İSLAM İKTİSAT TARİHİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 İTS 6055 İSLAM VE ŞEHİR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 İTS 6059 TÜRK İSLAM EDEBİYATI ALAN İNCELEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 İTS 6061 TASAVVUF EDEBİYAT İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 İTS 6067 İSLAM TARİHİ ALAN İNCELEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 İTS 6069 DÜNYA TARİHİ OLARAK İSLAM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 İTS 6073 SANAT VE ESTETİK III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 İTS 6077 TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 İTS 6036 MÜZİKAL TECRÜBE SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İTS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İTS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İTS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İTS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İTS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
Tel: 0232 412 00 31
Fax: 0232 224 18 90
e-posta: riza.savas@deu.edu.tr