DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Küresel ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmin bir bilim dalı olarak da gelişmesi, kuramsal altyapısının güçlendirilmesi ve araştırmalar ile desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı temel olarak akademik kariyer yapmaya yönelmiş insan gücünü yetiştirmek üzere oluşturduğu Doktora Programı ile turizm alanının bilimsel anlamda gelişmesini desteklemeyi hedeflemektedir. Program, akademik kariyer yapmayı amaçlayan bireylere yüksek lisans programının ardından temel ve tamamlayıcı dersler ile gerekli bilgi birikimini kazandıracak akademik ve sosyal ortam oluşturmaktadır. Program, çeşitli kurumlarda görev yapan ya da sektörde iş deneyimi olan ve akademik ortama geçmek isteyen farklı altyapılara sahip öğrenci kaynağı ile bilgi alışverişini ve değişik bakış açılarını bir araya getiren bir platform yaratmaktadır. Bu amaç doğrultusunda zorunlu ve seçimlik dersleri ile öğrencilerin bilgiyi araştırma, bulma, paylaşma ve yorumlama becerilerini geliştirerek sorgulayıcı ve bilgiye dönük bireyleri topluma kazandırmak amacıyla oluşturulan köklü bir lisansüstü programdır.
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı doktora yapmayı hedefleyen öğrencilerin yanı sıra Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile Türkiyenin farklı yerlerindeki üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programının paydaş görüşleri doğrultusunda çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenen ders programı ve ders içerikleri ile programa devam eden öğrencilerin belirli bir konuda uzmanlaşması amaçlanmaktadır. Programda dersler Türkçe verilmektedir. Program öğrencilere Erasmus kapsamında yurtdışındaki üniversitelerde eğitim olanağı da sunmaktadır.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olan yüksek lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL) en az 60 almış olmak; Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği doktora programında 5 öğretim üyesi, 3 öğretim elemanı ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek kütüphanesi ile öğrenci ve ders kullanımındaki bilgisayar laboratuarı ile ayrıca kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Bilimsel düşünceyi içselleştirebilme, eleştirel bakış açısı ile bilimi yorumlayabilme, pekiştirebilme ve bilim felsefesi bilgisini akademik yaşamın her aşamasında uygulamaya dönüştürebilme,
2   Beşeri ve sosyal bilimler perspektifinden (turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi, yönetim ve organizasyon vb.) turizm sektörü ve alt sektörlerinde ortaya çıkan gelişmeleri izleyebilme, disiplinlerarası boyutta ilişkilendirebilme, değerlendirme ve eleştirel bakış açısı ile yorumlayarak fikir beyan edebilme,
3   Alanında ortaya çıkan sorunları stratejik olarak değerlendirme, paydaşlara yarar sağlayacak stratejik çözümleri öngörebilme ve bu bağlamda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak yargıya varabilme ve inisiyatif kullanabilme,
4   Turizm sektörü ekonomisini analiz edebilme, analiz bulgularını kullanarak yorumlayabilme, çözüm yollarını formüle edebilme ve önerilerde bulunabilme,
5   Pazarlama alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini analitik ve sistematik olarak analiz edebilme, yorumlayabilme, derinleştirebilme ve bu bağlamda pazarlamanın ilişkili olduğu sosyoloji, psikoloji, yönetim gibi disiplinlerle etkileşimini kavrayarak sentez ve değerlendirme yoluyla sonuç çıkarabilme, elde ettiği sonuçları derleyerek yargıya varabilme,
6   Alanı ile ilgili ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanarak, gerekli istatistiki donanıma sahip olarak, sektörel verileri bilgi teknolojilerinin ışığında toplayabilme, analiz edebilme, elde edilen bulguları raporlayabilme, sunabilme ve yorumlayarak karar verebilme,
7   Turizm politikası ve planlaması bilgisi çerçevesinde bölgesel plan yapabilme ve politika oluşturabilme yetkinliğine sahip olma,
8   Sürdürülebilir turizmin ulusal kalkınmada önemini kavrama, sürdürülebilir bakış açısını açık ve kesin bir şekilde benimseme, izah edebilme ve savunabilme,
9   Turizm sektörü ve alt sektörlerinin işleyişlerini yönetim, pazarlama, finans, ekonomi ve sosyolojik perspektifleri göz önüne alarak bütüncül bir bakış açısı ile kavrayabilme, turizm işletmeciliğine ilişkin her türlü konuda analiz yapabilme, çözüm üretebilme, öneri getirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı mezunları ağırlıklı olarak yüksek öğrenim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programında a. 17 (On yedi) zorunlu (altı adet program dersinin yanı sıra uzmanlık alanı ve teze hazırlık dersleri), b. 16 (on altı) seçimlik ders bulunmaktadır. c. Öğrenciler on yedi zorunlu dersin yanı sıra her yarıyılda üç adet ders seçerek toplamda 26 (yirmi altı) ders almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUI 6053 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 TUİ 6001 TURİZMİN SEKTÖREL ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 TUİ 6027 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 TUİ 6029 ÖRGÜT TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 TUİ 6051 BİLİM FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 TUİ 6033 TURİZM İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 TUİ 6031 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUİ 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUİ 6028 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI ZORUNLU 3 0 0 7
B 3 TUİ 6024 TURİZM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 4 TUİ 6026 TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 TUİ 6030 KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 TUİ 6036 OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 TUİ 6034 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 TUİ 6032 KÜRESEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUİ 6037 TURİSTİK TÜKETİCİ DAVRANIŞI ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 TUİ 6035 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 TUİ 6039 OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 TUİ 6041 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 TUİ 6049 BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 TUİ 6045 DESTİNASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 TUİ 6047 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇEVRE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 TUİ 6043 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ EĞİLİMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Ebru Günlü
E-posta: ebru.gunlu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 8239