DERECE PROGRAMLARI

: İktisat Doktora Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İktisat Bölümü, 2013 2014 öğretim yılı itibariyle, 7 Profesör, 7 Doçent, 13 Yardımcı Doçent ve 13 Araştırma Görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İktisat, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, Akademik Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 60 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İktisat Doktora programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanındaki teorik bilgiye hâkim olarak, aynı alandaki ve/veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirebilme.
2   Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak, iktisadî sorunların çözümlerine yönelik toplumun refahını arttıracak yönde politika önerileri geliştirebilme.
3   Bilimsel bir araştırma projesinin ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışabilme.
4   Bilimsel etiğe ve alanındaki standartlara uygun olarak seminer hazırlayabilme ve sunabilme.
5   Bilimsel etiğe ve alanındaki standartlara uygun olarak tez, rapor vb. yazabilme, sunabilme ve makale olarak yayınlayabilme.
6   Alanında edindiği teorik bilgiyi uygulama ile bütünleştirebilme.
7   Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik bilgiyi, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek, yeni bilgiler üretebilme.
8   Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme.
9   Alanıyla veya alanından edindiği bilgileri bütünleştirdiği farklı disiplinlerle ilgili uzmanlık düzeyindeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat doktora programı mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait ulusal ve uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca iktisat doktora programı mezunları, akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tez çalışması 150 AKTS, program toplamı 240 AKTSdir. Programda ilk yarıyılda 2 tane (6 ulusal kredi=16 AKTS), ikinci yarıyılda 3 tane (9 ulusal kredi=20 AKTS) ve üçüncü yarıyılda 1 tane (3 ulusal kredi=6 AKTS) diğer anabilim dallarından ders seçilebilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İKT 6013 İKTİSADİ DOKTİRİNLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 İKT 6011 EKONOMİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 EKO 6011 STOKASTİK MODELLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 İKT 6021 İLERİ MAKRO İKTİSAT I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İKT 6027 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İKT 6025 FİNANSAL İKTİSAT TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÇEK 6003 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İKT 6037 İLERİ MİKRO İKTİSAT I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İKT 6023 İLERİ MAKRO İKTİSAT I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 İKT 6019 İLERİ MAKRO İKTİSAT I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKT 6002 İKTİSADİ PLANLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 İKT 6042 FİNANSAL EKONOMETRİ MODELLERİ VE YORUMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 İKT 6026 İLERİ MİKRO İKTİSAT II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 ÇEK 6006 AB VE TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İKT 6028 İLERİ MAKRO İKTİSAT II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 İKT 6030 İLERİ MAKRO İKTİSAT II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 EKO 6036 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL MODELLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 İKT 6036 THE METHODS OF ECONOMETRİC ANALYSİS (ENGLİSH) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 İKT 6032 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 İKT 6024 İLERİ MİKRO İKTİSAT II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 İKT 6044 EKONOMİK YAPILANMA VE DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 İKT 6055 İLERİ EKONOMETRİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 İKT 6057 İLERİ EKONOMETRİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 MAL 6006 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İKT 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 İKT 6039 BÜYÜME VE BÖLÜŞÜM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 İKT 6045 AB VE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İKT 6043 AB VE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 MAL 6055 BÜTÇE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 İKT 6047 STOKASTİK FİNANS SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 İKT 6049 İKTİSAT POLİTİKASI ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İKT 6053 EKONOMİK İSTİKRAR TEORİ VE POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İKT 6041 TEKNOLOJİ İKTİSADI VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKT 6101 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İKT 6101 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKT 6101 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İKT 6101 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKT 6101 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar, ders başarı notları ve tez çalışması ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0027), Dokuz Eylül Üniversitesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028) ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI (http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0029) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Hüsnü ERKAN
AKTS / DS Koordinatörleri: Doç. Dr. Dilek AYKUT SEYMEN ve Doç.Dr. Mert URAL
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Dokuzçeşmeler Kampusu, 35160 Buca İZMİR
Eposta Adresi: husnu.erkan@deu.edu.tr
Telefon: 0232.3110552