En

UZM.DR. CEREN KIZMAZOĞLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  Comparison of dural closure alternatives: an experimental study...  2019
  2  Evaluation of the Efficacy of Sildenafil Citrate Following Severe Head Trauma in an Experimental Rat...  2019
  3  Success Rate and Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Treated with a Tra...  2018
  4  Intraoperative ultrasound use in intracranial lesion surgery: An initial institution experience...  2018
  5  Neurocysticercosis as a Single Lesion Mimicking Glial Tumor...  2017
  6  Sfenoidal elektrotlar ile arı invaziv elektroensefalografi monitarizasyonu...  2017
  7  Dominant occipital sinus complicating surgery of a fourth ventricular mass...  2016
  8  Asymmetric Posterior Thoracolumbar Fixation following a Posterolateral Transpedicular Approach for U...  2015
  9  Lumbar disc herniation associated with contralateral neurological deficit: can venous congestion be ...  2013
  10  Biomechanical comparison of intact lumbar lamb spine and endoscopic discectomized lamb spine...  2013
  11  TİP II Odontoid Kırıklarının Odontoid Vidası İle Tamiri...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Embryonal Tumors of Central Nervous System:Single Center Treatment Experience... 23/10/2019 - 26/10/2019
  2  Santral Sinir Sistemi Embriyonel Tümörleri Tedavi Deneyimimiz... 17/04/2019 - 21/04/2019
  3  SPİNAL CERRAHİ SIRASINDA DURA YARALANMASI OLMAKSIZIN GÖRÜLEN İYATROJENİK BOS SIZINTISI OLGULAR... 08/11/2018 - 11/11/2018
  4  Individualized Craniofacial 3D Printed Mold to Prevent Temporal Hollowing... 21/10/2018 - 26/10/2018
  5  LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ AYIRICI TANISINDA NADİR BİR TÜMÖR:KRANİYAL FASİİTİS... 02/05/2018 - 06/05/2018
  6  Nadir görülen intermediyer diferansiyasyon gösteren pineal parankimal tümör olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  7  TEMPORAL STEM IÇIN AK MADDE FIBER DISEKSIYONU VE 3.0 T MRG ILE KORELE EDILMESI... 20/04/2018 - 24/04/2018
  8  Supratentoriyal yerleşimli Epiteloid Glioblastom... 12/10/2017 - 15/10/2017
  9  Is it possible to develop allograft dura mater scaffold by decellularization method?... 13/09/2017 - 15/09/2017
  10  Kinematics of a Novel Mobile Telescopic Spinal Fixation System... 13/09/2017 - 15/09/2017
  11  Does Preoperative Radiologic Imaging Sign Shows the Prognosis of the Decompressive Craniectomy for S... 20/08/2017 - 25/08/2017
  12  Somatosensory Evoked Potentials and Cerebrospinal Fluid Flow in Chiari Malformation... 20/08/2017 - 25/08/2017
  13  Craniometric Analysis of Skullbase in Chiari Malformation Patients with Magnetic Resonance Imaging... 20/08/2017 - 25/08/2017
  14  Embriyonal tumor with abundant neutrophil and true rosettes: A case report... 20/08/2017 - 25/08/2017
  15  Shwannomatozis of Lumbar Spine... 20/08/2017 - 25/08/2017
  16  Late Onset Hemiparesis due to Pneumocephalus... 20/08/2017 - 25/08/2017
  17  Gunshot and Shrapnel Injuries of Spine During Syrian Civil War... 20/08/2017 - 25/08/2017
  18  What is the Effect of Reinsertion of the Pedicle Screw Through the Same Trajectory on Pullout Streng... 20/08/2017 - 25/08/2017
  19  Outcomes and Complications of Cranial Wounds in Syrian Civil War... 20/08/2017 - 25/08/2017
  20  Post-traumatic pseudoaneurysm of the internal carotid artery within the sphenoid sinus... 20/08/2017 - 25/08/2017
  21  A rare case of craniofacial injury with a combat knife... 20/08/2017 - 25/08/2017
  22  Factors Affecting the Treatment Decision on Patients with Cerebrospinal Fluid Leaks... 20/08/2017 - 25/08/2017
  23  Evaluation of Temporal Lobe White Matter Fibers Anatomy and Functions with Microsurgery Technique fo... 20/08/2017 - 25/08/2017
