En

PROF.DR. ERKAN GÖKSU EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih  1998
  Yüksek Lisans  Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı)  2008
  Doçent  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  "Türkler Kuşatma Araç-Gereçleri Teknolojisiyle Ne Zaman Tanıştı?"...  2019
  2  "Türkler, Savaş ve At"...  2018
  3  "Ömer Hayym'ın Kutlu Atları"...  2018
  4  "Türk Hâkimiyet Anlayışı Üzerine"...  2018
  5  "Nizâmü'l-mülk ve Selçuklu Iktâ'ının Şekillenmesindeki Rolü"...  2018
  6  "Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tâbi' Devletler ve Tâbiiyet Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme"...  2017
  7  "Çiftbaşlı Kartal ve Selçuklular"...  2016
  8  "Iktâ Sistemi ve Türkiye Selçukluları Dönemi Uygulaması"...  2016
  9  "Türkiye Selçuklu Ordusundaki Frenk Ücretli Askerler ve Babaîler İsyanı'nın Bastırılmasınd...  2015
  10  "Miryokefalon Savaşı Sonrasında Türkiye Selçuklu Ordusunda Meydana Gelen Değişiklikler"...  2014
  11  "Siyasî Bir Argüman Olarak İslam Tarihinde Zındıklık ve Meşhur Zındıklar"...  2014
  12  "Gulâm Sisteminin Doğuşuna Dair Düşünceler"...  2014
  13  "Nev-Zuhûr Kavimler ve Kavmiyetçilik"...  2014
  14  "Ağır Silah Teknolojisi ve Türkler"...  2014
  15  "Türklerin İslâmiyet'i Kabul Süreci Nasıl Değerlendirilmeli?"...  2013
  16  "Târîh i Güzîde'ye Göre Sâmânîler"...  2011
  17  "Buhârâ Melikesi Kabac Hâtûn"...  2011
  18  "Türkiye Selçukluları Dönemine Ait İki Askerî Istılah:"Leşker-i Kadîm" ve "Leşker-i Hadîs...  2011
  19  "Tarîh-i Güzide'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi"...  2011
  20  "Alptegin: Köle Pazarından Gazne Tahtına"...  2011
  21  "İngiliz Savaş Muhabirinin Çanakkale Savaşı İtirafları"...  2010
  22  "Ok ve Yayın Türk Geleneği ve Hâkimiyet Anlayışındaki Yeri"...  2010
  23  "İlk Seri Ateşli Türk Sahra Topu ve Mucidi Ahmet Süreyya Emin Bey"...  2010
  24  "Mardî et-Tarsûsî'nin "Tabsıratu Erbâbi'l-Elbâb Fî Keyfiyyeti'n-Necât Fi'l-Hurûb" Adlı Ese...  2010
  25  "Kösedağ Savaşı (1243)"...  2009
  26  "Türkiye Selçuklularında Iktâ"...  2009
  27  "Erzurum'un Sonbaharı"...  2009
  28  "Türk Hâkimiyet Telakkisinin Tekâmülü"...  2009
  29  "Haçlıların Anadolu'daki İlk Faaliyetleri ve Kırkgeçit (Drakon) Savaşı (1096)"...  2009
  30  "Ömer Hayyâm'ın Nevrûznâme'sine Göre At ve At Türleri"...  2009
  31  "Iktâ Sisteminin Tekâmülünde Selçukluların Rolü"...  2009
  32  "Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı"...  2009
  33  "Târîh-i Güzîde'ye Göre Rûm (Anadolu) Selçukluları"...  2008
  34  "İbn Tağrıberdî ve Tarihçiliği"...  2008
  35  "Türklerde Hâkimiyet Alameti Olarak Ok-Yay ve Memlûk Devletinden Bir Örnek"...  2008
  36  "Celâleddin es-Süyûtî ve Tarihçiliği"...  2007
  37  "Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler"...  2007
  38  "İnsanlık Tarihinin Değişmeyen Fenomenleri: Şiddet ve Savaş"...  2003
  39  "Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa'nın Eğitim ve Kültür Alanındaki Faaliyetleri"...  2003
  40  "Osmanlı Bahriyesinin Tarihsel Gelişimi ve Bahriye Teşkilatı"...  2002
  41  "Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Cerîde-i Askeriyyelere Göre 1864 Yılı ...  2002
  42  "Birinci Cihan Harbi Öncesinde Türkiye"...  2001
 • NO AD TARİH
  1  "İran Resmî Tarih Yazımında Türkiye ve Türk Algısı"... 02/05/2019 - 04/05/2019
  2  "Türkiye Selçukluları Dönemi Türk Gürcü İlişkileri"... 30/10/2018 - 01/11/2018
  3  "Mukanna el-Horasanî ve Sepid Câmegân Hadisesi"... 02/10/2018 - 05/10/2018
  4  "Selçuklular ve Türklük Şuuru"... 19/04/2018 - 21/04/2018
  5  "Moğolların Anadolu Politikası ve Kastamonu"... 12/04/2018 - 12/04/2018
  6  "Siyasetnâme Okumalarının Tarihçilik Bağlamında Değerlendirilmesi"... 06/04/2018 - 07/04/2018
  7  "Türkiye'de Ortaçağ Türk Tarihçiliğinin Sorunları ve Öneriler"... 06/04/2018 - 07/04/2018
