DERECE PROGRAMLARI

: Tibbi Parazitoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Parazitoloji AD, 1997 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıbbi Parazitoloji eğitimi almış öğretim üyeleri yer almaktadır. Tıbbi Parazitoloji Doktora programı 13.Ağustos.2001 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Parazitoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDs yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, adaylara tıbbi parazitoloji alanında ayrıntılı bilgi edinmesini, parazitoloji ve tıbbi parazitoloji alanında literatür tarama becerisini kazandırmak ve tıbbi parazitoloji araştırma konuları, olguları ve sorunları ile ilgili temel becerileri kazandırmayı sağlamaktır.Tıbbi Parazitoloji AD 2001 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı, adaylara tıbbi parazitoloji alanında ayrıntılı bilgi edinmesini sağlamak, parazitoloji ve tıbbi parazitoloji alanında literatür tarama becerisini geliştirmek ve tıbbi parazitoloji araştırma konuları, olguları ve sorunları ile ilgili temel becerileri kazandırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir.
2   Parazitoloji alanı ile ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan sorunları çözmek üzere sorumluluk alır
3   Parazitoloji alanı ile ilgili çalışma ve projeleri bağımsız olarak planlar, yönetir ve uygular.
4   Parazitoloji alanı ile ilgili çalışma ve projelerin sonuçlarını değerlendirir, yorum getirir.
5   Bilimsel çalışmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanılması konusunda bilgi sahibidir.
6   Parazitoloji alanında edindiği ileri düzeydeki uygulama bilgilerine sahiptir, bu bilgileri laboratuarda ve ilgili birimde kullanır.
7   Parazitoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak laboratuar verilerini yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri getirir.
8   Laboratuar verilerini yazılı çerçevede teknolojik araçlar ile kayıt altına alır.
9   Parazitoloji bilimi ile ilgili saha çalışmalarını tasarlar, yürütür ve elde ettiği bilimsel sonuçları değerlendirir.
10   Parazitoloji alanında elde ettiği deneyimini ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda etkili ve profesyonel düzeyde sunar.
11   Edinmiş olduğu temel İngilizce bilgisini kullanarak, alanındaki uluslar arası bilimsel çalışmaları izler, yorumlar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12   Parazitoloji alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye acık olumlu bir tutum sergiler.
13   Araştırma için gerekli veriler elde etmede bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.
14   Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, parazitoloji alanı ile ilgili güncel konuları topluma iletir ve toplumu bilgilendirmede yetkinliğe sahiptir.
15   Parazitoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 2 PAR 6028 KLINIK ÖRNEKLERIN PARAZIT KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 1 2 0 7
G 3 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 4 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 6 PAR 6029 PARAZITLERIN BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 7 PAR 6024 KLINIK HELMINTOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 13
G 8 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 9 ERS 6001 KLINIK PROTOZOOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 13
G 10 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 ERS 6003 PARAZITOLOJIDE ETKENSEL TANI SEÇMELİ 2 2 0 8
G 12 PAR 6025 KLINIK ENTOMOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 13
G 13 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 14 PAR 6026 PARAZITOLOJIDE ETKENSEL TANI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 15 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 16 PAR 6022 ÖZEL PARAZITOLOJIYE GIRIŞ SEÇMELİ 2 0 0 12
B 17 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 18 PAR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 19 PAR 6027 PARAZITOZLARDA SEROLOJIK TANI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 20 PAR 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 21 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 22 TBG 6061 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 15
B 23 ERS 6002 KLINIK HELMINTOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 13
B 24 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 25 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 26 PAR 6023 KLINIK PROTOZOOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 13
B 27 ERS 6004 PARAZITOZLARDA SEROLOJIK TANI SEÇMELİ 2 2 0 8

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Çiler AKISÜ
e-mail:ciler.akisu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124540