En

DOÇ.DR. GÜLŞAH GÜROL ARSLAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Hemşirelik Esasları ve Yönetimi  2019
 • NO AD YIL
  1  Examination of Nursing Drug Administration Practices via Central Venous Catheter: An Observational S...  2019
  2  Periton Diyalizinin Tarihsel Süreci ve Hemşirelik...  2019
  3  Ethical values of academic nurses: A pilot study...  2019
  4  The effect of nurses ethical leadership and ethical climate perceptions on job satisfaction...  2019
  5  Creating a Change in The Use of Ventrogluteal Site for İntramuscular İnjection...  2018
  6  Hemşirelik Öğrencilerinin Refakatçilik Uygulamasına İlişkin Düşünceleri: Kalitatif Bir Ça...  2018
  7  Hemsirelerin Periferal Intravenöz Kateter Girisimlerine Iliskin Bilgi Düzeylerinin Incelenmesi...  2018
  8  The feelings and experiences of hospitalized patients regarding informal caregivers: a qualitative s...  2018
  9  Trakeostomisi Olan Bir Yoğun Bakım Hastasının Omaha Sınıflama Sistemine Göre İncelenmesi...  2018
  10  Kolorektal Kanserli Stoma Açılan Bireyin NANDA'ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri...  2018
  11  A Study on the Satisfaction of Students for the Time Spent Watching Video-based Learning during thei...  2018
  12  Thesis survey results in the field of nursing regarding the use of complementary and alternative med...  2017
  13  Trakeostomi ve Aspirasyonun Zaman İçindeki Yolculuğu...  2017
  14  Cultural Validation of the Turkish Version of Evidence-Based Practice Questionnaire...  2017
  15  The Level of Professionalism of Nurses Working in a Hospital in Turkey...  2016
  16  Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Veriler...  2016
  17  Change in students' perception of profession during nursing education in Turkey: A longitudinal stud...  2016
  18  El Hijyeni...  2013
  19  Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda depresyon yaygınlığının karşılaştırılması...  2013
  20  Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim alanında temel yetkinliklerinin değerlendirilmesi...  2012
  21  Analysis of the effect of lying on the ear on body temperature measurement using a tympanic thermome...  2011
  22  Impact of pregnancy-related back pain on quality of life and physical ability during the third trime...  2011
  23  Turkısh nurses perceptıons of spırıtualıty and spırıtual care...  2011
  24  Huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığı ve ilaç kullanımları...  2011
  25  An Examination of The Effect of Castor Oil Packs on Constipation in The Elderly...  2011
  26  Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmes...  2011
  27  Sağlık Çalışanı Olmaya Aday Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi...  2009
  28  Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi...  2009
  29  Sigara İçme Durumunun Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  2008
  30  Hemşire ve Hekimlerin Ağrılı Hastaya Yaklaşımlarına İlişkin Hastaların Görüşlerinin İn...  2008
  31  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin...  2008
  32  Değişik Pozisyonlarda Ölçülen Arterial Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması...  2007
  33  Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi...  2007
  34  Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri...  2007
  35  Hemşirelik Ve Spritüel Bakım...  2007
  36  Yaşlıların Kendi Kendine İlaç Kullanımına Uyumu ve Hemşirenin Rolü...  2006
  37  Hemşirelik ve Sosyal Desteğin Önemi...  2006
  38  Yaşlılara Verilen Eğitimin İlaç Kullanım Uyumuna Etkisinin İncelenmesi...  2005
  39  Soru Türü Öğrencilerin Başarı Düzeyini Etkiler mi?...  2004
  40  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi...  2004
  41  Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Yapmaya Bağlı Korku Semptom ...  2002
  42  Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Motivasyonu...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Uygulamalarında Kullanılan E-Öğrenme Yöntemine Ha... 15/11/2018 - 17/11/2018
  2  KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA ORAL MUKOZİT GELİŞME SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  3  KRONİK HASTALIKLARDA BAKIMVEREN YÜKÜ:SİSTEMATİK DERLEME... 02/05/2018 - 05/05/2018
  4  The effect of nurses ethical leardership and ethical climate perceptions on their job satisfaction... 15/09/2017 - 16/09/2017
  5  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  6  Investigation of Intensive Care Nurses? Knowledge and Attitudes Regarding Closed Suctioning System... 01/05/2017 - 04/05/2017
  7  Trakeostomi ve Aspirasyonun Tarihsel Gelişim Süreci... 02/06/2016 - 04/06/2016
  8  Günümüz Savaşlarında Bakımın Etik Yönü... 02/06/2016 - 04/06/2016
  9  Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrı Özellikleri Ve En Sık Yapılan Hemşirelik Uygulamal... 10/09/2015 - 12/09/2015
  10  Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Video Temelli İnteraktif Eğitim Yönteminin Etkinliğinin... 10/09/2015 - 12/09/2015
  11  Gluteal İntramüsküler İlaç Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Apse: Bir Vaka Sunumu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Verilerin ve Belirledikleri Hemşirelik Tanılar... 19/11/2014 - 22/11/2014
  13  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Konusunda, Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır B... 18/06/2014 - 21/06/2014
  14  Nursing Care Management in Central Venous Catheter... 22/04/2014 - 25/04/2014
  15  Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Refakatçileri ile İlgili Algılarının Belirlenmesi... 15/09/2011 - 17/09/2011