  24  Giant M3 Aneurysms Presented with Cerebrovascular Ischemia... 20/08/2017 - 25/08/2017
  25  Intraventricular cerebral cavernomas; Two case reports... 20/08/2017 - 25/08/2017
  26  Hybrid treatment of arteriovenous malformation... 20/08/2017 - 25/08/2017
  27  İskemik inmede dekompresyon cerrahisi ve radyolojik iyi sonuç kriterleri; 17 olgunun analizi... 29/03/2017 - 02/04/2017
  28  Lomber Laminoplasti ile İntradural Ekstramedüller Miksopapiller Ependimom Eksizyonu... 29/03/2017 - 02/04/2017
  29  Intradural Ekstramedüller Spinal Nörofibrom Olgu Sunumu... 29/03/2017 - 02/04/2017
  30  Literatürde ilk defa tanımlanan supratentorial intraparankimal papiller menengiom olgusu... 29/03/2017 - 02/04/2017
  31  Transsfenoidal Yolla Eksize Edilen Rathke Kleft Kisti... 29/03/2017 - 02/04/2017
  32  Benign Sefalik Histiositozis... 29/03/2017 - 02/04/2017
  33  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  34  Vertebra metastazı ile tanı konulan primer mide karsinosarkomu... 13/10/2016 - 16/10/2016
  35  Ventriküloperitoneal şantlı hastada araç dışı trafik kazası sonrası epidural hematom olgusu... 13/10/2016 - 16/10/2016
  36  Occipital sinus as the main drainage in a case with a 4th ventricular mass... 14/06/2016 - 17/06/2016
  37  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  38  Spinal kord basısına neden olan nadir bir benign tümör... 04/05/2016 - 08/05/2016
  39  Takipli ailesel von Hippel Lindau Hastalığı olan olgunun cerrahi rezeksiyonu... 08/04/2016 - 12/04/2016
  40  İntrakranial menejiom eksizyonu sonrası lumboperitoneal şanta bağlı intrakranial hipotansiyon... 08/04/2016 - 12/04/2012
  41  Üst servikal paravertebral yerleşim gösteren malign karsinom metastazı... 08/04/2016 - 12/04/2016
  42  Kafa tabanı yerleşimli plazmositom... 08/04/2016 - 12/04/2016
  43  Akut serebellar enfarkt ile birlikte olan sol oksipital gliosarkom... 08/04/2016 - 12/04/2016
  44  On yıılık takipte tekrarlayan DSA negatif SAK... 08/04/2016 - 12/04/2016
  45  Sırt ağrısı ile başvuran spinal arteriovenöz malformasyon... 08/04/2016 - 12/04/2016
  46  Nörolojik defisiti olan akondroplazik hastanın cerrahi olarak tedavisi... 08/04/2016 - 12/04/2016
  47  Spinal anaplastik oligodendrioglioma... 08/04/2016 - 12/04/2016
  48  T8 düzeyinde spinal dural arteriyovenöz fistülün cerrahi olarak tedavisi... 08/04/2016 - 12/04/2016
  49  Servikal omurga tutulumu olan Langerhans Hücreli Histiositoz... 08/04/2016 - 12/04/2016
  50  Endoscopic versus microscopic transsphenoidal surgery: a single center retrospective study... 08/09/2015 - 12/09/2015
  51  Should we do routine biopsy during kyphoplasty and vertebroplasty? Retrospective review of 461 patie... 08/09/2015 - 12/09/2015
  52  Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile tanı alan bir antifosfolipid sendrom olgusu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  53  Orbital yerleşimli rabdomyosarkom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  54  Disfaji yapan idiopatik kemik hiperostozu olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  55  Malign transformasyon ve multipl rekürrens gösteren pleomorfik ksantoastrositom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  56  Metastatik Kaposi sarkomunu taklit eden oligodendriogliom: Olgu sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  57  Hemiparezi ile başvuran 10 yaşındaki çocuk hastada Moya Moya hastalığı... 17/04/2015 - 21/04/2015
  58  Radyoterapi yapıldıktan 8 ay sonra hemiparezi gelişen Schwannom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  59  Neuroprotective effects of resveratrol on acute brain ischemia reperfusion imjury by measuring annex... 12/10/2014 - 17/10/2014
  60  Atipik koroid pleksus papillomu cerrahi eksizyonu... 29/03/2014 - 02/04/2017
