DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

177 öğrencinin eğitim gördüğü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
2   Türkçe ve İngilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
4   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
5   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
6   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
7   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
8   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
9   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak ve Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 8 zorunlu ve 23 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 14 tanesi Güz yarıyılında, 9 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 23 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 46/165 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5057 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 PDR 5079 OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK UYGULAMALARI ZORUNLU 2 0 0 7
G 3 PDR 5069 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 PDR 5085 PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR VE TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 PDR 5065 KİŞİLERARASI ÇATIŞMALAR VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 AED 5061 YAS DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 PDR 5081 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 PDR 5083 SINIF İÇİ DAVRANIŞ SORUNLARINI ÖNLEME ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 PDR 5073 KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 PDR 5019 SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 PDR 5075 ÇOCUK VE ERGENLERLE ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 AED 5059 KRİZE MÜDAHALE SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 PDR 5001 YÜKSEKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 12 PDR 5087 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 13 PDR 5055 EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 PDR 5059 REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 PDR 5061 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 PDR 5045 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5058 AİLE DANIŞMANLIĞI ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 PDR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 PDR 5064 OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 PDR 5052 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 PDR 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5060 YARDIM ETME SANATI (CARKHUFF'UN YARDIM ETME MODELİ) SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 PDR 5044 YAŞLILIK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 PDR 5016 MESLEKİ DANIŞMA UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 PDR 5008 İLKÖĞRETİMDE EBEVEYN VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 PDR 5068 PSİKOLOJİK TESTLER VE UYGULAMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 PDR 5072 POZİTİF PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 PDR 5020 EĞİTİM ORTAMI VE İLETİŞİM SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 PDR 5022 İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 PDR 5066 PSİKOLOJİK DANIŞMADA MESLEK ETİĞİ VE DEĞERLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 PDR 5070 BİREYSEL DANIŞMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Rengin KARACA,
rengin.akboy@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Rengin KARACA,
rengin.akboy@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
zekavet.kabasakal@deu.edu.tr