DERECE PROGRAMLARI

: Maliye Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bölümümüz; Fakültemizin bugünkü halini alıncaya kadar geçirdiği değişim sürecinde, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Maliye Kürsüsü olarak; Ege Üniversitesine bağlı İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ve İktisat Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Maliye Bölümü olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir. Bölümümüz, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Maliye doktora programını sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Maliye, Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olan yüksek lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL) en az 60 almış olmak; Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Maliye Anabilim Dalı doktora programı ile, bağımsız düşünme kabiliyetine sahip, özgün fikirler ortaya koyabilen, bilimsel araştırma yapabilen, özgün düşünme ve çalışma yapma kabiliyetine sahip, ekonomik ve mali gelişmeleri yorumlayabilen, eleştirisel bir bakış açısına sahip, yenilikçi, mali sorunlara çözüm önerisi ortaya koyabilen, bilimsel etiğe sahip maliye bilim uzmanları yetiştirebilmek hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2   Çalıştığı anabilim dalında özgün ve bilimsel eserler ortaya koyar.
3   Bağımsız şekilde bilimsel araştırmalar yapar.
4   Alanında edindiği teorik bilgiyi diğer disiplinlerle bir araya getirerek alanına akademik katkılar sağlar.
5   Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak analiz yapar.
6   Sahip olduğu bilgiyi yeni bilimsel ve toplumsal gelişmelere uyarlar.
7   Gerek teorik ve gerekse uygulamaya yönelik olarak eleştirel bakış açısını geliştirir.
8   Sahip olduğu bilgi ve görüşü sunma ve savunma yetkinliğine sahip olur.
9   Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanabilecek nitelikte hazırlar.
10   Disiplinler arası bir şekilde akademik ve uygulamaya dönük çalışma yeteneğine sahip olur.
11   İçinde bulunduğu toplumun ekonomik, mali ve sosyal gelişmelerini inceleyerek, sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirerek pozitif katkı sunar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora Mezunlarımız kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Maliye Doktora Programında öğrenciler toplam 10 zorunlu, 3 seçimlik ders almak durumundadır. Üç dönem içinde toplamda 12 seçimlik ders mevcuttur. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 6001 KENTSEL VE BÖLGESEL GELİŞMEDE KAMU MALİYESİNİN ROLÜ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 MAL 6017 KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 MAL 6015 ULUSLARARASI VERGİLEME VE VERGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 MAL 6013 BÜTÇE UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 5 MAL 6019 MALİ DÜŞÜNCELER TARİHİ VE OSMANLI MALİYESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 MAL 6023 VERGİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE VERGİLEME İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 MAL 6021 KÜRESEL VERGİ REKABETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MAL 6018 İDARELERARASI MALİ İLİŞKİLER ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 MAL 6016 ANAYASAL İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 MAL 6006 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 5 MAL 6014 KAMU FİNANSMAN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 İKT 6004 İKTİSAT POLİTİKASI ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 MAL 6024 REGÜLASYON TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 MAL 6022 KAMU POLİTİKALARININ MAKRO ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 MAL 6020 KAMU İHALE MEVZUATI SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 6025 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE TÜRK MALİ SİSTEMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MAL 6029 KAMU FİNANSMANI VE EKONOMİK ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MAL 6027 ULUSAL VE KÜRESEL MALİ POLİTİKALAR ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 MAL 6031 KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE MALİ POLTİKALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 MAL 6037 MALİ KURAL YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 MAL 6035 SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 MAL 6033 STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (5 AKTS) ve tez çalışması (180 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof.Dr.Kâmil TÜĞEN
e-mail: kamil.tugen@deu.edu.tr
tel: 0-232-3010266