DERECE PROGRAMLARI

: Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 1999 2000 eğitim öğretim yılından beri yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Türkçe Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve Türkçe konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Türkçe eğitimi alanında yaşanan güncel tartışmaları, gelişmeleri, ders kitabı ve uygulama araç-gereçlerindeki yenilikleri takip edip kavrayabilecek kuramsal ve akademik bilgilere sahip olabilme.
2   Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirebilecek, dili etkili ve doğru kullanmalarını sağlayacak, bu konuda onlara örnek olabilecek bilgi düzeyine ve yeterliliğine sahip olma.
3   Türk dilinin yapısı, zenginliği ve tarihi gelişimi hakkında yeterli akademik donanımı elde etme.
4   Türkçe düşünerek, düşüncesini geliştiren ve çevresine de Türkçe düşünme becerisini kazandırmaya yetkin olma.
5   Türk ve dünya edebiyatının tarihsel süreç içindeki yerini metinler aracılığıyla kavrayıp bu ürünleri mesleki yaşamlarında kullanabilme.
6   Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilerek Türkçeyi tanıtabilecek ve öğretebilecek yeterliliğe sahip olmak.
7   Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup bilimsel etik kurallarını benimseme.
8   Dilin doğası, dil kültür ilişkisi ve dilin yapısı hakkında akademik bilgi sahibi olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 5035 HALK ŞİİRİNDE GELENEK-ETKİLEŞİM VE EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 TRE 5001 DİL BİLİM VE TÜRKÇE SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 TRE 5045 İLETİŞİM VE DİLLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 TRE 5039 DİL İNCELEMELERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 TRE 5015 ÇAĞDAŞ ELEŞTİRİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 TRE 5043 BATI EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 TRE 5057 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NİCEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 TRE 5051 ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 TRE 5059 DİLBİLİM VE TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 TRE 5007 TÜRK DİLİNİN YAPISI I- SES BİLGİSİ VE BİÇİM BİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 TRE 5009 TEMEL EDEBİYAT KURAM VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 TRE 5025 METİNLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 TRE 5049 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 TRE 5055 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NİTEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 TRE 5061 ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 TRE 5041 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 18 TRE 5005 ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 TRE 5053 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 20 TRE 5021 OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 TRE 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5034 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL KULLANIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 TRE 5046 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 TRE 5008 TÜRK DİLİNİN YAPISI II- SÖZDİZİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 TRE 5036 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜK VE TERMİNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 TRE 5038 TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 TRE 5018 TÜRK DİLİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 TRE 5044 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 TRE 5002 DİLBİLİM VE TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 TRE 5030 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATMAYA DAYALI TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 TRE 5042 DİVAN ŞİİRİNDE METAFOR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 TRE 5014 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 TRE 5032 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 TRE 5040 OSMANLICA VE KLASİK EDEBİYAT EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5&pid=24
Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU ,
caner.kerimoglu@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
nevin.akkaya@deu.edu.tr