En

DOÇ.DR. ŞULE ÖZBİLGİN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
 • NO AD YIL
  1  perioperatif anaflaksi gelişen olgularda anestezi yönetimi...  2019
  2  Effect of Intraoperative High Positive End-Expiratory Pressure (PEEP) With Recruitment Maneuvers vs ...  2019
  3  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  2019
  4  Comparison of LM-Supreme and endotracheal tube in patients undergoing gynecological laparoscopic sur...  2019
  5  Respiratory mechanics with volume controlled auto flow ventilation mode in cardiac surgery...  2019
  6  Association between night-time surgery and occurrence of intraoperative adverse events and postopera...  2019
  7  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2018
  8  Kalsiyum Dengesi Bozuklukları: Hipokalsemi-Hiperkalsemi...  2018
  9  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Digoxin Intoxication: An Experimental Study...  2018
  10  Effects od dexmedetomidine on renal ischemia reperfusion injury in streptozosin induced diabetic rat...  2018
  11  Intraoperative ventilation settings and their associations with postoperative pulmonary complication...  2018
  12  Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, pro...  2018
  13  Okul Çocukları da Hayat Kurtarabilir...  2018
  14  The LAS VEGAS risk score for prediction of postoperative pulmonary complications.Bu çalışmada 492...  2018
  15  KARDİYAK KATETERİZASYON UYGULANAN PEDİYATRİK OLGULARDA ANESTEZİ...  2018
  16  PEDİYATRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME OLGULARINDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALAR...  2018
  17  Readability of internet-sourced patient education material related to "labour analgesia"...  2017
  18  Epidemiology, practice of ventilation and outcome for patients at increased risk of postoperative pu...  2017
  19  Inadvertent Intrathecal Injection of Atracurium: A Case Report...  2017
  20  A comparison of usage of the laryngeal mask UniqueTM in denticulate and edentulate geriatric patient...  2017
  21  Comparison of Different Stylets Used for Intubation with the C-MAC D-Blade® Videolaryngoscope: A Ra...  2017
  22  Protective intraoperative ventilation with higher versus lower levels of positive end-expiratory pre...  2017
  23  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe...  2017
  24  The most frequently cited 100 articles in liver transplantation literature...  2017
  25  Anesteziyoloji Alanında Science Citation Index ve Citation Index-Expanded İndekslenen Dergilerde T...  2017
  26  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  27  Effects of different doses of remifentanil on hemodynamic response to anesthesia induction in healty...  2017
  28  Immune thrombocytopenia (ITP)...  2017
  29  Dişsiz geriyatrik hastalarda Laringeal Maske Unique TM ile Supreme TM' nin Karşılaştırılması...  2016
  30  OSTEOKONDRODİSPLAZİLER...  2016
  31  Preparedness for sudden cardiac arrest at sports arenas: a survey in Turkey...  2016
  32  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  33  Evaluation of the Effects of Intra-Arterial Sugammadex and Dexmedetomidine: An Experimental Study...  2016
  34  Comparison of three differentinsertion techniques with LMA-Unique TM in adults: results of a randomi...  2016
  35  Awareness and Attitudes to Cardiopulmonary Resuscitation Among Footballers; a Survey in Turkey...  2016
  36  Intravenous lipid emulsion prolongs survival in rats intoxicated with digoxin...  2016
  37  Effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury...  2016
  38  Effect of magnesium sulfate on renal ischemia-reperfusion injury in streptozotocin-induced diabetic ...  2016
  39  Renal ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: the rol of local ishemic preconditioning...  2016
  40  Investigating the frequency and causes of diffucult mask ventilationin intraoperative in geriatric p...  2015
  41  Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Anestezi/Analjezi Uygulamaları...  2015
