DERECE PROGRAMLARI

: Anatomi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anatomi Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmalarını ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktadır. Programın temel hedefi, İnsan bedeni ile ilgili konularda bilimsel açıdan gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesidir. Yüksek Lisans derecesi, dersler ve araştırmayı kapsayan iki yıllık bir programdır. İlk yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlık dönemini kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak, öğrencinin uzmanlaşacağı alana uygun, disiplinler arası seçmeli dersler bulunmaktadır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Anatomi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Ulusal Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanlarda en az 55 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) en az 50 puan, UDS/KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/IELTS/vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya Enstitünün yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmak (en az 70 puan) ve Enstitünün ilgili alanda yapacağı bilim sınavından başarılı olmak (en az 65 puan).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 56 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 2 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Anatomi Yüksek LisansProgramının amacı, erişkin insan vücuduna ait yapı, organ ve sistemlerin işleyişini, yerleşim ve organizasyonunu bilen, bu bilgiyi analitik olarak kullanabilen, bilimsel araştırma yapabilme, yaptığı araştırmaları yazılı ve sözlü olarak sunabilme bilgi ve becerisini kazanmış, bilim insanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Anatomide genel kavramlar ve terminoloji ile ilgili temel bilgilere sahiptir
2   Organlar ile ilgili temel bilgilere sahiptir
3   Lokomotor sistem ile ilgili temel bilgilere sahiptir
4   Merkezi Sinir sistemi ve duyu organları ilgili temel bilgilere sahiptir
5   Periferik sinir sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
6   Topografik anatomi ile ilgili temel bilgilere sahiptir
7   Anatomide diseksiyon yöntemleri ile ilgili temel bilgilere sahiptir
8   Alanı ile ilgili temel mesleksel becerilere ve iletişim bilgisine sahiptir
9   Alanı ile ilgili bilimsel verileri analiz etme, sözlü ve yazılı olarak sunma becerisine sahiptir
10   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

2 yıllıktır, her yıl 2 yarıyıl, her yarıyıl 16 hafta, toplamda 120 ECTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANA 5007 ANATOMİDE DİSSEKSİYON YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 2
G 2 ANA 5009 ANATOMİDE GENEL KAVRAMLAR VE TERMİNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 6
G 3 ANA 5011 HAREKET SİSTEMİ ZORUNLU 4 4 0 8
G 4 ANA 5005 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 HİS 5017 IŞIK MİKROSKOBU İÇİN LABARATUVAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 4 0 8
G 3 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 ERS 5001 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 HİS 5023 GENEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 7 HİS 5021 GENEL İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 ERS 5002 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANA 5008 BEYİN VE DUYU ORGANLARI ZORUNLU 3 2 0 7
B 2 ANA 5010 TOPOGRAFİK ANATOMİYE GİRİŞ ZORUNLU 1 0 0 3
B 3 ANA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 ANA 5002 ORGANLAR ZORUNLU 5 4 0 7
B 5 ANA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 4 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 5 HİS 5018 ÖZEL HİSTOLOJİ SEÇMELİ 2 4 0 9
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi ara sınav ya da, ödev, proje değerlendirmesi ve final sınavı, ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Orhan Mağden
e-mail: orhan.magden@deu.edu.tr
Tel: 90 232 4124700