En

UZM.DR. NESRİN AKTÜRK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  Outcome of Early-Stage Glottic Laryngeal Carcinoma Patients Treated with Radical Radiotherapy Using ...  2019
  2  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  3  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2019
  4  Treatment result in patients with ductal carcinoma in situ treated with adjuvant radiotherapy...  2019
  5  The Role of Log Odds of Positive Lymph Nodes in Predicting the Survival after Resection for Ampullar...  2019
  6  Prognostic Importance of Tumor Deposits in the Ipsilateral Axillary Region of Breast Cancer Patients...  2018
  7  Tiroid Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız...  2017
  8  Türkiye'de radyasyon onkolojisi anabilim dalında çalışmakta olan araştırma görevlisi hekimle...  2015
  9  Intramedullary Spinal Cord Metastasis of Bladder Carcinoma: A Case Report...  2014
  10  Smoking habits of medical school students in Turkey: Has anything changed?...  2004
 • NO AD TARİH
  1  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 05/03/2020 - 08/03/2020
  2  Palliative Radiotherapy to The Pelvis for Gynaecological Cancer... 11/07/2019 - 12/07/2019
  3  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  4  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  5  Nadir görülen intermediyer diferansiyasyon gösteren pineal parankimal tümör olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  6  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  7  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  8  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  9  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  10  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  11  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  12  Correlation of TCP and NTCP in prostate cancer patients treated with high-dose radiotherapy... 20/04/2018 - 24/04/2018
  13  Ampuller adenokarsinomlarda lenf nodu metastazı varlığının ve pozitif lenf nodu oranı logaritm... 11/04/2018 - 15/04/2018
  14  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  15  Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Duktal Karsinoma İn-Situ Tanılı Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız... 20/10/2017 - 22/10/2017
  16  Meme Kanserinde Tümör Depozitlerinin Önemi... 20/10/2017 - 22/10/2017
  17  Küratif rezeksiyon uygulanan ampuller adenokarsinomlu hastalarda pozitif lenf nodu oranı logaritma... 01/10/2017 - 04/10/2017
  18  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  19  Effect of bladder,trigone,urethra doses on acute genitourinary toxicity in prostate cancer treatment... 05/05/2017 - 09/05/2017
  20  Preoperatif Kemoradyoterapi Uygulanmış Rektum Kanserli Olgularda Prognostik Değerlendirme: Türk ... 19/04/2017 - 23/04/2017
  21  Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Uzun Dönem Tedavi Sonuçları: Doku... 19/04/2017 - 23/04/2017
  22  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  23  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  24  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  25  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  26  Wilms tumour: Single center experience... 19/10/2016 - 22/10/2016
  27  Wilms tümörü tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  28  VMAT ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda akut genitoüriner sistem yan etkisine mesane tri... 20/04/2016 - 24/04/2016
  29  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  30  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  31  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  32  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  33  YÜKSEK DOZ RADYOTERAPİ UYGULANAN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TCP VE NTCP İLİŞKİSİ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  34  Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  35  Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid Sağkalımda Ne Değiştir... 22/04/2015 - 26/04/2015
  36  Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  37  What Did Conformal Radiotherapy and Temozolomide Change in Ptients With Grade-IV Glial Tumours?... 27/03/2015 - 28/03/2015
  38  Vulva Kanserinde Dokuz Eylül Radyoterapi Sonuçları... 23/04/2014 - 27/04/2014
  39  Radyoterapi Uygulanan Anal Kanser Hastalarında Uzun Dönem Tedavi Sonuçlarımız: Dokuz Eylül Ün... 23/04/2014 - 27/04/2014
  40  ADJUVAN RADYOTERAPİ UYGULANAN EVRE I SEMİNOM HASTALARINDA UZUN DÖNEM TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: DOKUZ... 23/04/2014 - 27/04/2014
  41  Adjuvan kemoradyoterapi uygulanmış lokal ileri evre mide kanserli hastalardaki tedavi sonuçlarım... 19/04/2013 - 23/04/2013
  42  Serviks kanserinde PET-BT nin lenf nodu evrelemesine ve prognoza katkısı... 19/04/2013 - 23/04/2013
  43  Adjuvan konformal radyoterapi uygulanmış yüksek dereceli glial tümörlü hastalarda tedavi sonu... 19/04/2012 - 23/04/2012
  44  T2N0 Glottik larenks karsinomlu hastalarda radikal radyoterapi ile yerel-bölgesel kontrol ve hedef ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  45  Kemoradyoterapi uygulanmış yüksel dereceli glial tümörlü hastalarda sağkalım sonuçları ve ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  46  Radikal radyoterapi uygulanmış lokal ileri larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarının değ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  47  Antrum yerleşimli mide kanserli hastalarda adjuvan radyoterapi planlamalarının klinik hedef hacim... 20/04/2011 - 24/04/2011
  48  Mesane kanserinin intramedüller spinal kord metastazı - Olgu sunumu... 21/04/2010 - 25/04/2010
  49  Radikal retropubik prostatektomi (RRP) sonrası postoperatif radyoterapi uygulanmış prostat kanser... 21/04/2010 - 25/04/2010
  50  Nazofarenks Kanserlerinde Konformal Radyoterapi Erken Sonuçlarımız... 21/04/2010 - 25/04/2010
  51  Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi: Gerekliliği ve Sorunlar... 21/04/2010 - 24/04/2010
  52  Çok yapraklı kollimatör ve bireysel blok kullanımının akciğer, medulla spinalis ve PTV?ye etk... 19/04/2008 - 23/04/2008
  53  Nazofarenks ve Orofarenks kanserlerinde konformal radyoterapi erken sonuçlarımız... 19/04/2008 - 23/04/2008
 • NO AD TARIH
  1  Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  9/2013 - 3/2016
 • NO AD YIL
  1  V. Uluslararası IX. Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Sözel Blidiri Birincilik Ödülü...  2018
 • NO AD YIL
  1  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği  2018