DERECE PROGRAMLARI

: Karşılaştırmalı Tarih Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 1998 tarihinde kurulmuştur. Anabilim Dalı bünyesinde 10 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi yer almaktadır. Halen anabilim dalına bağlı Karşılaştırmalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Bilimsel, tarihsel araştırma faaliyetlerine dayalı olarak tarihin spesifik alanlarında karşılaştırmalı perspektife dayalı Bilim Uzmanı yetiştirme amacı güden programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Karşılaştırmalı Tarih Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olan yüksek lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL / IELTS) en az 60 almış olmak, ya da DEU Yabancı Diller Okulu İngilizce Yeterlilik Sınavından en az 70 almış olmak; Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelerin tarihsel kökenlerini bilen, olaylara akademik bir derinlik ile bakabilme yeteneğine sahip, ulusal ve küresel olaylara duyarlı, nesnelliği ve eleştirel yaklaşımı içselleştirmiş, kaynak bilgisine ve kaynakları doğru kullanabilme becerisine sahip, dünyada tarihçilikteki son gelişmeleri değerlendirebilecek donanıma sahip tarihçiler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Karşılaştırmalı tarih yöntemine haiz olabilme
2   Tarih biliminin kaynaklarına ulaşabilmek
3   Modern yöntemlere dayanarak tarihin yeniden inşasının farkına varabilmek
4   Dünya ve Türkiye tarihinde olayları karşılaştırıp analiz edebilmek
5   Tarihsel kaynakları çeviri ve analiz edebilecek düzeyde yüksek seviyeli kazanımlar elde etmek
6   Disiplinler arası bir yaklaşımla özgün bir araştırma yürütebilmek
7   Akademik niteliklere haiz bilimsel makaleler üretebilmek ve seminer verebilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Karşılaştırmalı Tarih Doktora programını tamamlayanlar Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel yönetimler, Araştırma Enstitüleri ve Firmalar, TV ve Gazeteler ve Sivil Toplum Örgütlerinde İş Bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Karşılaştırmalı Tarih Doktora Programında öğrenciler toplam 10 seçimlik ders almak durumundadır. Üç dönem içinde toplamda 20 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler, tarih biliminin ekonomik, hukuki, kurumsal, siyasal, mali, bölgesel, ticari, sosyal boyutuna yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKT 6061 ERMENİ SORUNU(TÜRK-ERMENİ METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ) SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 TKT 6063 KARŞILAŞTIRMALI TARİH YÖNTEMLERİ,TEORİ VE YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 TKT 6065 GEÇ ANTİKÇAĞ'DA DOĞU AKDENİZ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 TKT 6067 KARŞILAŞTIRMALI ORTAÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 TKT 6069 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 TKT 6081 ORTAÇAĞ'DA İSLAM'IN YAYILIŞI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 TKT 6073 STRATEJİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 TKT 6075 DİPLOMASİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 TKT 6077 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 TKT 6083 KARŞILAŞTIRMALI YAKINÇAĞ SİYASİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 TKT 6079 KLASİK DÖNEMDEN MODERN DÖNEME OSMANLI İMPARATORLIK KURUMLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 TKT 6071 YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİNİN KAYNAKLARI(LİTERATÜR TARAMASI) SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKT 6004 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 TKT 6008 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 TKT 6010 BALKANLAR VE MİLLİYETÇİLİK SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 TKT 6014 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 TKT 6016 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 TKT 6018 MODERN AVRUPA'NIN OLUŞUMU VE İNŞA SÜRECİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 7 TKT 6040 ÇAĞDAŞ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 8 TKT 6028 KLASİK DÖNEMDEN MODERN DÖNEME OSMANLI'DA MİLLET SİSTEMİ:MÜSLÜMANLAR VE GAYRI MÜSLİMLER SEÇMELİ 3 0 0 10
B 9 TKT 6030 OSMANLICA ARŞİV BELGELERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 10 TKT 6034 ROMA EYALET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 11 TKT 6036 ORTAÇAĞ'DA İSLAM'IN YAYILIŞI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 12 TKT 6038 AZERBEYCAN VE KAFKASYANIN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 13 TKT 6022 MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKT 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 TKT 6043 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE METROPOL KENTLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 TKT 6045 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 TKT 6051 SÖYLEMİN İDEOLOJİK YAPISI VE TARİHSEL METİNLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 TKT 6049 HUKUK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 TKT 6059 ANTİK ETNOGRAFYA TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 TKT 6053 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-AMERİKAN POPÜLER KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 İKT 6055 KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 TKT 6057 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-AMERİKAN ANAYASALARI VE SİYASAL SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 TKT 6047 TARİH BOYUNCA TÜRK-BİZANS İLİŞKİLERİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 9
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKT 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (87 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Buca/İzmir
Tel: 0232 412 87 48
e-posta: mustafa.das@deu.edu.tr