DERECE PROGRAMLARI

: Kbb (Odyoloji) Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kulak Burun Boğaz Odyoloji yüksek lisans programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) bünyesinde 1983-1984 eğitim-öğretim yılında YÖK onayı ile açılmış olup 1983-1984 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında (bahar dönemi) öğrenci almaya başlamıştır. Programın süresi, 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Odyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 ya da TUS sınavından 50 puan almış olmak; ÜDS ya da KPDS dil sınavından minimum 60 ya da bu puana eşdeğer TOEFL ya da ELTS puanı almış olmak ya da SBE dil sınavından minimum 70 puan almak ve KBB-Odyoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda öğrenci 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında eğitim ve araştırma konusunda belli bir deneyime ulaşmış, bilim insanı niteliklerini taşıyan, eğitim programlarını ve araştırmalarını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte donanımlı, aydın ve yetkin Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları uzmanı yetiştirmektir. Kendi alanında önemli miktarda bilgi sahibi olan; çalıştığı konu ile ilgili seminer ve eğitim verebilen, ders anlatabilen, bağımsız araştırma planlayabilen, çalıştığı alanda uygulamaları yapabilen, bilimsel dergilerde makale yayınlayabilen, ulusal bilimsel toplantılarda görüş bildirebilen, konuyla ilgili yenilikleri takip eden ve konunun geleceği hakkında varsayımlarda bulunabilen uzman odyolog yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Akustik, anatomik, fizyolojik, gelişimsel ve sosyal yönüyle normal ve bozulmuş işitme hakkında temel anlayışı edinme.
2   Anatomik, fizyolojik. Psikolojik ve fonksiyonel yönüyle normal ve bozulmuş denge hakkında temel anlayışı edinme.
3   Odyoloji alanında sözel ve yazılı sunum hazırlayabilme ve sunabilme.
4   Otoskop kullanarak otoskopik muayeneyi uygulayabilme.
5   İmmitans enstrümentasyonunun temel komponentlerini bilebilme ve timpanometri ve akustik refleks testlerini kullanarak orta kulak admittansının nasıl ölçüldüğünü tanımlayabilme.
6   Koklearimplant ve işitme cihazı seçim ve ayarlama üzerine temel bilgi edinme.
7   Temel objektif (otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı yanıtları, akustik immitansmetri testleri) ve subjektif (saf ses ve konuşma odyometri, serbest alan testi) odyolojik test tekniklerini uygulayabilir olma.
8   Maskeleme kriterlerini tanımlayabilme ve hasta üzerinde maskeleme prosedürlerini uygulayabilme.
9   Genel işitsel hastalıkların ayırıcı tanısını koymada odyometrik sonuçların nasıl yardım sağlayabileceğini anlama.
10   Dış, orta ve iç kulak, sekizinci sinirle ilişkili hastalıkları ve bu hastalıkların işitme, konuşma ve denge fonksiyonunu nasıl etkilediğini tanımlayabilme.
11   Bir tezi hazırlama, sunma ve bilimsel formatta yayınlama yeteneğini kazanma.
12   Yenidoğan işitme tarama programının odyolojik işlemlerini uygulayabilme.
13   Literatür izlemek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisini edinme.
14   Odyolojik ekipmanlar ve onların kalibrasyonu hakkında temel bilgiyi edinme.
15   Çocukların dil ve iletişim yeteneklerinin normal ve hastalık aşamaları üzerine bilgi edinme.
16   Çocukların dil ve gelişim testlerini uygulama becerisinin olması
17   Normal ve hasta çocuklarda gerekli olan tüm davranışsal test tekniklerini uygulayabilme.
18   Temel ses ve konuşma değerlendirmesi ile ses ve konuşma rehabilitasyonu tekniklerini bilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derecedeki (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi bölümümüzün 5 dersi ve İngilizce dersi zorunlu, diğer dersler ve SBE ortak dersleri seçmelidir. Tam zamanlı klinik staj zorunluluğu vardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KBB 5017 İŞİTME İŞİTMENİN ÖLÇÜLMESİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 KBB 5011 ENSTRÜMENTASYON VE AMPLİFİKASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
G 3 KBB 5019 SES FİZİĞİ AKUSTİK FONETİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 KBB 5021 TEMEL OTORİNOLARİNGOLOJİ ZORUNLU 4 2 0 6
G 5 KBB 5013 DENEYSEL ODYOLOJİ ZORUNLU 0 4 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 KBB 5003 KONUŞMA BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KBB 5012 KLİNİK ÇALIŞMA ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 KBB 5016 TANISAL ODYOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 KBB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 KBB 5014 İŞİTME REHABİLİTASYONU ZORUNLU 2 4 0 6
B 5 KBB 5010 PEDİATRİK ODYOLOJİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 KBB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 7 KBB 5018 İLERİ ODYOLOJİ ZORUNLU 4 2 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 KBB 5004 SES BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 2 0 3
B 3 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 KBB 5020 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE YAPISI SEÇMELİ 3 2 0 3
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KBB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KBB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, uygulanan 2 ara sınav, 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısına göre yapılır. Herbir dersten başarılı olabilmesi için öğrencinin en az 75 puan almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. M. Bülent Şerbetçioğlu
e-mail:serbetcioglu@gmail.com
Tel: 90.232.4123255