  42  sugammadex use in liver transplantation:a case series and literature review...  2015
  43  Postoperative Myocardial Infarction following Noncardiac Surgery; A Case Report...  2015
  44  Evaluation of Public Awareness, Knowledge and Attitudes about Cardiopulmonary Resuscitation: Report ...  2015
  45  Torokotomi Sonrası Ağrı Kontrolünde Torasik Paravertebral Blok ile İntratekal Morfin Uygulamala...  2015
  46  Ağrı Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Yakınlarının Psikososyal Özelliklerinin Değerlen...  2015
  47  Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif olarak İncelenmesi...  2015
  48  Effect of Larryngeal Mask Cuff Pressure on Postoperative Pharyngolaryngeal Moorbidity in Geratric Pa...  2015
  49  Incidence of late acute rejection in living donor liver transplant patients, risk factors, and the r...  2015
  50  Evaluation of the Precipitation Characteristics of Ertapenem, Tigecycline, Colistin, Daptomycin, Van...  2014
  51  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Teophyllin/Aminophylline Intoxication: An Experime...  2014
  52  Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin D...  2014
  53  Effects of Dexmedetomidine İn Conjuction With Remote İschemic Preconditioning on Renal İschemia-R...  2014
  54  Evaluation of the effectiveness of sugammadex for verapamil intoxication...  2013
  55  İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Gebede Sezaryen İçin Anestezi...  2013
  56  The Anaphylactic Reaction Due to Diclofenac Sodium: Case Report...  2013
  57  Santral Nöraksiyal Blok Uygulamalarına Bağlı Komplikasyonların Altı Aylık Süreçte Retrospek...  2012
  58  Yoğun bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karş...  2011
  59  Endovasküler Cerrahi Uygulanan Abdominal Aorta Anevrizmalı Hastalarda Anestezi Yönetimi...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Unexpected intraoperative cardiac arrest ? an unexpected happy end... 19/09/2019 - 21/09/2019
  2  Evaluation of cardiopulmonary resuscitation (CPR) conditions in Turkey: a survey study... 19/09/2019 - 21/09/2019
  3  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  4  Türkiye'de Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Koşullarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışma... 13/04/2019 - 13/04/2019
  5  Mavi Kod Hayat Kurtarır: Bir olgu sunumu... 13/04/2019 - 13/04/2019
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anestezik Gazların Küresel Isınma K... 07/11/2018 - 11/11/2018
  7  Postanestezik bakım ünitesinde takip edilen obstetrik jinekolojik olguların retrospektif olarak d... 07/11/2018 - 10/11/2018
  8  Laparoskopik Jinekolojik Girişimler de Nöromuskuler Bloker Ajan Kullanılmadan Laringeal Maske Air... 07/11/2018 -
  9  Elektrolit yönetiminde pratik uygulamaların değerlendirilmesi: Bir anket çalışması... 07/11/2018 - 11/11/2018
  10  Ameliyathane Dışı Anestezide Sedasyon da Sınır Var mıdır?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  11  İNTRAVENÖZ KONTRAST AJAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU... 13/05/2018 - 15/05/2015
  12  Ülkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Nitröz Oksit Kullanımı Hakkındaki Tutum ... 25/10/2017 - 29/10/2017
  13  Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması... 25/10/2017 - 29/10/2017
  14  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in gastrik ülser üzerine etkileri... 25/10/2017 - 29/10/2017
  15  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  16  Türkiye'de Akademik görevlerde yer alan Anestezistlerin cinsiyet analizi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  17  Farklı Branşlardaki Asistanların ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kalori Harcama Miktarları i... 25/10/2017 - 29/10/2017
  18  BALÇOVA İLÇESİ ORTAOKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KONUSUNDA BİLG... 22/09/2017 - 22/09/2017
