En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Positive correlation of galanin with insulin resistance and triglyceride levels in obese children...  2018
  2  Increased concentrations of serum nesfatin-1 levels in childhood with idiopathic chronic malnutritio...  2018
  3  Brain Injury Markers: S100 calcium-binding protein B, Neuron-Specific Enolase and Glial Fibrillary A...  2018
  4  A Mutation in INSR in a Child Presenting with Severe Acanthosis Nigricans....  2017
  5  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu...  2017
  6  Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikler...  2017
  7  Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose ...  2017
  8  Tip I Diabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Diyabetik Ketoasidoz Sıklığının Değişim...  2017
  9  Identification of an AR mutation in Klinefelter syndrome during evaluation for penoscrotal hypospadi...  2017
  10  The Relationship of Serum Zonulin Level with Clinical and Laboratory Parameters in Childhood Obesity...  2017
  11  Prader-Willi Sendromlu Olguda Farklı Bir Santral Adrenal Yetmezlik Kliniği: Kalp Yetmezliği ve Ö...  2016
  12  Circulating betatrophin concentration is negatively correlated with insulin resistance in obese chil...  2016
  13  Alternating facial paralysis in a girl with hypertension: case report...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  2  Clinical and Laboratory Characteristics of Hyperprolactinemic Children and Adolescents: National Sur... 14/09/2017 - 17/09/2017
  3  Comparison of The Effects of L-Dopa and Insulın Tolerance Tests On Cortısol Secretion... 14/09/2017 - 17/09/2017
  4  Serum Levels of S100B, Neuron-Specific Enolase (NSE) and Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) in P... 14/09/2017 - 17/09/2017
  5  The Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children... 14/09/2017 - 17/09/2017
  6  Acute Kidney Injury According to PRIFLE Criteria in Children with Diabetic Ketoacidosis... 14/09/2017 - 17/09/2017
  7  The Effect of Growth Hormone Therapy on Plasma Phenylalanine Level in Patient with Phenylketonuria: ... 05/09/2017 - 09/09/2017
  8  İnfant Döneminde Ağır Büyüme Geriliğine Yol Açan Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu (Pituitary S... 26/04/2017 - 30/04/2017
  9  Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinoma Tanısı Alan Hastalarda TP53 Geni Mutasyon Analizi: Çok... 26/04/2017 - 30/04/2017
  10  Büyüme Hormonu Tedavisinin Plazma Fenilalanini Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu... 26/04/2017 - 30/04/2017
  11  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendro... 26/04/2017 - 30/04/2017
  12  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  13  Diyabetik Ketoasidoz Tanısı Konan Çocuklarda Akut Böbrek Hasarının pRIFLE Kriterleri ile Değe... 26/04/2017 - 30/04/2017
  14  Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  15  Nöronal Migrasyon Defekti (Şizensefali) ve Çoklu Ön Hipofiz Hormon Eksikliğinin Eşlik Ettiği ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  16  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  17  Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  18  Type1 Diabetes-Genetic Risk Score Can Identify Turkish Young-Onset Diabetes Patients with Potential ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  19  A Novel Mutation in INSR Gene in a Child Presenting with Acanthosis Nigricans... 23/02/2017 - 25/02/2017
  20  PROP1-Related Combined Pituitary Hormone Deficiency: Case Report... 23/02/2017 - 25/02/2017
  21  Clinical and Genetic Features of Our Patients with Hypophosphatemic Rickets... 23/02/2017 - 25/02/2017
  22  A Novel De Novo Missense Mutation in HNF4A Resulting in Sulfonylurea-Responsive MODY... 23/02/2017 - 25/02/2017
  23  Kısmi Androjen Duyarsızlık Sendromu ve Klinefelter Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu... 05/10/2016 - 09/10/2016
  24  Hiperprolaktinemik Çocuk ve Adölesanlarda Klinik ve Laboratuvar Özellikler: FAVOR Veritabanı - ... 05/10/2016 - 09/10/2016
  25  T3 ve T4 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Biyotin Tedavisi... 05/10/2016 - 09/10/2016
  26  Olgu Raporu: Stres İlişkili Geçici İdiyopatik Prematüre Ovariyan Yetmezlik... 05/10/2016 - 09/10/2016
  27  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Zonulin Düzeyinin Klinik veMetabolic Parametreler ile Olan İl... 05/10/2016 - 09/10/2016
  28  L-DOPA testinin hipotalamus-hipofiz-adrenal aksını değerlendirmedeki yeri... 05/10/2016 - 09/10/2016
  29  Kronik malnütrisyonda serum nesfatin-1 düzeyinin, metabolik ve antropometrik parametreler ile olan... 05/10/2016 - 09/10/2016
  30  Hipofosfatemik Riketsli Hastalarımızın Genotipik Özellikleri... 05/10/2016 - 09/10/2016
  31  Prader-Willi Sendromlu Bir Olguda Kalp Yetmezliği ve Ödem Etiyolojisi: Santral Adrenal Yetmezlik... 05/10/2016 - 09/10/2016
  32  Identification of an AR Mutation in Klinefelter's Syndrome during Evaluation for Penoscrotal Hypospa... 10/09/2016 - 12/09/2016
  33  Spectrum of the Genetic Defects in Hypophosphatemic Rickets in A Group of Turkish Children... 10/09/2016 - 12/09/2016
  34  Yeni Bir INSR Mutasyonuna Bağlı Gelişen Rabson Mendenhall Sendromu Olgusu... 05/09/2016 - 09/10/2016
  35  Penoskrotal Hipospadias Kliniği ile Klinefelter Sendromu Tanısı Alan Bir Olgu... 20/10/2015 - 22/10/2015
  36  Pankreas Hipoplazili Neonatal Diyabet Olgusu: PTF1A Mutasyonu... 20/10/2015 - 22/10/2015
  37  Noonan Sendromu Tanısı ile İzlenen Olgularda Serebrovasküler Malformasyonlar... 20/10/2015 - 22/10/2015