DERECE PROGRAMLARI

: Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sinirbilimler Anabilim Dalı Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2004 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Biyokimya, Fizyoloji, anotomi, Tıbbi Biyoloji, Patoloji, Farmakoloji) ve klinik dallara (Nöroloji, Psikiyatri, Beyin cerrahisi) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Klinik Sinirbilimler YL programı 2005 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sinirbilimler Anabilim Dalı 2005 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı klinik sinirbilim bilgi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program her dönem bir zorunlu ders ile birlikte sinirbilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dalı ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Sinirbilimlerin temel kavramlarını tanımlayabilme, beynin nörofizyolojik işlevlerini ve nöroanatomik yapılarını, santral sinir sisteminin fonksiyonel organizasyonunu ve normal işleyişindeki temel prensipleri anlayabilme. kavrayabilme ve ifade edebilme
2   Kognisyon ve davranışın nöral temellerini, genetik ve nörokimyasal bileşenlerini anlayabilme, kavrayabilme ve açıklayabilme.
3   Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar, bu hastalıkların etiyopatogenezleri, genetik ve nörokimyasal bileşenleri hakkında teorik bilgiye sahip olabilme ve bu hastalıklardaki nörobilişsel bozulmalar ile santral sinir sistemi patolojisi bilgisine hakim olabilme.
4   Çalışma alanı doğrultusunda, psikiyatride kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma.
5   Nöropsikolojik testler, elektrofizyolojik, ve nöroradyolojik inceleme yöntemleri, elektronöromiyografi gibi nöropsikiyatrik hastalıklarda kullanılan araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel kuramsal bilgiye sahip olabilme ve çalışma alanı doğrultusunda bu yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olma.
6   İlgi ve çalışma alanı doğrultusunda, nöropsikiyatrik hastalıkların genetiği, hayvan modelleri ile bu hastalıklarda in vitro çalışma ve yöntemleri konusunda genel bilgiye sahip olabilme.
7   Klinik sinirbilim literatürünü gözden geçirebilme ve araştırabilme, literatüre yenilik getirecek araştırma planlayabilme ve projelendirebilme, kullanılacak olan araştırma yöntemlerine karar verebilme, araştırma verilerini kaydedebilme ve analiz edebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme ve yayına dönüştürebilme becerisine sahip olma.
8   Sinirbilimleri alanında anadilde ve (yabancı ) dilde sözlü ve yazılı anlatım yapabilme beceri ve yeterliliğine sahip olma.
9   Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla grup olarak çalışabilme ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olma.
10   Yapılan araştırmalarda etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 1 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Programda yer alan 2 ders ön koşulludur. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBİ 5029 SİNİRBİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBI 5009 KOGNİSYON-DAVRANIŞ NÖROBİYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 2 SBİ 5033 NÖROGLİA BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 SBK 5007 EPİLEPSİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 4 SBK 5011 SEREBROVASKÜLER ATEROSKLEROZ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 5 SBI 5007 MOTOR KONTROL FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 SBI 5013 ŞİZOFRENİ'NİN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 1 2 0 5
G 7 SBK 5023 ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE DENGE SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 SBI 5017 ERİŞKİN ELEKTROENSEFALOGRAFİSİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 9 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 10 SBI 5011 DUYGU DURUM BOZUKLUKLARININ NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 1 2 0 5
G 11 SBK 5009 UYKU VE BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 1 4 0 6
G 12 SBK 5019 KLİNİK LİTERATÜR ARAŞTIRMA I SEÇMELİ 1 0 0 2
G 13 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 14 SBK 5003 KLİNİK NÖROLOJİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 15 SBK 5005 PSİKİYATRİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (ÖLÇEKLER) I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 16 SBK 5021 HAREKET BOZUKLUKLARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK İNCELEMELER VE BOTULİNUM TOKSİN UYG. SEÇMELİ 1 4 0 6
G 17 SBI 5015 TEMEL ELOKTRONÖROMİYOGRAFİ SEÇMELİ 2 4 0 8
G 18 SBİ 5031 TEMEL SİNİRBİLİMLER I SEÇMELİ 2 0 0 8
G 19 SBİ 5005 ÖĞRENME VE BELLEK SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBK 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 SBİ 5032 SİNİRBİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 1 4 0 12
B 3 SBK 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBK 5026 YÜKSEK KORTİKAL İŞLEVLERİN KAYBI ÖZELİNDE DEMANS SEÇMELİ 2 2 0 6
B 2 SBI 5012 KOGNİSYON, İLETİŞİM VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 SBI 5016 UYARILMIŞ VE OLAYA İLİŞKİN ENDOJEN POTANSİYELLER SEÇMELİ 1 4 0 6
B 4 SBK 5016 UZUN SÜRELİ VİDEO EEG MONİTORİZASYON VE İNVAZİF KAYITLAMA VE NÖROPSİKOLOJİK TEST SEÇMELİ 1 8 0 10
B 5 SBK 5020 KLİNİK LİTERARTÜR ARAŞTIRMA II SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 SBI 5014 İLERİ ELEKTRONÖROMİYOGRAFİ-NÖROFİZYOLOJİ SEÇMELİ 1 4 0 6
B 7 SBK 5018 İNMELERDE KLİNİK YAKLAŞIM SEÇMELİ 1 6 0 8
B 8 SBK 5006 PSİKİYATRİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (ÖLÇEKLER) II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 10 SBI 5006 BEYİN GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 1 2 0 4
B 11 SBI 5030 İLERİ EEG SEÇMELİ 1 6 0 8
B 12 SBK 5008 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 2 0 6
B 13 SBK 5024 PSİKOTİK BOZUKLUKLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 14 SBİ 5034 TEMEL SİNİRBİLİMLER II SEÇMELİ 2 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Şermin Genç
e-mail:sermin.genc@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123588