  8  "Tarih Öğretmenlerinde Çaka Bey Algısı"... 22/03/2018 - 23/03/2018
  9  "Türkiye Selçuklu Ordusu ve Kösedağ Savaşı"... 10/12/2017 - 10/12/2017
  10  "Nizamülmülk'ün Gözünden Gazneliler"... 01/12/2017 - 01/12/2017
  11  "Ebu?l-Ferec'in Hayatı, Eserleri ve Türk Tarihçiliği Bakımından Önemi"... 14/11/2017 - 14/11/2017
  12  "Tarihte Roman, Romanda Tarih"... 18/10/2017 - 21/10/2017
  13  "Selçuklular ve Türklük Şuuru"... 03/05/2017 - 03/05/2017
  14  "Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Tercümesi Meselesi"... 10/04/2017 - 12/04/2017
  15  "İslam Hukukunda Fetih Kavramı ve İzmir'in Fethi Meselesi?... 24/03/2017 - 26/03/2017
  16  "Türkler ve İslam: Yeni Bir Bakış Denemesi"... 01/12/2016 - 04/12/2016
  17  "Türklerde Silah (Bir Kültür Unsuru Olarak)"... 17/05/2016 - 19/05/2016
  18  "Aleksios Komneneos'un Haçlılarla İmtihanı"... 08/04/2016 - 10/04/2016
  19  "Okla Yükselen Millet"... 25/03/2016 - 27/03/2016
  20  "İpek Yolu'nda Bir Kültür Unsuru Olarak Ok ve Yay"... 03/03/2016 - 05/03/2016
  21  "Bir Kültür Unsuru Olarak Türklerde Silah"... 20/07/2015 - 22/07/2015
  22  "Çift Başlı Kartalın Selçuklular Döneminde Kullanımına Dair Bir Değerlendirme"... 11/11/2014 - 13/11/2014
  23  "Timurlular Dönemi Müverrihlerinden Mîrhând'a Göre Tarihin Faydaları ve Tarihçide Bulunması ... 23/10/2014 - 24/10/2014
  24  "Mahperi Hatun ve Tokat'taki Kervansarayı"... 25/09/2014 - 26/09/2014
  25  "Din Değiştirme Mefhumu Çerçevesinde Türklerin İslamiyet'i Kabul Sürecine Yeni Bir Bakış De... 15/09/2014 - 17/09/2014
  26  "Miryokefalon Savaşı Sonrasında Türkiye Selçuklu Ordusunda Meydana Gelen Değişiklikler"... 19/06/2014 - 20/06/2014
  27  "Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tâbi Devletler ve Tâbiiyet Hukuku"... 22/05/2014 - 23/05/2014
  28  "Türkiye Selçuklu Dönemi Kaynaklarına Göre Âb-ı Germ"... 27/09/2013 - 28/09/2013
  29  "Türkiye Selçukluları Dönemine Ait Münşeat Mecmualarında Yer Alan Tokat ve Havalisi ile İlgi... 01/11/2012 - 03/11/2012
  30  "Selçuklularda Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler"... 01/10/2012 - 03/10/2012
  31  "Buhârâ'da Ezan Sesleri"... 13/05/2011 - 14/05/2011
 • NO AD YIL
  1  Kutadgu Bilig'e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı...  2019
  2  Çocuklar İçin Kutadgu Bilig...  2019
  3  Okla Yükselen Millet...  2018
  4  Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı...  2018
  5  Bilge Vezir Nizamülmülk...  2018
  6  Selçuklu Mirası-Gulâm ve Iktâ...  2017
  7  Gazneliler, Ravzatu's-safâ (Mülûk-i Gazneviyye)...  2017
  8  Berzem (Tarihî Roman)...  2016
  9  Ravzatu's-safâ (Tabaka-i Selçûkiyye)...  2015
  10  Târih-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân)...  2015
  11  Tabakât-ı Nâsırî (Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hârezmşâhlar)...  2015
  12  Târih-i Buhârâ...  2013
  13  Tabakât-ı Nâsırî-Selçuklular...  2011
  14  Câmi'ü't-Tevârîh-Selçuklu Devleti (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk)...  2010
  15  Türkiye Selçuklularında Ordu...  2010
  16  Türk Kültüründe Silah...  2008
 • KİTABIN ADI: Nişangâh-ı İstanbul]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Ortak Türk Tarihi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Ortak Türk Tarihi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Askerî Kültürü]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Tarih Yazımı Üzerine II (Araştırma, İlke, Yaklaşım ve Yöntemler)]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: İnsanlığın Serüveni]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Yaşayan Türk Tarihçileri]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Tarih Yazımı Üzerine (Yöntemler, Yaklaşımlar, İlkeler, Yorumlar)]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Tarih Yolunda Olmak]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Kültürü El Kitabı]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Milliyetçiliği (Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar)]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Ocağı'nın 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türkler, XIII]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  'Okla Yükselen Millet: Türkler (Turks: The Nation Risen With Archery)' Nişangâh-ı İstanbul...  2019
