DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelik Esasları Yükseklisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hemşirelik Esasları AD SBE enstitüsü bünyesinde 1999 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ADna ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 45 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Hemşirelik Esasları AD 2002 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı hemşireliğin dört temel kavramını olan insan, sağlık, çevre ve hemşireliği anlayarak, psikomotor beceri gelişim teori ve modellerini etik ilkeleri ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Modelini kullanarak birey, aile ve toplumun sağlık ve sağlığın bozulduğu durumda hemşirelik bakım gereksinimlerini belirleme, planlama ve güvenli bir biçimde uygulama için gerekli bilgi, beceri ve tutum sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program her dönem bir zorunlu ders ile birlikte sinirbilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Hemşirelik Esasları alanında rol ve işlevlerini yerine getirebilmek için, uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
2   Hemşirelik Esasları alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak.
3   Hemşirelik Esasları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
4   Hemşirelik Esasları alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturup, analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirebilmek.
5   Hemşirelik Esasları alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmek.
6   Hemşirelik Esasları alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanmak, istatistiksel yöntemleri doğru seçmek, doğru hesaplamak ve doğru yorumlayabilmek.
7   Planlanan bir araştırmayı yürütebilmek.
8   Hemşirelik Esasları alanındaki belirlediği sorunları bağımsız olarak çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
9   HE alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda çözüm önerileri geliştirebilmek.
10   HE alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütebilmek.
11   Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da bilimsel bir toplantıda sunabilmek.
12   HE alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışabilmek ve paylaşabilmek.
13   Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilmek.
14   HE alanı ile ilgili konularda strateji ve politikalara göre uygulama planlarını yorumlamak ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirebilmek.
15   Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 1 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEH 5003 HEMŞİRELİK ESASLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 HEH 5005 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 HEH 5009 HEMŞİRELİK BAKIMINDA VERİ TABANI OLUŞTURMA I SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 HEH 5007 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 8 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 3 HEH 5006 HEMŞİRELİK ESASLARI II ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 HEH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 HEH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5102 PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 HEH 5008 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 8 0 5
B 3 HEH 5010 HEMŞİRELİK BAKIMINDA VERİ TABANI OLUŞTURMA II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 CHH 5020 HASTA GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 4 0 6
B 5 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yard.Doç.Dr. Gülşah Gürol Arslan
e-mail:gulsah.arslan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124772