En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  Presentation of central precocious puberty in two patients with Tay-Sachs disease...  2018
  2  Comparison of the effects of the L-dopa and insulin tolerance tests on cortisol secretion....  2018
  3  Positive correlation of galanin with insulin resistance and triglyceride levels in obese children...  2018
  4  Hemanjiyom İçin Propranolol Tedavisi Alan Bir İnfantta Gelişen Semptomatik Hipoglisemi: Olgu Rap...  2018
  5  Graves' disease following allogenic hematopoietic stem cell transplantation for severe aplastic anem...  2018
  6  Increased concentrations of serum nesfatin-1 levels in childhood with idiopathic chronic malnutritio...  2018
  7  Early-Onset Isolated Bilateral Pheochromocytoma As a Major Clinical Manifestation of von-Hippel Lind...  2018
  8  Clinical and genetic characteristics of 15 families with hereditary hypophosphatemia: Novel Mutation...  2018
  9  Brain Injury Markers: S100 calcium-binding protein B, Neuron-Specific Enolase and Glial Fibrillary A...  2018
  10  A Mutation in INSR in a Child Presenting with Severe Acanthosis Nigricans....  2017
  11  Genetic Causes of Rickets....  2017
  12  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni: Persistan müller kanalı sendromu...  2017
  13  Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikler...  2017
  14  Tip I Diabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Diyabetik Ketoasidoz Sıklığının Değişim...  2017
  15  Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose ...  2017
  16  Identification of an AR mutation in Klinefelter syndrome during evaluation for penoscrotal hypospadi...  2017
  17  The Relationship of Serum Zonulin Level with Clinical and Laboratory Parameters in Childhood Obesity...  2017
  18  Prader-Willi Sendromlu Olguda Farklı Bir Santral Adrenal Yetmezlik Kliniği: Kalp Yetmezliği ve Ö...  2016
  19  Circulating betatrophin concentration is negatively correlated with insulin resistance in obese chil...  2016
  20  Alternating facial paralysis in a girl with hypertension: case report...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Çocukluk Dönemi Hipertiroidizmin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Papiller Karsinom... 13/12/2018 - 15/12/2018
  2  A Novel Compound Heterozygous Mutation in CYP19A1 Resulting in Aromatase Deficiency with Normal Gona... 27/09/2018 - 29/09/2018
  3  Serum Level of Biotin Rather Than the Daily Dose Is the Main Determinant of the Interference on Thyr... 27/09/2018 - 29/09/2018
  4  Galanin is Positively Correlated with Insulin Resistance and Triglyceride Levels in Obese Children... 27/09/2018 - 29/09/2018
  5  Growth Hormone Deficiency Due to Whole-gene Deletion of GHRHR... 27/09/2018 - 29/09/2018
  6  Geç Belirti Veren Bir Tuz Kaybettiren 21 Hidroksilaz Eksikliği Olgusu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  7  Büyüme Hormonu Tedavisi ile İlişkili Psoriasis Tanısı Alan Bir Olgu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  8  İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Tip 1B Olgusunda GHRHR Geninin Tamamının Homozigot Delesyonu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  9  Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliği... 18/04/2018 - 22/04/2018
  10  Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  11  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Galanin Düzeyinin Klinik ve Metabolik Parametreler ile Olan İ... 18/04/2018 - 22/04/2018
  12  Von-Hippel Lindau Sendromu Tip 2C'nin Ana Klinik Bulgusu Olan Erken Başlangıçlı İzole Bilateral... 18/04/2018 - 22/04/2018
  13  Serum Levels of S100B, Neuron-Specific Enolase (NSE) and Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) in P... 14/09/2017 - 17/09/2017
  14  Clinical and Laboratory Characteristics of Hyperprolactinemic Children and Adolescents: National Sur... 14/09/2017 - 17/09/2017
