DERECE PROGRAMLARI

: Halk Sağ. Hemşire. Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Halk Sağlığı Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Halk Sağlığı Hemşireliği YL programı 1999 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak; ALES sınavından en az 55 almış olmak; ÜDS,YDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğrencinin halk sağlığı hemşireliği alanında derin bilgi kazanması, halk sağlığı hemşireliği bilgisini uygulama alanına aktarması, alanındaki bilgilere erişmesi, bilgiyi eleştirel değerlendirmesi, bilimsel araştırma yaparak alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Program her dönem 3-4 zorunlu ders ile birlikte hemşirelik ve sağlık bilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik lisans düzeyi yeterliklerine sahip aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde bilgilerini geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2   İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3   Halk sağlığı hemşiresinin rol ve işlevlerini yerine getirebilmek için uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek, derinleştirebilmek ve kullanabilmek
4   Halk sağlığı alanında edindiği bilgileri kullanarak farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilmek
5   Halk sağlığı alanı ile ilgili birey, aile, grup ve toplumun sorunlarını çözmede fizyopatoloji bilgisini kullanarak vaka yöneticisi olarak rol alabilmek
6   Halk sağlığı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir soruna yönelik yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözüm önerileri getirebilmek
7   Halk sağlığı alanındaki uygulamalarda kullanılması gereken kanıta dayalı rehberleri izleme ve kullanım alanına aktarabilmek
8   Sağlık alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik planlanmış bir bilimsel araştırmayı yürütebilmek
9   Halk sağlığı alanıyla ilgili farklı disiplinlerde yürütülen projelerde yer almak
10   Halk sağlığı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
11   Halk sağlığına alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilmek
12   Halk sağlığına alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
13   Halk sağlığı alanındaki güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli ve multidisipliner biçimde paylaşabilmek
14   Halk sağlığı alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
15   Sosyolojik bakış açısı ile toplumsal olayları eleştirel olarak inceleyebilmek, geliştirebilme, kaynakları harekete geçirebilme, sektörlerarası işbirliği yapabilmek,
16   En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi)

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar halk sağlığı hemşireliği doktora programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde kendi ADmızın 2 dersi, bahar döneminde 1 dersi ve diğer ADdan her dönem 2 ders zorunludur. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HSH 5003 EPDEMİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 HSH 5009 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 8 0 8
G 3 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 4 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 2 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 HSH 5004 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 8 0 6
B 4 HSH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 HSH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 HSH 5006 SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
Toplam 60 ECTS karşılığı ders alması, bunun 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması koşulu ile ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Ayşe Beşer
e-mail:ayse.beser@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124752