DERECE PROGRAMLARI

: Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından, ilgili bölümlerin hemşirelik programlarından mezun olmak; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS, ÜDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğrencinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını karşılayabilecek çağdaş bilgi sağlamak, bu bilgi ve becerileri hasta bakım yönetiminde kullanmaktır. Program her dönem bir zorunlu ders ile birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığı sorunları, çocuk sağlığını etkileyen temel faktörler ve uluslararası kuruluşların önerdikleri çözümler ve ülkemizde bu doğrultuda yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında sahip olduğu bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek.
2   Çocuk Sağlığı Hemşireliği nin felsefesini ve standartlarını açıklayabilmek.
3   Atravmatik bakım, bütüncül bakım, aile merkezli bakım ve çocuğun bireyselliğini göz önüne alarak yasal ve etik ilkeler doğrultusunda primer, sekonder ve tersiyer düzeyde bakım verebilme becerisini göstermek
4   Araştırma metodoloji ve temel istatistiksel testlere ilişkin sahip olduğu bilgiyi planlanan araştırmalarda/projelerde kullanabilmek.
5   Hemşirelik kuramlarını bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek bireysel/kurumsal/toplumsal hemşirelik felsefesinin oluşturulmasına katkıda bulunabilmek
6   Araştırma kullanımına dayalı olarak edindiği bilgileri çocuk ve ailenin bakımında kullanabilmek.
7   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek ekip ve aile ile iletişimi sürdürmede liderlik etmek.
8   Bakım verdiği çocuklarda tanılama yaparak sağlıktan sapma durumlarında kanıta dayalı olarak çözüm üretebilmek.
9   Kültürel yetkinlikte bakım verebilmek.
10   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği doktora programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde kendi Anabilim Dalımızın 1 dersi, bahar döneminde 1 dersi ve diğer Anabilim Dalından her dönem 2 ders zorunludur. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 ÇSH 5007 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 4 0 10
G 3 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 ÇSH 5013 PEDİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 4 0 10
G 4 HEM 5099 BÜYÜME VE GELİŞME SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 ÇSH 5009 ÇOCUK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 4 0 10
G 6 ÇSH 5011 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 4 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ÇSH 5006 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 5 ÇSH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 ÇSH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇSH 5008 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN KULLANIMI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 2 HEM 5040 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 ÇSH 5010 PEDİATRİK PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 4 0 10
B 4 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 HEM 5100 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
Toplam 54 ECTS karşılığı ders alması, bunun 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması koşulu ile ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yard. Doç. Dr. Murat Bektaş
e-mail:murat.bektas@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124782