  19  Türkiye'deki Anesteziyoloji Hekimlerinin Anestezik Gazların Sera Etkisi Konusundaki Tutum ve Davra... 21/04/2017 - 23/04/2017
  20  Hastane Öncesi Hava Yolu Açma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması... 10/03/2017 - 10/03/2017
  21  Yüksek Riskli Gebede Kardiyak Arrest ve Mutlu Son... 15/12/2016 - 15/12/2016
  22  kalp transplantasyonlu hastada kardiyopulmoner arrest ve ekstrakorporeal kardiyak resüsitasyon (E-K... 15/10/2016 - 15/10/2016
  23  Karaciğer transplantasyonu alanında en çok atıf alan 100 makalenin değerlendirilmesi... 13/10/2016 - 15/10/2016
  24  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe... 21/09/2016 - 21/09/2016
  25  Okullarda Etkili KPR Eğitimi: "Çocuklar Da Hayat Kurtarır... 21/09/2016 - 21/09/2016
  26  Comparasion of laryngeal mask supreme and endotracheal intubation without neuromuscular blockers in ... 28/05/2016 - 30/05/2016
  27  The effects of different pressure pneumoperitoneum on the pulmonary mechanics and surgical satisfact... 28/05/2016 - 30/05/2016
  28  Evaluatıon of the effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury... 18/05/2016 - 21/05/2016
  29  LW6090 Kullanımına Bağlı Ciddi Metabolik Asidoz ve Hipopotasemi: Zayıflama İlaçları Ölüm S... 13/05/2016 - 15/05/2016
  30  Celal Bayar Üniversitesi 10.Tıp Kongresi ve 11. "Hayata El Ver" Etkinliği.... 12/05/2016 - 14/05/2016
  31  İntravenöz lipid emülsiyonu ratlarda digoksin entoksikasyonun modelinde hayatta kalma süresini u... 06/04/2016 - 10/04/2016
  32  Serebral İskemi Reperfüzyon Hasarına Sugammadeksin Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  33  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  34  Anesteziyoloji alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye Kaynaklı yayınlar: Bibliogra... 18/03/2016 - 20/03/2016
  35  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  36  Preoperatif Aort Rüptürü Sonrası Kardiyak Arrest: Uzamış KPR'nin Başarılı Yönetimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  37  Yaşlı Hastalarda Anestezi İndüksiyonunda Farklı Dozlarda Remifentanil İnfüzyonunu Hemodinamik... 05/12/2015 - 06/12/2015
  38  LaborAnalgesia ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin De... 04/12/2015 - 06/12/2015
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp Fakültesinde Sağlık Çalışanı Dışındaki Çalışanların Ka... 02/12/2015 - 06/12/2015
  40  ameliyathanede iş akışı analizi. ilk bulgular... 02/12/2015 - 06/12/2015
  41  Diyabetik sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarında lokal iskemik önkoşullamanın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  42  Yoğun Bakım alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliograf... 02/12/2015 - 06/12/2015
  43  Awareness and attitudes to cardiopulmonary resuscitation among football players: A survey in Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  44  Preparedness for sudden cardiac arrest at sports arenas; a survey in Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  45  Police officer attitudes towards performing cardiopulmonary resuscitation in western part of Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  46  Storz C-MAC D bleyd videolaringoskop ile entübasyonda farklı stilelerin kullanılmasının karşı... 26/10/2015 - 29/10/2015
  47  Anaesthesia management for a child with Cantrell's Pentalogy... 17/09/2015 - 19/09/2015
  48  Perfusion index as a predictor of successful neuraxial anesthesia: Preliminary results... 05/09/2015 - 07/09/2015
  49  Effect of laryngeal mask cuff pressure on postoperative pharyngolaryngeal morbidity in geriatric pat... 30/05/2015 - 02/06/2015
  50  İzmir'de Toplumun Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Farkındalık, Bilgi Düzeyleri ve Tutuml... 25/10/2014 - 29/10/2014
  51  Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üz... 25/10/2014 - 29/10/2014
  52  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  53  Canlı vericili karaciğer transplant hastalarında geç dönem ortaya çıkan akut rejeksiyonun ins... 15/10/2014 - 18/10/2014