  16  Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Konstipasyon Prevalans ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  17  Ziyaret Öncesi ve Sonrası Hastanın Kan Basıncı Değişimlerinin İncelenmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  18  Yaşlılarda Gelişebilecek Oral Mukoza Problemleri İçin Risk Belirleme Çalışması... 01/04/2010 - 04/04/2010
  19  Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Yaygınlığının Karşılaştırılması... 01/04/2010 - 04/04/2010
  20  Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlı Kadınlarda Ürogenital Sistem Problemleri ve Genital Hijyen Da... 01/04/2010 - 04/04/2010
  21  Yaşlı Bakımevinde Yaşayan Kadınlarda Üriner İnkontinans: Görülme Sıklığı ve Kadınları... 01/04/2010 - 04/04/2010
  22  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Defekasyon Alışkanlıkları ve Konstipasyon Yakınmalarının İnc... 01/04/2010 - 04/04/2010
  23  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 01/04/2010 - 04/04/2010
  24  Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Kronik Hastalık Prevelansı ve İlaç Kullanımı... 01/04/2010 - 04/04/2010
  25  Hemşirelik Birinci Sınıfta Verilen Eğitimin Mesleği Algılamaya Etkisi... 20/10/2009 - 24/10/2009
  26  Sağlıklı Bireylerde Pozisyonların Kan Basıncı Değerlerine Etkileri... 20/10/2009 - 24/10/2009
  27  Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı Projesi Deneyimimiz: ?Yaşlı Birey... 20/10/2009 - 24/10/2009
  28  Examination of the Effect of Castor Oil Pack on Constipation in the Elderly... 15/10/2009 - 17/10/2009
  29  Turkish Nurses? Perceptions of Spiritualıty and Spiritual Care... 15/10/2009 - 17/10/2009
  30  Aile Hekimliği Sisteminde Çalışan Hemşire-Ebelerin İş Doyumu, Benlik Saygısı ve Boyun Eğic... 04/06/2009 - 06/06/2009
  31  Öğrencilerin İletişim Alanında Temel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi... 22/10/2008 - 25/10/2008
  32  Öğrencilerin Klinik Uygulamada Cinsel Sağlığa Yönelik Veri Toplama Konusundaki Görüşlerinin... 22/10/2008 - 25/10/2008
  33  Hemşirelik Ve Tıp Öğrencilerinde Suçluluk-Utanç Duygusunun İncelenmesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  34  Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  35  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bak... 26/06/2007 - 29/06/2007
  36  Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmes... 26/06/2007 - 29/06/2009
  37  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Özel Dal Hem... 26/06/2007 - 29/06/2007
  38  Üniversite Öğrencilerinin Menstruasyon Rahatsızlıklarında Kullandıkları Alternatif Yöntemle... 26/06/2007 - 29/06/2007
  39  A Survey Of Nursing Students Personal Values... 23/05/2007 - 26/05/2007
  40  The Relatıonship Between The Submıssıve Behavıors And Socıal Support Level Perceıved In Nursin... 23/05/2007 - 26/05/2007
  41  Erişkin Bireylerde Kolesterol Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi... 05/04/2007 - 07/04/2007
  42  Evde Bakım Hakkında Toplum Ne Düşünüyor... 06/11/2006 - 08/11/2006
  43  Kronik Hastalığı Olan Yaşlıların Hasatlıklarına Uyumda Fiziksel Ortamın Etkisi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  44  Yaşlılıkta İhmal, İstismar ve Etik... 16/11/2005 - 19/11/2005
  45  Hastaların Bakım Aldıkları Öğrenci Hemşirelerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  46  Hemşire ve Hekimlerin Ağrılı Hastaya Yaklaşımlarına İlişkin Hastaların Görüşlerinin İn... 07/09/2005 - 10/09/2005
  47  Değişik Pozisyonlarda Ölçülen Arterial Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması... 07/09/2005 - 10/09/2005
  48  Hemşirelerde İş Stresi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  49  Manisa Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Kar... 07/09/2005 - 10/09/2005
  50  Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri... 07/09/2005 - 10/09/2005
  51  Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  52  Hemşirelik Öğrencilerinin Ailevi Özelliklerini Mesleğe Bakış Açılarına Etkisinin İncelenm... 05/05/2005 - 06/05/2005
  53  Kadınlarda idrar Yolu Enfeksiyonunda Risk Faktörlerinin İncelenmesi... 05/05/2005 - 06/05/2005
  54  Diyabetik Yaraların Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Hiperbarik Oksijen Tedavisi... 13/04/2005 - 16/04/2005
  55  Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı... 08/04/2004 - 10/04/2004
  56  Studying The Life Behaviors That Set The Stage For Colon Cancer İn Healthy Individual... 14/10/2003 - 16/10/2003
  57  Studying The Health Behavıors Related To Protection From Skın Cancer In Healthy Individuals... 14/10/2003 - 16/10/2003
  58  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi... 30/10/2002 - 03/11/2002
  59  Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Ve Motivasyonu... 27/09/2002 - 28/09/2002
  60  Nursing Job Satisfaction and Motivation... 22/10/2001 - 24/10/2001
  61  Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Yapmaya Bağlı Korku Semptom ... 19/09/2001 - 22/09/2001
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yasamsal Bulgular Hemsirelik Temel Beceri Ugulama Rehberi...  2017
  2  Bireysel Hijyen Hemsirelik Temel Beceri Ugulama Rehberi...  2017
  3  Bagırsak Bosaltımı Hemsirelik Temel Beceri Ugulama Rehberi...  2017
  4  Ilaç Uygulamaları Hemsirelik Temel Beceri Ugulama Rehberi...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - /
  2  Proje...  10/2019 - /
  3  Yaşlı Bireylerin Yara Bakımında Farklı Uygulamalar...  11/2007 - 11/2008
 • NO AD YIL
  1  1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2011
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2015- Kasım 2018
  2 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2012- Ekim 2014