En

DR.ÖĞR.ÜYESİ OKTAY ULUSOY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2014
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Laparoscopic Excision of the Retroperitoneal Mullerian Cyst in a Different Location...  2020
  2  Indirect Inguinal Hernia Repair Conducted With Single Conventional Port Intracorporeal Conventional ...  2020
  3  Is Ischemia-Modified Albumin a Reliable Marker in Accurate Diagnosis of Appendicitis in Children...  2019
  4  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  5  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  6  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  7  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  8  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  9  Evolution of laparoscopic cholecystectomy: From multiport to single port...  2016
  10  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  11  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  12  Koroziv madde alımı: Önleme ve tedavi...  2015
 • NO AD TARİH
  1  KONVANSiYONEL SiNGLE PORT ENDOSKOPiK YÖNTEMLE TEDAVi EDiLEN HASTALARDA TEDAVi SONUÇLARIMIZIN DEĞE... 15/10/2019 - 19/10/2019
  2  Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  3  Çocukluk Çağı Subdiyafragmatik Yerleşimli Müllerian Kist Olgusunda Laparoskopik Eksizyon... 15/10/2019 - 19/10/2019
  4  Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  5  Hava Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Hastalarda Toraks BT Ve Rijid Bronkoskopi Son... 15/10/2019 - 19/10/2019
  6  ULTRASONOGRAFi KILAVUZLUĞUNDA HiDROSTATiK iNVAJiNASYON REDÜKSiYONUNDA KONTRAST MADDE KULLANIMI GER... 15/10/2019 - 19/10/2019
  7  Surgical management of pediatric thyroid and parathyroid pathologies-single center experience... 12/06/2019 - 16/06/2019
  8  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  9  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  10  İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'İN APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  11  YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  12  CİDDİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI MECKEL DİVERTİKÜLÜ OLGUSU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  13  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  14  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  15  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  16  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  17  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  18  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  19  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  20  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  21  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  22  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  23  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  24  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  25  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  26  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  27  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  28  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  29  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
  30  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Göğüs Duvarı Deformitelerinde Minimal İnvaziv Tedavi YöntemleriTÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle ameliyat olan antenatal hidronefrozlu hastalarda renal pelvis kollajen/düz kas oranının böbrek fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması...  3/2019 - /
  2  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014