DERECE PROGRAMLARI

: Cerrahi Hasta. Hemş. Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ve Tıp Fakültesinin Genel Cerrahi Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği YL programı 26 Eylül 1994yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak; ALES sınavından en az 55 almış olmak; ÜDS,YDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 / 4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD 1994 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı cerrahi hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını karşılayabilecek çağdaş bilgi sağlamak, bu bilgi ve becerileri cerrahi hasta bakım yönetiminde kullanmaktır. Program her dönem bir zorunlu ders ile birlikte cerrahi hastalıkları hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak cerrahi hemşiresinin rol ve işlevlerini yerine getirebilmek için, uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bu bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2   Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
3   Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
4   Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder.
5   Sağlık alanındaki sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik planlanmış bir araştırmayı yürütür.
6   Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile sağlık alanına özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar ve sorunlara çözüm üretir..
7   Yaşam boyu öğrenme becerinse sahiptir.
8   Hemşireliğin temel kavramları - insan, sağlık, çevre ve hemşirelik - kavramlarını analiz eder.
9   Hastalıkların fizyopatolojisini bilerek hasta bakımını yürütür.
10   Hemşireliğin temel kavramlarının farkında olarak hasta bakımını yürütür.
11   Uygun iletişim tekniklerini kullanarak disiplinler içi ve disiplinler arası ekip işbirliğini yürütür.
12   Hastanın cerrahi girişim öncesi/sırası/sonrası dönemindeki gereksinimlerini saptar, analiz ve sentez eder, eleştirel bakış açısıyla kanıt temelli bakımı yönetir.
13   Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel etkinliklerde yer alır.
14   Sağlık alanında yürüttüğü araştırmanın raporunu yazar, ulusal düzeyde bir dergide yayınlar, ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
15   Farklı disiplinlerde yürütülen projelerde yer alır.
16   Bir yabancı dili en az Avrupa Dili Portfoyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17   Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
18   Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 2 dersi ve diğer Anabilim Dalından 2 ders zorunludur. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CHH 5003 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 CHH 5011 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I ZORUNLU 0 4 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 CHH 5013 OSTOMİ VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 4 0 6
G 4 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 3 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 CHH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 CHH 5004 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 6
B 6 CHH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CHH 5014 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 4 0 6
B 2 CHH 5020 HASTA GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 4 0 6
B 3 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 CHH 5018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II SEÇMELİ 0 4 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CHH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CHH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Özgül Karayurt
e-mail:ozgul.kyurt@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124790