  15  Acute Kidney Injury According to PRIFLE Criteria in Children with Diabetic Ketoacidosis... 14/09/2017 - 17/09/2017
  16  The Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children... 14/09/2017 - 17/09/2017
  17  Comparison of The Effects of L-Dopa and Insulın Tolerance Tests On Cortısol Secretion... 14/09/2017 - 17/09/2017
  18  The Effect of Growth Hormone Therapy on Plasma Phenylalanine Level in Patient with Phenylketonuria: ... 05/09/2017 - 09/09/2017
  19  Diyabetik Ketoasidoz Tanısı Konan Çocuklarda Akut Böbrek Hasarının pRIFLE Kriterleri ile Değe... 26/04/2017 - 30/04/2017
  20  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  21  Büyüme Hormonu Tedavisinin Plazma Fenilalanini Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu... 26/04/2017 - 30/04/2017
  22  46, XY cinsiyet gelişim bozukluğunun nadir bir nedeni; Persistan (Kalıcı) Müller Kanalı Sendro... 26/04/2017 - 30/04/2017
  23  Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  24  Type1 Diabetes-Genetic Risk Score Can Identify Turkish Young-Onset Diabetes Patients with Potential ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  25  Edinsel Aplastik Anemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen Graves Hastalığ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  26  Nöronal Migrasyon Defekti (Şizensefali) ve Çoklu Ön Hipofiz Hormon Eksikliğinin Eşlik Ettiği ... 26/04/2017 - 30/04/2017
  27  İnfant Döneminde Ağır Büyüme Geriliğine Yol Açan Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu (Pituitary S... 26/04/2017 - 30/04/2017
  28  Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  29  Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinoma Tanısı Alan Hastalarda TP53 Geni Mutasyon Analizi: Çok... 26/04/2017 - 30/04/2017
  30  PROP1-Related Combined Pituitary Hormone Deficiency: Case Report... 23/02/2017 - 25/02/2017
  31  Clinical and Genetic Features of Our Patients with Hypophosphatemic Rickets... 23/02/2017 - 25/02/2017
  32  A Novel De Novo Missense Mutation in HNF4A Resulting in Sulfonylurea-Responsive MODY... 23/02/2017 - 25/02/2017
  33  A Novel Mutation in INSR Gene in a Child Presenting with Acanthosis Nigricans... 23/02/2017 - 25/02/2017
  34  T3 ve T4 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Biyotin Tedavisi... 05/10/2016 - 09/10/2016
  35  Hiperprolaktinemik Çocuk ve Adölesanlarda Klinik ve Laboratuvar Özellikler: FAVOR Veritabanı - ... 05/10/2016 - 09/10/2016
  36  Olgu Raporu: Stres İlişkili Geçici İdiyopatik Prematüre Ovariyan Yetmezlik... 05/10/2016 - 09/10/2016
  37  L-DOPA testinin hipotalamus-hipofiz-adrenal aksını değerlendirmedeki yeri... 05/10/2016 - 09/10/2016
  38  Prader-Willi Sendromlu Bir Olguda Kalp Yetmezliği ve Ödem Etiyolojisi: Santral Adrenal Yetmezlik... 05/10/2016 - 09/10/2016
  39  Kısmi Androjen Duyarsızlık Sendromu ve Klinefelter Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu... 05/10/2016 - 09/10/2016
  40  Kronik malnütrisyonda serum nesfatin-1 düzeyinin, metabolik ve antropometrik parametreler ile olan... 05/10/2016 - 09/10/2016
  41  Hipofosfatemik Riketsli Hastalarımızın Genotipik Özellikleri... 05/10/2016 - 09/10/2016
  42  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Zonulin Düzeyinin Klinik veMetabolic Parametreler ile Olan İl... 05/10/2016 - 09/10/2016
  43  Spectrum of the Genetic Defects in Hypophosphatemic Rickets in A Group of Turkish Children... 10/09/2016 - 12/09/2016
  44  Identification of an AR Mutation in Klinefelter's Syndrome during Evaluation for Penoscrotal Hypospa... 10/09/2016 - 12/09/2016
  45  Yeni Bir INSR Mutasyonuna Bağlı Gelişen Rabson Mendenhall Sendromu Olgusu... 05/09/2016 - 09/10/2016
  46  Penoskrotal Hipospadias Kliniği ile Klinefelter Sendromu Tanısı Alan Bir Olgu... 20/10/2015 - 22/10/2015
  47  Noonan Sendromu Tanısı ile İzlenen Olgularda Serebrovasküler Malformasyonlar... 20/10/2015 - 22/10/2015
  48  Pankreas Hipoplazili Neonatal Diyabet Olgusu: PTF1A Mutasyonu... 20/10/2015 - 22/10/2015