En

DOÇ.DR. FUNDA TÜZÜN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEONATOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2005
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi NEONATOLOJİ BİLİM DALI  2011
  Doçent  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)  2013
 • NO AD YIL
  1  Senkronize ventilasyon modları...  2018
  2  Effects of maternal folic acid supplementation on airway remodeling and allergic airway disease deve...  2018
  3  The effects of perinatal steroid therapy on growth factor levels during different stages of the deve...  2017
  4  Comparison of INTERGROWTH-21 and Fenton growth standards to assess size at birth and extrauterine gr...  2017
  5  Intranasal surfactant protein D as neuroprotective rescue in a neonatal rat model of periventricular...  2017
  6  Milk-borne epidermal growth factor modulates bilirubin levels in neonatal rats...  2015
  7  Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomize...  2015
  8  Bacillus Calmette?Guerı´n vaccination: a novel therapeutic approach to preventing hyperoxic lung ...  2015
  9  Nasal intermittent positive pressure ventilation with or without very early surfactant therapy for t...  2014
  10  Effect of induced hypothermia on lipopolysaccharide-induced lung injury in neonatal rats...  2014
  11  Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat mode...  2013
  12  Role of epigenetic regulatory mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury...  2013
  13  Lipopolysaccharide-preconditioning protects against endotoxin-induced white matter injury in the neo...  2012
  14  Breast Milk Jaundice: The Impact of Bacteria Present in Breast Milk And Infant Feces...  2012
  15  Genetic basis of apnea of prematurity and caffeine treatment response: role of adenosine receptor po...  2012
  16  Neuroprotective effect of neotrofin in a neonatal rat model of periventricular leukomalacia....  2012
  17  Maternal omega-3 fatty acid supplementation protects against lipopolysaccharide-induced white matter...  2012
  18  Maternal prenatal omega-3 fatty acid supplementation attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the d...  2012
  19  Impact of volume guarantee on synchronized ventilation in preterm infants: a randomized controlled t...  2012
  20  Effects of neotrofin on neonatal hypoxic ischemic brain injury...  2011
  21  Erythropoietin in neonatal brain protection: The past, the present and the future...  2010
  22  Role of epigenetic regulatory mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury....  2009
  23  Can curry protect the brain from bilirubin toxicity?...  2009
  24  Circadian genes: Mystery underlying the physiopathology of infantile colic....  2008
  25  Increased sleep tendency in jaundiced infants: Role of endogenous co....  2008
  26  Induced hypothermia as a new approach to bronchopulmonary dysplasia....  2008
 • NO AD TARİH
  1  Motor profile difference in late preterm infants versus full-term infants at the corrected age of 4 ... 20/06/2019 - 22/06/2019
  2  Volume guarentee high-frequency oscıllatory ventilation in preterm infants with rds: tidal volumes,... 30/10/2018 - 03/11/2018
  3  İnfantil piknositoz: yenidoğanda nadir bir hemolitik anemi nedeni... 03/05/2018 - 06/05/2018
  4  Dirençli hiperbilirubinemi ve anemi ile prezente olan nadir bir hemolitik anemi: infantil piknosito... 14/04/2018 - 18/04/2018
  5  Neonatal ards tedavisinde budesonidli surfaktan tedavisi... 14/04/2018 - 17/04/2018
  6  Bilateral renal agenezi nedeni ile periton diyalizi uygulanan yenidoğanda nadir bir komplikasyon ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  7  yenidoğan döneminde arteriel switch operasyonu sonrası gelişen supraventriküler taşikardili ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  8  hipoksik solunum yetmezliği gelişen yenidoğanda intrakardiak trombüs... 14/04/2018 - 18/04/2018
  9  bohring-opitz sendromlu bir olgu... 11/10/2017 - 13/10/2017
  10  EFFECTS OF MATERNAL FOLIC ACID SUPPLEMENTATION ON AIRWAY REMODELLING AND ALLERGIC AIRWAY DISEASE RIS... 25/05/2017 - 26/05/2017