  61  Deneysel hayvan Modelinde Ağır Kafa Travması Sonrası İntrakarotid Mannitol İnfüzyonunun Beyin... 27/09/2012 - 30/09/2012
  62  Erişkinde Glioblastom Multiforme zeminide Primitif Nöroektodermal Tümör oluşumu: Olgu Sunumu... 20/04/2012 - 24/04/2012
  63  çok seviyeli servikal disk hastalığında anterior servikal hibrit konstrüksiyonu... 22/09/2011 - 25/09/2011
  64  ÇOK SEVİYELİ SERVİKAL DİSK HASTALIĞINDA ANTERİOR SERVİKAL HİBRİT KONSTRÜKSİYONU... 22/09/2011 - 25/09/2011
  65  TROLARD VEN TROMBOZU NEDENİYLE DEKOMPRESİF HEMİKRANİOTOMİ UYGULANAN OLGU... 22/09/2011 - 25/09/2011
  66  aynı hastada alt ve üst torakal yerleşimli çift konjenital dorsal spinal dermal sinüs traktı... 22/09/2011 - 25/09/2011
  67  KRONİK İNSTABİLİTEDE TRANSPEDİKÜLER VİDA İLE DİNAMİK LOMBER STABİLİZASYON UYGULAMASININ ... 22/09/2011 - 25/09/2011
  68  ANTERİOR YAKLAŞIMLA SERVİKOTORASİK BİLEŞKEYE ENSTRUMANTASYON UYGULANAN İKİ OLGUNUN SUNUMU... 22/09/2011 - 25/09/2011
  69  C1 SEVİYESİNDE SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU... 22/09/2011 - 25/09/2011
  70  Adolesan yaş grubunda lomber disk hernisi nedeni ile ameliyat olan dört hastanın sunumu... 22/04/2011 - 26/04/2011
  71  Nontravmatik Spontan Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu... 22/04/2011 - 26/04/2011
  72  Çok seviyeli servikal disk hastalığında servikal kafes ve servikal artifisyel disk protezinin be... 22/04/2011 - 26/04/2011
  73  Radikülopatiye yolaçan lomber sinoviyal kist: Olgu Sunumu... 22/04/2011 - 26/04/2011
  74  Çok seviyeli servikal disk hastalığında servikal kafes ve servikal artifisyel disk protezinin be... 22/04/2011 - 26/04/2011
  75  Frontal yerleşimli enfekte araknoid kist olgusu... 22/04/2011 - 26/04/2011
  76  Çok seviyeli servikal disk hastalığında servikal kafes ve servikal artifisyel disk protezinin be... 28/10/2010 - 31/10/2010
  77  Kronik instabilitede transpediküler vida ile dinamik lomber stabilizasyon uygulamasının klinik so... 28/10/2010 - 31/10/2010
  78  Unilateral abdusens paralizisiyle başvuran supratentoriyel kraniyal kist hidatik: olgu sunumu... 28/10/2010 - 31/10/2010
  79  Tip II odontoid kırığının odontoid vida ile tamiri... 28/10/2010 - 31/10/2010
  80  Posttravmatik Servikotorakal Psödomeningoselin MRG Bulguları... 04/11/2009 - 09/11/2009
  81  Far lateral disk hernilerinde cerrahi yaklaşım: 3 olgu sunumu... 17/04/2009 - 21/04/2009
  82  Üçüncü ventrikülde yerleşim gösteren santral nörositom, olgu sunumu... 17/04/2009 - 21/04/2009
  83  2007 yılı içinde korpektomi uygulanarak tedavi edilen 15 servikal spondilotik myelopati olgusunun... 17/04/2009 - 21/04/2009
  84  Surgecelloma: Olgu sunumu... 17/04/2009 - 21/04/2009
  85  Posterior fossa yerleşimli araknoid kiste bağlı gelişmiş obstüktif hidrosefali: olgu sunumu... 17/04/2009 - 21/04/2009
  86  Malign melanom serebral metastaz- 3 olgu sunumu... 18/04/2008 - 22/04/2008
  87  Üst servikal yerleşimli kordoma:Olgu sunumu... 18/04/2008 - 22/04/2008
  88  Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde servikal peek cage ile anterior diskektomi ve füzyon uygulanan 60 h... 18/04/2008 - 22/04/2008
  89  Servikal spondilotik myelopatili bir hastada parsiyel korpektomi ve foraminotomi ile dekompresyon... 18/04/2008 - 22/04/2008
  90  Spinal a-v fistül kapatılması sonrası hızlı nörolojik düzelme sağlanan bir olgu sunumu... 18/04/2008 - 22/04/2008
  91  patolojik vertebrakompresyonkırıklarında minimal invaziv tedavi... 18/04/2008 - 22/04/2008
 • NO AD TARIH
  1  Nöroşirurjide Üç Boyutlu Yazıcı Kullanımıyla Kranioplasti Uygulamaları...  9/2018 - /
  2  DENEYSEL HAYVAN MODELİNDE AĞIR KAFA TRAVMASI SONRASI İNTRAKAROTİD MANNİTOL İNFÜZYONUNUN BEYİN ÖDEMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  11/2011 - /2012