  54  The anesthetic management of cesarean section in Turkey: National research survey... 03/09/2014 - 06/09/2014
  55  Total Intravenous Anaesthesia for a Child with Prune-Belly Syndrome... 08/05/2014 - 10/05/2014
  56  Uzak iskemik önkoşullama ile birlikte kullanılan deksmedetomidinin sıçan renal iskemi reperfüz... 20/11/2013 - 24/11/2013
  57  Dıgoksın İntoksıkasyonunda Sugammadeks Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 20/11/2013 - 24/11/2013
  58  Nonkardıyak Cerrahı Sonrası Kardıyak Arrest: Olgu Sunumu... 20/11/2013 - 24/11/2013
  59  Litotomi Pozisyonunda Perianal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Spinal Anestezinin Yayılımına Oturma ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  60  Vergleichende anwendung von LMA supreme und endotracheal tubus bei laparaskopisch gynakologischen ei... 20/04/2013 - 22/04/2013
  61  Karaciğer Transplantasyonunda Sugammadeks kullanımı: alıcı ve Donörlerde Deneyimlerimiz (6 olg... 19/04/2013 - 23/04/2013
  62  Laparoskopik jinekolojik girişimlerde laringeal maske supreme ile endotrakeal entübasyonun karşı... 07/12/2012 - 11/11/2012
  63  Pulmoner hipertansiyon ve ağır mitral yetmezlikli cockayne sendromunda dexmedetomidin/ketamin sedo... 07/12/2012 - 11/12/2012
  64  Perioperative Body Temperature: One-day prevalence study in one hospital... 22/11/2012 - 24/11/2012
  65  Günübirlik Merkezde ve Hastaneye Yatırılarak Gerçekleştirilen İnguinal Herni Operasyonların... 07/11/2012 - 11/11/2012
  66  Kolorektal cerrahide yüksek riskli yaşlı hastalarda genel anesteziye bir alternatif olarak derin... 17/05/2012 - 20/05/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Obesite ve Anestezi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AKADEMİ KİTABI...  2018
  2  Kardiyopulmoner Resusitasyonda Hava Yolu Yönetimi Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, Kardiyopulmoner Resusitasyonda Hava ...  2018
  3  Orofasiyal Cerrahide Anestezi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AKADEMİ KİTABI...  2018
  4  Orofasiyal Cerrahide Anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  5  Hasta Pozisyonları ile İlgili Komplikasyonlar Ortopedi ve Travmatoloji'de Komplikasyonlar...  2016
  6  Obezite ve Anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  7  Özellikli kardiak hastalarda nonkardiak cerrahi girişimlerde anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  8  Özellikli kardiak hastalarda nonkardiak cerrahi girişimlerde anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Tıp Öğrencilerinin Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Eğitimlerinin Manken Yerde ve Yataktayken Yapılarak KPR Becerilerinin Değerlendirilmesi...  3/2019 - 9/2020
  2  Protective Ventilation with higher versus lower PEEP during general anaesthesia for surgery in obese patients...  12/2015 - 12/2019
  3  European practices in the management of accidental dural puncture in obstetrics...  12/2015 - 12/2020
  4  Postanaesthesia Pulmonary Complications After Use of Muscle Relaxants in Europe, European Prospective MulticentreObservational Study., Araştırmacı, 2014- Devam Ediyor....  3/2014 - 12/2016
  5  Midazolam, Propofol ve Tiyopental’in Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  5/2014 - 5/2015
  6  Local Assesment of Ventilatory Management During General Anesthesia for Surgery and effects on Postoperative Pulmonary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Cohort Study...  6/2013 - 11/2013
 • YURTİÇİ YURTDIŞI: ULUSAL YARIŞMA
  KAZANILDIĞI YIL 2015
  ÖDÜL ŞEKLİ: GRUP ÖDÜLÜ]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO AD YIL
  1  "Üçüncülük Ödülü" 46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Deneysel Sözl...  2013
  2  "Birincilik Ödülü" 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON)...  2015
  3  XI. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Sempozyumu, Mithat Özer Teşvik Ödülü, Üçüncülük Ö...  2017