DERECE PROGRAMLARI

: Biyofizik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Öğrenim Kurulunun 22 Ekim 1990 tarih, 4565-20003 sayılı onayı ve 23 Kasım 1990 tarihli fakülte kurulu yazısıyla kurulmuştur. 20 Kasım 2005 tarihinden Prof. Dr. Murat Özgören anabilim dalı başkanlığına görevini sürdürmektedir. Biyofizik AD, 5 nolu binada işlevini sürdürmektedir. Canlılardaki biyolojik olayların fizik kuralları çerçevesinde işlendiği; ayrıca hücre, doku, organ ve canlıyı oluşturan sistemlerdeki olayları fizik temelleriyle açıklayan bilim dalı Biyofizik olarak tanımlanabilir. İki temel bilim dalı olan biyoloji ve fizik günümüzde gerek mikro- gerekse makro-moleküler seviyede inceleme alanlarında kesişim göstermektedir. Bu kesişim alanları temelde biyofizik çatısı altında olabileceği gibi alt araştırma alanları da oluşturmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında Beyin Biyofiziği bilim alanı olarak bilinen; beyin işlevlerinin aydınlatılmasına yönelik çeşitli disiplinleri bir araya getiren, sinir bilimleri, psikiyatri ve nöroloji gibi klinik dallar, deneysel psikoloji ve klinik psikoloji dalları, anatomi, radyoloji, nükleer tıp, mühendislik, fizik, matematik, dilbilim ve istatistik bilim alanlarını daha çok kognitif biyofizik ve beyin dinamiği açısından uygulamalı olarak işleyen bir öğrenim ve bilimsel araştırma yöntemi izlenmektedir.Söz konusu multidisipliner yaklaşımı esas alarak çalışmalarına devam eden anabilim dalı sağlıklı bireylerde bellek, öğrenme, plastisite, beyin asimetrisi (lateralite), beyin oksijenlenmesi, termal iletkenlik, farklı bilinç durumlarında (uyku, uyanıklık, anestezi) beyin, uyarılma potansiyelleri (görsel, işitsel, dokunsal, koku), olay ilişkili potansiyeller ve olay ilişkili osilasyonlar gibi elektrofizyolojik çalışma alanlarına sahiptir. Aynı zamanda; şizofreni, parkinson, beyin-damar hastalıkları, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi psikiyatrik ve nörolojik hasta gruplarında da çalışılmaktadır. Laboratuvarlarımızda dikotik dinleme, beyin asimetrisi, yüz tanıma, nörofizyolojik görüntüleme, nöroterapi (neurofeedback), nöropsikolojik testler, psikovijilans (PVT), beyin-vücut biyofiziği ve spor psikolojisi konularını içeren projeler çalışılmış ve çalışılmaya devam edilmektedir. Ayrıca anabilim dalımız; İnovatif Beyin Yanıtlılığı Araştırma Koordinatörlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UBAM) birimlerinin kurulmasına katkı sağlayan araştırma alanlarını kapsayan bir anabilim dalıdır. Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Murat Özgören UBAMın Müdürü, Doç. Dr. Adile Öniz ise Genel Sekreteri olarak görev yapmakta olup; her ikisi de merkezin kurucu üyelerindendir. Ayrıca Prof. Dr. Murat Özgören Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Doç. Dr. Adile Öniz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedirler.

Kazanılan Derece

Biyofizik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan,YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Anabilim dalı doktora programında 2002 yılından itibaren eğitim vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında Beyin Biyofiziği bilim alanı olarak bilinen; beyin işlevlerinin aydınlatılmasına yönelik çeşitli disiplinleri bir araya getiren, sinir bilimleri, psikiyatri ve nöroloji gibi klinik dallar, deneysel psikoloji ve klinik psikoloji dalları, anatomi, radyoloji, nükleer tıp, mühendislik, fizik, matematik, dilbilim ve istatistik bilim alanlarını daha çok kognitif biyofizik ve beyin dinamiği açısından uygulamalı olarak işleyen bir öğrenim ve bilimsel araştırma yöntemi izlenmektedir. Yüksek lisans düzeyinde edinilen bilgilere ilave olarak doktora programında, Biyofizik alanıyla ilgili temel bilgilere sahip olunması amaçlanmaktadır. Bunun dışında, beynin fizyolojik işlevleri, sistem teorisi, dinamik sistemler, beynin dinamik sistemleri, linear, nonlinear sistemler, temel sinyal işleme yöntemleri, biyoelektrisite, biyofizikte temel ölçüm yöntemleri, radyasyon biyofiziği, görüntüleme yöntemleri, akışkanlar dinamiği, nöropsikolojik testler, temel patolojik süreçler hakkında bilgilere sahip olunması amaçlanmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği ve uluslararası projelerin hazırlanması konusunda bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Programı tamamlayan doktora mezunları; EEG, EKG, vb. gibi biyolojik sinyallerin eldesi ve işlenebilmesi, nöropsikolojik testlerin uygulanabilmesi, proje yürütebilme, anadilde ve yabancı dilde rapor yazabilme ve sunum yapabilme, bilgisayar ve yazılım kullanabilme, öğrenilen biyofiziksel bilgilerin öğrenci, akademisyen ve halka aktarılabilmesi konusunda beceriler edinmektedirler. Doktora mezunları yenilikçi ve yaratıcı olma, analitik düşünebilme, takım çalışmasına dahil olabilme, proje planlayabilme ve yürütebilme, edindikleri bilgileri diğer kişilere aktarabilme konularında yetkindirler.