  11  Yenidoğan Taramasında Biotinidaz Eksikliği Ön Tanısı ile Gelen Klasik Galaktozemi Olgusu... 26/04/2017 - 30/04/2017
  12  Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat Faydalı Ola... 12/04/2017 - 16/04/2017
  13  Proflaktik Fukoz Desteği Yenidoğan Kolestazını Önleyebilir mi?... 12/04/2017 - 16/04/2017
  14  DOES IT MAKE ANY SENSE FOR PREMATURE INFANTS AT RISK TO START NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT IN THE NE... 21/10/2016 - 25/10/2016
  15  COULD NEW INTERGROWTH-21 CURVES CHANGE INTRAUTERINE AND EXTRAUTERINE GROWTH RETARDATION INCIDENCE IN... 21/10/2016 - 25/10/2016
  16  Effect of Induced Hypothermia on Lipopolysaccharide-Induced Lung Injury in Neonatal Rats... 03/06/2016 - 04/06/2016
  17  YENİ İNTERGROWTH-21 EĞRİLERİ ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRE BEBEKLERDE İNTRAUTERİN VE EKSTRAUTERİN... 19/04/2016 -
  18  YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİNE ETKİ EDEN GÜNCEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: PROSPEKTİ... 19/04/2016 -
  19  Neonatal akut paro?'s ile karışan paro's bezi hemanjiomu... 17/04/2016 - 20/04/2016
  20  RİSKLİ PREMATÜRE BEBEKLERDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE UYGULANAN NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ UYGUL... 17/04/2016 - 20/04/2016
  21  Karaciğer yetmezliği ile başvuran familyal hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu... 21/10/2015 - 24/10/2015
  22  INTRANASAL SURFACTANT PROTEIN D AS NEUROPROTECTIVE RESCUE IN A NEONATAL RAT MODEL OF PERIVENTRICULAR... 05/06/2015 - 06/06/2015
  23  EFFECTS OF PERINATAL STEROID THERAPY ON DEVELOPING BRAIN AND GROWTH FACTORS: WHAT IS THE CRITICAL TI... 05/06/2015 - 05/06/2015
  24  NEONATAL RATLARDA BEYİN GELİŞİMİNİN FARKLI AŞAMALARINDA UYGULANAN STEROİD TEDAVİSİNİN BÜ... 20/04/2015 -
  25  Nadir Görülen Neonatal İntestinal Psödo- Obstruksiyon Olgusu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  26  Gastrik Pnömatozisin Nadir rastlanan Bir Nedeni: Nozokomiyal Sepsis... 19/04/2015 - 22/04/2015
  27  Konjenital Renal Anomaliye Sekonder Psödohipoaldestronizm Tablosu Gelişen Bir Yenidoğan... 19/04/2015 - 22/04/2015
  28  PSEUDO BARTTER SENDROMUNUN NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ... ANULER PANKREAS... 19/04/2015 - 22/04/2015
  29  İkizden ikize transfüzyon sendromu: Olgu sunumu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  30  Ağır hiponatremi ile prezente olan bir konjenital adrenal hiperplazi olgusu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  31  Deneysel Periventriküler Lökomalazi Modelinde Kurtarma Tedavisi Olarak İntranazal Surfaktan Prote... 19/04/2015 - 22/04/2015
  32  RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMLU PREMATÜRE İNFANTLARDA VOLÜM GARANTİLİ YÜKSEK FREKANSLI OSİLA... 19/04/2015 -
  33  Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomize... 19/04/2015 - 22/04/2015
  34  BCG AŞISI HİPEROKSİK AKCİĞER HASARINI ENGELLEYEBİLİR Mİ?... 10/04/2014 - 13/04/2014
  35  RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMLU PREMATÜRE BEBEKLERDE PRİMER TEDAVİDE PROFİLAKTİK SURFAKTANLI YA... 14/04/2013 - 17/03/2013
  36  Deneysel Hipoksik İskemik Ensefalopati Modelinde Neotrofinin Koruyucu Rolü... 15/04/2012 - 18/04/2012
  37  Hipotermi Uygulamasının Deneysel Bronkopulmoner Displazi Modelinde Koruyucu Rolü... 15/04/2012 - 18/04/2012
  38  Asinetobakter ve listeria menenjiti: iki etken, iki klinik gidiş... 17/04/2011 - 20/04/2011
  39  Maternal Omega 3 Yağ Asidi Desteğinin Periventriküler Lökomalazide Koruyucu Rolü... 17/04/2011 - 20/04/2011
  40  İntraperikardial karaciğer hernisi... 17/04/2011 - 20/04/2011
  41  Pulmoner kapak yokluğu sendromu... 17/04/2011 - 20/04/2011
  42  Neonatal pertussis;iki olgu, iki farklı klinik seyir... 17/04/2011 - 20/04/2011
  43  Doğum odası resusitasyonunda gastrik aspirasyon gerekli midir?... 17/04/2011 - 20/04/2011
  44  Endotoksinle Uyarılmış Toleransın Beyaz Cevher Hasarı ve Gen Ekspresyonlarına Etkisi... 17/04/2011 - 20/04/2011
  45  Maternal omega-3 esansiyel yağ asidi desteğinin yenidoğan sıçanlarda hiperoksik beyin hasarı m... 21/04/2010 - 24/04/2010
  46  Respiratuar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde senkronize venti... 21/04/2010 - 24/04/2010
