En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Dropped head congenital muscular dystrophy caused by de novo mutations in LMNA...  2017
  2  Genetic Landscape of Congenital Myasthenic Syndromes From Turkey: Novel Mutations and Clinical Insig...  2017
  3  Importance of neurologic and cutaneous signs in the diagnosis of Schimke immuno-osseous dysplasia...  2016
  4  Schwartz-Jampel syndrome with gastroduodenal bleeding....  2016
  5  Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Persistency in a Steroid-Dependent ADEM Case....  2016
  6  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  7  Life-threatening and rare adverse effects of phenytoin...  2015
  8  Parieto-occipital encephalomalacia in children: clinical and electrophysiological features of twenty...  2015
  9  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  10  Importance of acrocyanosis in delayed walking....  2015
  11  Williams Syndrome with Infantile Spasms....  2015
  12  An infant with hypomotor seizures and cutaneous lesions....  2014
  13  Frank-Ter Haar sendromlu bir olgu...  2014
  14  Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem...  2014
  15  Transient striatal involvement with frequent seizures and fast recovery associated with Mycoplasma p...  2014
  16  Evaluation of vitamin D status in children with refractory epilepsy...  2014
  17  Fisher-Bickerstaff syndrome with negative anti-ganglioside antibodies associated With mycoplasma pne...  2014
  18  Assessment of neuropsycological late effects in survivors of childhood leukemia...  2014
  19  Clinical features and psychomotor development at one year of age in infants born from a mother with ...  2014
  20  Chronic Spinal Epidural Hematoma....  2013
 • NO AD TARİH
  1  Genetic Landscape of congenital myasthenic syndroms from Turkey:novel mutations and clinical insight... 03/10/2017 - 07/10/2017
  2  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  3  Contribution of the values of mean diffusion and anisotropic diffusion to diagnosis in patients with... 02/09/2017 - 06/09/2017
  4  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  5  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  6  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  7  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  8  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  9  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  10  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  11  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  12  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  13  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  14  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  15  West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 12/05/2016 - 15/05/2016
  16  Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçen... 12/05/2016 - 15/05/2016
  17  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  18  Serum pentraxin-3 levels in pediatric migraine patient... 01/05/2016 - 05/05/2016
  19  MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU... 22/04/2016 -
  20  Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu... 20/04/2016 - 24/04/2016
  21  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  22  Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi... 20/04/2016 - 24/04/2016
  23  Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yön... 20/04/2016 - 24/04/2016
  24  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  25  Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları... 20/04/2016 - 24/04/2016
  26  Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar... 20/04/2016 - 24/04/2016
  27  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  28  Miyastenia gravis nedeniyle takip edilen vakalarımızın değerlendirilmesi... 06/09/2015 - 09/09/2015
  29  Persistan miyelin oligodentrosit glikoprotein antikoru pozitifliği olan olgu... 06/09/2015 - 09/09/2015
  30  Çocukluk çağında dirençli epilepsi gelişimini öngören faktörler... 06/09/2015 - 09/09/2015
  31  Expression patterns of microRNAs 146A, 34A, 132, 134 and 184 in pediatric epilepsy... 05/09/2015 - 09/09/2015
  32  Effectiveness of methylprednisolone and diazepam for continuous spike waves during slow wave sleep... 05/09/2015 - 09/09/2015
  33  M. pneumonia ile ilişkili meningoensefalit ve transvers miyelit olgusu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  34  Mikrosefali kaipller malformasyon sendromu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  35  Çocukluk çağı epilepsi olgularında MikroRNA 146a, 34a, 132, 134, 184 ekspresyonu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  36  Megakonial konjenital musküler distrofi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  37  Ailesel akdeniz ateşi ile ilişkili uzamış miyalji ve akut duyusal motor aksonal polinöropati: 2... 06/05/2015 - 09/05/2015
  38  Ender bir fakomatoz: nörokutanöz melanozis... 06/05/2015 - 09/05/2015
  39  Tek merkezde çocukluk çağı inme olgularının değerlendirilmesi ve altı aylık izlem sonuçlar... 06/05/2015 - 09/05/2015
  40  Ensefalokraniyokutanöz lipomatoziste cilt bulgularının önemi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  41  Solunum sıkıntısı geliştiren ailesel hipokalemik periyodik paralizi olgusu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  42  Ring kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  43  Mowat Wilson sendromlu bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  44  Çocuk yoğun bakım ünitesinde yapılan eeg sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  45  Epileptik nistagmus, vizüel, vertigo ve jelastik nöbetleri olan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  46  Uzun zincirli açil koa dehidrogenaz eksikliği saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  47  Pediatrik beyin sapı lezyonlarında MRG ile ayırıcı tanı nasıl yapılır?... 11/11/2014 - 16/11/2014
  48  Çocukluk çağı dirençli epilepsi olgularında D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  49  Parietooksipital ensefalomalazili olgularının klinik ve elktrofizyolojik özelliklerinin değerlen... 22/06/2014 - 27/06/2014
  50  Spinocerebellar ataxia type 2 with electrical status epilepticus during slow wave sleep... 22/06/2014 - 27/06/2014
  51  Intravenous levetiracetam for the treatment of seizures in term and preterm neonates... 22/06/2014 - 27/06/2014
  52  Inflammation and anemia in simple febrile seizures and complex febrile seizures... 22/06/2014 - 27/06/2014
  53  Nadir bir paraenfeksiyöz patoloji: Akut Hemiserebellit... 22/06/2014 - 27/06/2014
  54  Kas katılığı ve miyopati nedeni olarak Schwartz Jampel Sendromlu bir olgu... 22/06/2014 - 27/06/2014
  55  Görme bulanıklığı ve başağrısı bulguları olan bir olgu; Vogt-Koyanagi-Harada sendromu... 22/06/2014 - 27/06/2014
  56  Schimke immunoosseoz displazi tanısında nörolojik ve kutanöz bulguların önemi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  57  Selenoprotein N1 ilişkili Miyopati ve riboflavin tedavisi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  58  Dropped Head konjenital musküler distrofi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  59  Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili anti-gangliozid antikorların negatif olduğu Fisher-... 30/04/2014 - 04/05/2014
  60  Radyolojik izole sendromlu adelösan olgu: multipl skleroz için risk faktörleri... 30/04/2014 - 04/05/2014
  61  Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem... 17/04/2014 - 20/04/2014
  62  Bağışıklık ve iskelet sistemi anomalileri ile nefropati birlikteliği: Schimke immunosseöz dis... 30/03/2014 - 04/05/2014
  63  Mikoplazma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili geçici striatal tutulum görülen , sık nöbet geç... 30/03/2014 - 04/04/2014
  64  varisella-zoster virus enfeksiyonu sonrası arteriyal iskemik inme... 28/05/2013 - 31/05/2013
  65  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  66  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  67  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  68  Term yenidoğanlarda nadir görülen bir apne sebebi: konjenital santral hipoventilasyon sendromu... 27/04/2009 - 30/04/2009
  69  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009