DERECE PROGRAMLARI

: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

22 öğrencinin eğitim gördüğü Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Bilim dalı 2004'den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bilim Alanı Bir Dil Eğitimi olan Programlarda Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve öğrenim görecekleri yabancı dil dışında bir dilden (Fransızca, Almanca ve İngilizce) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden an az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başvurabilir.
Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır.
Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır
İlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır.
Bu adaylar için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı ALES puanının %50 si ile Mezuniyet Notunun %50 sinden oluşacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu
Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön elemeyi geçmiş sayılacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile başvuruda bulunan adaylar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar. Elemeyi geçmiş olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar yerine yedek liste oluşturulmayacaktır.
Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve yanancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.

Temel Program Kazanımları

1   Türk dilinin egitimiyle ve ikinci dil eğitimiyle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri ortaya çıkartır.
2   Yabancı dil öğretimi konusunda bilimsel bilginin üretiminin nasıl olacağını belirler ve bununla ilgili yöntemleri tartışır.
3   Dilin eğitimiyle ilgili 4 beceriyi iyi kullanma bilgisi ve erincine sahiptir
4   Turk dilinin gelişimini bilir
5   Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6   Edebiyatı dil eğitiminde kullanır.
7   Türkçenin yerini iyi bilerek nasıl öğretileceğinin farkındadır ve çaba sarfeder
8   Kendini zayıf ve güçlü yönleriyle tanır ve öz yeterlik konusunda çalışmalar yürütür ve zayıf yönlerini geliştirir.
9   Alana bilimsel anlamda katkı sağlayabilecek ön bilgiyi alarak bu konuda ilerleme yapacak hale gelir ve bunun icin tüm olanakları kullanır.
10   Teknoloji kullanarak uygun metot ve yöntemleri kullanarak ders hazırlar.
11   Dil öğretiminde dil edinim kuramlarını öğrencilere aktarır.
12   Dil edinim kuramlarını göz önünde bulundurarak yeni bilgiler üretir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; tüm dünyada Türkçe öğretmeni olarak uzman veya dil hocası olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Ingilizce ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 11 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 21 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/155 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YTÖ 5011 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 YTÖ 5049 ÇEVİRİMİÇİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 YTÖ 5005 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLİM VE BİÇİM BİLİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 YTÖ 5001 DİLBİLİMİN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 YTÖ 5003 TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI VE ÖĞRETİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 YTÖ 5015 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZININDAN SEÇMELER I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 YTÖ 5055 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 YTÖ 5013 TÜRK KÜLTÜRÜ VE UYGARLIĞI I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 YTÖ 5019 ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 YTÖ 5007 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 YTÖ 5009 UYGULAMALI DİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YTÖ 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 YTÖ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YTÖ 5000 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZININDAN SEÇMELER II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 YTÖ 5026 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 YTÖ 5016 YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 YTÖ 5024 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI VE ÖĞRETİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 YTÖ 5038 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 YTÖ 5018 YTÖ'DE MALZEME HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 YTÖ 5028 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 YTÖ 5002 KARŞILAŞTIRMALI SÖZDİZİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 YTÖ 5004 TÜRK KÜLTÜRÜ VE UYGARLIĞI II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 YTÖ 5006 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YTÖ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YTÖ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://www.deu.edu.tr/yot
Bilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. V. Doğan Günay
dogan.gunay@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. V. Doğan Günay
dogan.gunay@deu.edu.tr