  47  Term yenidoğanlarda nadir görülen bir apne sebebi: konjenital santral hipoventilasyon sendromu... 27/04/2009 - 30/04/2009
  48  Ağır konjenital nötropeni (kostmann sendromu)... 27/04/2009 - 30/04/2009
  49  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009
  50  Malignite ilişkili olmayan yenidoğan hiperürisemisinde rasburicase tedavisi... 27/04/2009 - 30/04/2009
  51  Persistan pulmoner hipertansiyon tanılı yenidoğanlarda oral sildenafil ve konvansiyonel tedavi et... 27/04/2009 - 30/04/2009
 • BÖLÜMÜN ADI: Yenidoğanda septik şok
  KİTABIN ADI: Çocuk Acil Tıp:Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Solunum Desteği İlkeleri Yurdakök Pediatri...  2017
  2  Yenidoğanda septik şok Çocuk Acil Tıp:Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de Prematüre Retinopatisi Sıklığı, Etki Eden Risk Faktörleri ve Tedavi Gerektiren Olguların Saptanmas...  3/2016 - 3/2017
  2  DEÜTF'de doğan ya da polikliniğe başvuran yenidoğanlarda major / minör konjenital anomali frekansı ve etkili faktörlerin taranması...  9/2016 - /
  3  Neonatal Ratlarda Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kolestaz Modelinde Fukozun Etkileri...  9/2015 - 9/2016
  4   Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi...  5/2015 - /
  5  'a PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF A HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY, REGN2222, FOR THE PREVENTION OF MEDICALLY ATTENDED RSV INFECTION IN PRETERM INFANTS - R2222-RSV-1332?...  10/2015 - 1/2018
  6  Türkiye Sarılık Veri Tabanı...  9/2015 - 9/2017
  7  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - 11/2018
  8  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  9  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında BCG Aşısının Etkilerinin Araştırılması...  3/2013 - /
  10  ANTENATAL KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ GELİŞMEKTE OLAN BEYİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR...  3/2013 - /
  11  Surfaktan Protein D, Lipopolisakkarit Uygulaması ile Oluşturulan Periventriküler Lökomalazi Modelinde İnflamatuar Zedelenmeyi Azaltır Mı?...  9/2012 - /
  12  Bronkopulmoner Displazi Modelinde Hipotermi Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması...  1/2010 - /
  13  Neonatal hipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde antioksidatif ve antiinflamatuar sistemle ilişkili genlerde ekspresyon ve DNA metilasyonunun değerlendirilmesi...  1/2009 - 1/2010
  14  Laktasyon döneminde yapılan metil suplemantasyonunun epigenetik değişikliklere etkisi...  1/2009 - 1/2010
  15  Preterm bebeklerde kord kanı iskemi modifiye albumin düzeyleri beyaz cevher hasarının tanısal göstergesi olabilir mi?...  1/2009 - 1/2010
  16  Maternal pentoksifilin tedavisinin periventriküler lökomalazi hayvan modelinde beyin hasarı üzerine olan etkisi...  1/2009 - 1/2010
  17  İntrauterin uygulanan hiperoksinin yenidoğan sıçanlarda bronkopulmoner displazi modeline etkisi...  1/2009 - 1/2010
  18  Periventriküler lökomalazi modelinde lipopolisakkaritin tolerans gelişimine etkisi ve tolerans gelişiminde rol oynayabilecek faktörlerin gösterilmesi...  1/2009 - 1/2010
  19  Hipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde epigenetik düzenleyici mekanizmaların rolü...  1/2009 - 1/2010
  20  Maternal liposakkarit uygulaması sonrası oluşan periventriküler lökomalazi modelinde Neotrofinin Yenidoğan sıçan beyni üzerine olan etkisinin araştırılması...  6/2009 - 6/2010
  21  Hipoksik iskemik ensefalopatide neotrofinin rolü...  6/2009 - 6/2010
  22  Anne Sütündeki Probiotiklerin Uzamış Sarılık Üzerine Olan Etkisi...  6/2009 - 12/2009
  23  Maternal n-3 esansiyel yağ asidi suplemantasyonunun lipopolisakkarit uygulaması sonrası oluşan sıçan periventriküler lökomalazi modelinde beyin hasarlanması üzerine etkisi...  1/2009 - 1/2010
 • NO AD YIL
  1  Proje ödülü/1....  2015
  2  En iyi Klinik Çalışma/1.lik...  2015
  3  En iyi deneysel çalışma / 1. lik...  2015
  4  En iyi deneysel çalışma / 2. lik...  2015
  5  Türk Neonatoloji Derneği...  2016
  6  Türk Neonatoloji Derneği : Epidemiyoloji Çalışmalar 3. lüğü...  2016