DERECE PROGRAMLARI

: Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

17 öğrencisinin eğitim gördüğü Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı, öğrencilerin erken çocukluk eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Programın dili Türkçedir. Programda %10 oranında seçmeli İngilizce ders bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma, bu bilgileri genişletip derinleşme
2   Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörmediği karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve problemlere özgün çözümler üretebilme
3   Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
4   Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
5   Okul öncesi dönemde çocukları destekleyecek aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tasarlayabilme
6   Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olma
7   Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel, sosyal duygusal, psikomotor, özbakım ve dil gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanıyıp bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlama
8   Eğitim bilimleri alanında bilimsel literatürü takip edip yorumlayabilme
9   Eğitim bilimleri alanında temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma
10   Bilimsel verileri yazılı veya sözlü olarak sunabilme bilgi ve becerilerini kazanma
11   Meslekte bilimsel yöntemleri kullanabilme yeteneğini kazanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Okul Öncesi Eğitimi Programı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda öğretmen ve uzman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 19 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/139 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İOÖ 5011 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE RESİM ÖĞRETİMİ VE YARATICILIK SEÇMELİ 2 0 0 8
G 2 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İOÖ 5025 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÇOCUK EDEBİYATI VE OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 İOÖ 5023 ERKEN ÇOCUKLUKTA AÇIK ALANDA OYUN SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İOÖ 5029 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İOÖ 5001 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE AİLE SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 İOÖ 5027 ERKEN ÇOCUKLUKTA YARATICILIĞI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 İOÖ 5021 ÇAĞDAŞ GELİŞİM KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İOÖ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 İOÖ 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İOÖ 5010 OKUL ÖNCESİ FEN-DOĞA ÖĞRETİMİNDE ÖRNEK ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 2 0 0 8
B 2 İOÖ 5004 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA: YAKLAŞIMLAR, YÖNTEMLER, TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 İOÖ 5012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE ORFF YAK. MÜZİK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 8
B 4 İOÖ 5022 TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İOÖ 5018 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 İOÖ 5020 ERKEN ÇOCUKLUKTA AÇIK ALANDA DİL ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 İOÖ 5024 TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA KARŞILAŞTIRMALI OKULÖNCESİ EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 İOÖ 5014 ÇEVRE VE ÇOCUK SEÇMELİ 2 0 0 8
B 9 İOÖ 5016 ÇOCUKLARA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 İOÖ 5000 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İOÖ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İOÖ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Programı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Program Başkanı:
Doç. Dr. R.Günseli Girgin
gunseli.girgin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. R.Günseli Girgin
gunseli.girgin@deu.edu.tr