En

UZM.DR. SEDA ŞİRİN KÖSE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı, 2015  
 • NO AD YIL
  1  Efficacy of allergen-blocker mechanical barrier gel on symptoms and quality of life in patients with...  2018
  2  The association between monosymptomatic enuresis and allergic diseases in children....  2018
  3  The efficiency of the symptom-based score in infants diagnosed with cow's milk protein and hen's egg...  2018
  4  Pulmonary Alveolar Proteinosis in Hereditary and Autoimmune Forms With 2 Cases...  2018
  5  Thyroid Function tests in children with Cystic fibrosis:Is thyroid Dysfunction more Common that esti...  2018
  6  Santral Puberte Prekoks Tanılı Bir Çocukta Triptorelin Asetat İlişkili Anafilaksi: Olgu Sunumu...  2017
  7  Kronik Astımın Güncellenmiş Tedavisi...  2017
  8  Alerjik HastalıklardaMikrobiyotanın Önemi...  2017
  9  Astım Tedavisinde Uyumu Etkileyen Faktörler ve Çözüm Önerileri...  2017
  10  The Effect of Rapid Antigen Detection Test on Antibiotic Prescription Decision of Clinicians and Red...  2016
  11  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  12  Clinic and economic results of the ventriculoperitoneal shunt infections in children...  2015
  13  Henoch-Schönlein Purpura in Two Pediatric Patients Presenting as Terminal Ileitis...  2015
  14  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen alkaptonüri vakası...  2015
  15  Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Positive Glomerulonephritis Associated with Long-Term Propylthio...  2014
  16  Severe acute disseminated encephalomyelitis with clinical findings of transverse myelitis after herp...  2014
  17  Val2Ala mutation in the Atp6v0a4 gene causes early-onset sensorineural hearing loss in children with...  2014
  18  Travma Sonrası Akut Batın Tablosuyla Başvuran Çocuk Hastada Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı...  2014
  19  Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri...  2014
  20  The effect of circumcision on the frequency of urinary tract infection, growth and nutrition status ...  2013
  21  Severe Renal Osteodystrophy in a Pediatric Patient With End-Stage Renal Disease: Sagliker Syndrome?...  2013
  22  Postnatal dönemde ürolojik anomali saptanamayan antenatal hidronefroz tanılı bebeklerde sünneti...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Respiratuvar Sinsityal Virüs dışı viral etken kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile ... 17/11/2018 - 21/11/2018
  2  Kedi alerjili olgularımızın özellikleri... 17/11/2018 - 21/11/2018
  3  Bir yaş altı kedi alerjenlerine duyarlılığı saptanan olgularımız... 17/11/2018 - 21/11/2018
  4  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  5  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  6  Çocuklarda Besin Alerjisinin Karekteristik Özellikleri: Ulusal Çok Merkezli Çalışma... 18/11/2017 - 22/11/2017
  7  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  8  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  9  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  10  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  11  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  12  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  13  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  14  The correlation between monosymptomatic enuresis and allergic diseases in children... 06/06/2017 - 09/06/2017
  15  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  16  Ürtiker... 23/04/2017 - 26/04/2017
  17  Kistik fibrosisli çocuklarda tiroid fonksiyon testleri: Tiroid disfonksiyonu bu hastalarda tahmin e... 23/04/2017 - 26/04/2017
  18  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  19  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  20  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  21  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  22  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  23  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  24  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  25  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  26  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  27  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  28  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  29  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  30  Mastosiz olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  31  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  32  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  33  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ... 21/04/2016 - 24/04/2016
  34  idiopatik Konjenital Hemihiperlazi: Olgu sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  35  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  36  İlginç olgularla Pediatri... 10/04/2016 - 14/04/2016
  37  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  38  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  39  Management of pulmonary hemorrhage in a pediatric patient: Case report... 04/12/2015 - 06/12/2015
  40  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen alkaptonüri vakası... 30/11/2013 - 03/11/2013
  41  Severe renal osteodystrophy in a pediatric patient with end-stage renal disease:sagliker syndrome?... 01/05/2013 - 03/05/2013
  42  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi.... 03/04/2013 - 07/04/2013
  43  Çocuklarda ventriküloperitoneal şant enfeksiyonlarının tıbbi ve ekonomik sonuçları.... 28/11/2012 - 02/12/2012
  44  Hava durumunun çocuk acil servis başvurusuna etkisi... 28/11/2012 - 02/12/2012
  45  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin büyüme beslenme skoru üzerine etkisi.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  46  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 03/10/2012 - 06/10/2012
  47  The evaluation of the patients admitted to pediatric emergency department in a teaching and research... 19/09/2012 - 22/09/2012
  48  Erythropoietin resistant anemia in an infant with end stage renal disease: Oxalosis.... 06/09/2012 - 08/09/2012
  49  Antenatal hidronefroz tanılı çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek parankim hasa... 15/05/2012 - 19/05/2012
  50  Tortikollis ile başvuran takipte poliartiküler juvenil idiopatik artrit tanısı alan olgu... 15/05/2012 - 19/05/2012
  51  Çocuk acil servisinde ileri yaşam desteği: bir eğitim hastanesi deneyimi.... 30/04/2012 - 04/05/2012
  52  Duchenne/Becker musküler distrofili hastaların genotipleri ile elektroretinogram bulgularının il... 09/10/2002 - 12/10/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İnek Sütü Alerjisi Nedir? Çocuklardaki Özellikleri Nelerdir? 30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ...  2017