DERECE PROGRAMLARI

: İç Hastaliklari Hemş Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ve Tıp Fakültesinin Nöroloji Anabilim dalına ve Geriatri Bilim Dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. İç Hastalıkları Hemşireliği YL programı 26 Eylül 1994yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak; ALES sınavından en az 55 almış olmak; ÜDS,YDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İç Hastalıkları Hemşireliği AD 1994 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı İç hastalıkları hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını karşılayabilecek çağdaş bilgi sağlamak, bu bilgi ve becerileri dahili hastalıklara sahip hasta bakım yönetiminde kullanmaktır. Program her dönem bir zorunlu ders ile birlikte İç hastalıkları hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak iç hastalıkları hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
2   İç hastalıkları hemşireliğinin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi kavrama
3   İç Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma
4   İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturma
5   İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleme
6   İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme
7   İç hastalıkları hemşireliği alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme ve çözüm üretme
8   İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapma
9   İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve öğrenmesini yönlendirme
10   İç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarma
11   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçme
12   Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme
13   İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleme ve bu değerleri öğretme
14   İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu İç Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 1 dersi ve diğer Anabilim Dallarından 1 ders zorunludur. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 İHH 5003 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 8 0 12
G 3 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 ERS 5021 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II SEÇMELİ 2 8 0 10
G 4 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İHH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 İHH 5004 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 8 0 10
B 4 İHH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 HEM 5102 PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İHH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İHH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
e-mail:ozlem.kguclu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4126966