Temel Program Kazanımları

1   Biyofizik Temellerine hakim olma, Biyofizikte kullanılan temel ölçüm yöntemleri hakkında bilgiye sahip olma
2   Beynin fizyolojik işlevlerinin biyolojisini anlama yetkinliği, beyin sistemleri hakkında bilgi sahibi olma
3   Biyoelektirisite ve Patolojiler hakkında bilgi sahibi olma
4   Sistem teorisi, dinamik sistemler ve nonlinear sistemler hakkında bilgi sahibi olma
5   Makale ve proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma, poster, sözlü sunum hazırlayabilme ve makale yazabilme becerisi
6   Temel sinyal işleme yöntemleri hakkında bilgiye sahip olma, analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, orta-ileri düzeyde bilgisayar kullanma becerisi, veriyi ileri düzeyde analiz etme becerisi
7   Radyasyon Biyofiziği ve görüntüleme yöntemleri hakkında bilgiye sahip olma
8   Akışkanlar dinamiğine hakim olma
9   Nöropsikolojik test bataryaları hakkında kuramsal ve pratik uygulama anlatım konusunda bilgiye sahip olma, nöropsikolojik testleri uygulayabilme becerisi
10   Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar hakkında bilgiye sahip olma
11   Hücre konusu hakkında bilgiye sahip olma
12   Bilimsel araştırmalar için istatistik bilgisine sahip olma
13   Anadilde ve yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım
14   Etik sorumluluk sahibi olma
15   Grup olarak çalışabilme becerisi, multidisipliner çalışmalar yapabilme becerisi, Grup/takım çalışma becerileri (Liderlik ve takım elemanı)
16   EEG ve EMG kaydı alma becerisi, EEG kaydı değerlendirme becerisi
17   Akranları, diğer akademisyenler ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeteneği, Akademik ve profesyonellik çerçevesinde teknolojik, sosyal veya kültürel gelişim gösterebilme becerisi
18   Problem çözebilme becerisi, bağımsız araştırma yapabilme becerisi, sorun tanımlama ve çözme yeteneği
19   Proje yönetimi becerisi, bütçe yönetimi becerisi, rapor yazabilme becerisi
20   Diğer kişilerin çalışmalarını denetleyebilme becerisi, öğretebilme becerisi

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 2 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 3 BYF 6066 STEREOTAKSIK PREPARATLAR GELIŞTIRILMESI SEÇMELİ 1 2 0 10
G 4 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 BYF 6049 NÖROBIOLOGICAL AND COGNITION SEÇMELİ 1 2 0 10
G 6 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 7 BYF 6058 NÖROPSIKOLOJIK TESTLER SEÇMELİ 1 2 0 10
G 8 BYF 6056 BIYOELEKTRISITE II SEÇMELİ 1 2 0 10
G 9 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 10 BYF 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
G 11 BYF 6064 ÖZEL ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 0 4 0 10
G 12 BYF 6060 RADYASYON BIYOFIZIĞI SEÇMELİ 1 2 0 10
G 13 BYF 6054 SISTEM TEORISI VE DINAMIK SISTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 10
G 14 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 15 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 16 BYF 6052 BEYINDE SISTEM TEORISI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 17 BYF 6050 BIYOFIZIK TEMELLERI SEÇMELİ 1 0 0 5
G 18 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 19 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 20 BYF 6062 MAKALE YAZMA TEKNIKLERI SEÇMELİ 0 2 0 5
B 21 BYF 6051 BIYOELEKTRISITE I SEÇMELİ 1 2 0 10
B 22 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 23 BYF 6048 POLIGRAFIK TEKNIKLERIN BIYOFIZIKSEL TEMELI SEÇMELİ 2 2 0 15
B 24 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 25 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 26 BYF 6053 ANALIZ YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
B 27 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 28 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 29 BYF 6055 BEYINDE SISTEM TEORISI II SEÇMELİ 2 0 0 10
B 30 BYF 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 31 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 32 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 33 ERS 6010 ANALIZ YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
B 34 BYF 6065 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 10
B 35 BYF 6063 NONLINEAR SISTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 10
B 36 BYF 6061 ANALIZ YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 1 4 0 15
B 37 BYF 6059 ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 15
B 38 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 BYF 6057 BIYOELEKTRISITE VE DAVRANIŞ SEÇMELİ 1 2 0 10

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Fakültesi/Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (108 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 120 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Murat Özgören (Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı)
murat.ozgoren@deu.edu.tr
0232 412 44 85-81
Doç. Dr. Adile Öniz (Biyofizik Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
adile.oniz@deu.edu.tr
0232 412 44 98-81