DERECE PROGRAMLARI

: Fizyoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizyoloji AD Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Fizyoloji Doktora programı 1995 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizyoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizyoloji AD 1995 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Fizyoloji Doktora programının amacı; temel fizyoloji ve tıbbi fizyoloji bilgi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, hücre fizyolojisi, homeostasis ve sistemlerin fonksiyonel özelliklerinin mekanizmaları hakkında genel bilgiye sahip olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme, araştırma alanında detaylı bilgi ve beceriye sahip olma ve öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmaktır.
Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte fizyolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dallarından da ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan vücudunu sistemler halinde inceleyerek normal fonksiyonları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olarak tanımlar.
2   Vücudun normal fonksiyonlarının sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin nasıl meydana geldiğini tanımlar.
3   Vücudun normal işleyiş sürecinde sistemlerin karşılıklı etkileşimlerini kaydeder.
4   Sağlıklı bir insana ait yaşamsal değişkenleri detaylı olarak tanımlar.
5   Vücudun normal fonksiyonlarına ait yaşamsal değişkenleri (kan basıncı, nabız, EKG, sinir ileti hızı, temel solunum fonksiyon testleri) laboratuarda ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6   Normal vücut işleyişini bozan (patolojik) süreçler hakkında ileri seviyede bilgi sahibidir.
7   Bilimsel araştırmanın hazırlanıp uygulama ve araştırma raporlarının yazımı süreçlerine katılarak uygular.
8   Araştırma sonuçlarını yorumlama ve yayın haline getirme konularını uyarlar.
9   İleri düzey araştırma ve akademik kariyer için altyapı oluşturur.
10   Disiplinler arası alanlarda çalışma becerisine sahiptir.
11   Alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
12   Alanındaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir.
13   Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir.
14   Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 2 TBG 6089 KÖK HÜCRE VE REJENERATIF TIPTA KULLANIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 10
G 3 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 4 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 6 EFZ 6028 EGZERSIZ TESTLERI VE YORUMLANMASI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 7 EFZ 6031 FIZIKSEL AKTIVITE VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 15
G 8 ANA 6047 DUYU ORGANLARI SEÇMELİ 1 0 0 7
G 9 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 10 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 11 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 12 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 TBG 6079 HÜCRE SINYAL İLETIMI VE HASTALIKLARDAKI ROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 10
G 14 FİZ 6051 YÜKSEK KORTIKAL İŞLEMLER SEÇMELİ 3 2 0 15
G 15 FİZ 6045 DUYU VE ALGI SEÇMELİ 1 0 0 5
B 16 FİZ 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 17 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 18 SBİ 6016 ÖĞRENME VE BELLEK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 19 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 20 FİZ 6048 HOMEOSTATIK DÜZENLEME MEKANIZMALARI II SEÇMELİ 3 2 0 20
B 21 FİZ 6046 HAREKET VE DÜZENLENMESI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 22 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 23 FİZ 6047 HOMEOSTATIK DÜZENLEME MEKANIZMALARI I SEÇMELİ 4 0 0 20
B 24 FİZ 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 25 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
B 26 EFZ 6037 SPORDA BESLENME SEÇMELİ 2 0 0 10
B 27 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 28 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 29 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 30 TBG 6080 HÜCRE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE ÖLÜMÜ SEÇMELİ 1 0 0 5
B 31 FİZ 6050 EGZERSIZ FIZYOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 15
B 32 FİZ 6052 TIPTA SERBEST RADIKALLER SEÇMELİ 1 0 0 5
B 33 FİZ 6049 BIYOELEKTRIK POTANSIYELLERI SEÇMELİ 1 2 0 10

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abdullah Arslan
e-mail:abdullah.arslan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124450