En

DR.ÖĞR.ÜYESİ OKTAY ULUSOY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2014
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  2  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  3  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  4  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  5  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  6  Evolution of laparoscopic cholecystectomy: From multiport to single port...  2016
  7  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  8  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  9  Koroziv madde alımı: Önleme ve tedavi...  2015
 • NO AD TARİH
  1  KONVANSiYONEL SiNGLE PORT ENDOSKOPiK YÖNTEMLE TEDAVi EDiLEN HASTALARDA TEDAVi SONUÇLARIMIZIN DEĞE... 15/10/2019 - 19/10/2019
  2  ULTRASONOGRAFi KILAVUZLUĞUNDA HiDROSTATiK iNVAJiNASYON REDÜKSiYONUNDA KONTRAST MADDE KULLANIMI GER... 15/10/2019 - 19/10/2019
  3  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  4  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  5  CİDDİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI MECKEL DİVERTİKÜLÜ OLGUSU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  6  İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'İN APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  7  YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  8  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  9  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  10  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  11  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  12  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  13  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  14  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  15  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  16  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  17  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  18  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  19  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  20  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  21  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  22  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  23  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  24  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  25  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Göğüs Duvarı Deformitelerinde Minimal İnvaziv Tedavi YöntemleriTÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ...  2019
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014