  2  'Gazneliler' Ortak Türk Tarihi...  2019
  3  'Selçuklular' Ortak Türk Tarihi...  2019
  4  'Türkiye'de Selçuklu Tarihçiliğinin Meseleleri' Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri...  2019
  5  'Gelenek ve Değişim Arasında Türkiye Selçuklu Ordusu' Türk Askerî Kültürü...  2019
  6  'Kösedağ Savaşı ve Türkiye Selçuklu Ordusu' 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali...  2018
  7  'Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Tercümesi Meselesi' Tarih Yazımı Üzerine II (Araştırma, İlke, Yaklaşım ve Yöntemler)...  2018
  8  'Türklerde Ordu (Osmanlı Öncesi)' İnsanlığın Serüveni...  2018
  9  'Türk Kültür Tarihçisi Olarak Reşat Genç' Yaşayan Türk Tarihçileri...  2017
  10  'Bir Ortaçağ Tarih Yazarına Göre Tarihin Faydaları ve Tarihçide Bulunması Gereken Özellikler' Tarih Yazımı Üzerine (Yöntemler, Yaklaşımlar, İlkeler, Yorumlar)...  2017
  11  'İnsan, Şiddet ve Savaş Üzerine' Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar...  2016
  12  'Ergenekon Destanı Bir Türk Destanı mıdır?' Tarih Yolunda Olmak...  2016
  13  'Türklerin İslamiyet'i Kabulü' Türk Kültürü El Kitabı...  2015
  14  'Eski Türklerde Savaş, Esaret ve Ölüm Mefhumları Üzerine' Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı...  2015
  15  'Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşunda Türkmenlerin Rolü ve Merkezî Otoriteyle İlişkileri' Türk Milliyetçiliği (Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar)...  2014
  16  'Bozkurt'un Dili Olsa' Türk Ocağı'nın 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları...  2013
  17  'Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Gaza ve Türkmen (Oğuz) Ananelerinin Rolü Üzerine' Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer...  2003
  18  'Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Cerîde-i Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri' Türkler, XIII...  2002
 • NO AD YIL
  1  Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü...  2016
  2  100. YIL ZİYA GÖKALP İLİM-TEŞVİK ARMAĞANI...  2012
  3  80. YIL BİLİM-TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2011
  4  2011-2012 Bilim Sanat Ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ağustos 2019-Devam ediyor
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Ağustos 2019-Devam ediyor
  4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2019-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  6 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Ekim 2019
  7 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2018- Haziran 2018
  8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2018- Haziran 2018
  9 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2018- Ağustos 2019
  10 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2018- Ağustos 2019
  11 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2018- Ağustos 2019
  12 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2017- Mayıs 2018
  13 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2017- Kasım 2017
  14 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017-Devam ediyor
  15 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2017-Devam ediyor
  16 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2016- Mayıs 2017
  17 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2016- Kasım 2016