DERECE PROGRAMLARI

: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

23 öğrencinin eğitim gördüğü İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyal bilgileri oluşturan disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrama.
2   Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki son gelişmeleri yazılı, sözlü, görsel farklı yollara dönüştürme.
3   Sosyal bilgilerle ilgili bilgileri kullanarak disiplilerarası problem çözme becerileri geliştirme*.
4   Yüksek lisans seviyesinde sosyal bilgiler eğitimi bilgisine sahip olma.
5   Çalışma alanı ile ilgi bilgileri değerlendirebilir ve kendi başına bir araştırma yapmayı öğrenme.
6   Araştırma alanında bir problem belirler, geliştirir ve çözüm önerilerini kendi başıma geliştirebilme *
7   Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslarası modelleri tanımlama ve analiz etme becerisine sahip olma*
8   Alanda temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma *
9   Temel araştırma yöntem bilgi ve becerileri ile bilimsel araştırma yapabilme.*
10   Eğitim alanında yaptığı çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sunma beceri ve bilgisine sahip oluma*.
11   Mesleki alanda bilimsel yöntemleri kullanma becerisini kazanma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 15 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 8 tanesi Güz yarıyılında, 7 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 15 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/107 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İSB 5011 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İSB 5009 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İSB 5023 KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İSB 5013 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 İSB 5021 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE LİTERATÜR İNCELEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 İSB 5017 VATANDAŞLIK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 İSB 5001 BÖLGESEL KALKINMA SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İSB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5020 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 İSB 5012 TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 İSB 5022 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 İSB 5008 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 İSB 5004 JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İSB 5010 TARİH ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 İSB 5024 SOSYAL BİLGİLERDE MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 İSB 5014 TÜRKİYE'DE GÖÇ, KENTLEŞME VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. Mustafa Şahin
mustafa.sahin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Mustafa Şahin
mustafa.sahin@deu.edu.tr