En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  2  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  3  FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experie...  2015
  4  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  5  Febrile Neutropenic Episodes in Children with Lymphoma and Malignant Solid Tumors....  2010
 • NO AD TARİH
  1  Ewing sarcoma family of tumours: Beyond the bone!... 18/06/2018 - 22/06/2018
  2  Paediatric sinonasal malignant masses and th mimickers... 18/06/2018 - 22/06/2018
  3  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  4  NPM1 pozitif akut myeloid lösemide fincansı(CUP-LİKE)blaslar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  5  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  6  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  7  Retrospective Analysis of Our Patients with Pons Glioma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  8  Evaluation of Musculoskeletal Complaints and Skeletal Involvements in Children with Newly Diagnosed ... 12/10/2017 - 15/10/2017
  9  Head and Neck Hemangiomas of Childhood: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  10  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  11  The investigation of relationship between COL1A1 and FOK1 gene polymorphisms and development of trea... 22/06/2017 - 25/06/2017
  12  Acquired pure red cell aplasia in an adolescent: Could it be anything else?... 22/06/2017 - 25/06/2017
  13  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  14  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  15  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  16  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  17  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  18  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  19  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  20  Çocukluk Çağı Baş Boyun Yerleşimli Hemanjiomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  21  Çocukluk Çağı Lenfoma ve Solid tümörlerinde Başvuruda Kas İskelet Yakınmaları ve Tutulumla... 19/04/2017 - 23/04/2017
  22  Renal Tutulum ile Gelen Bir Non Hodgkin Lenfoma Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  23  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  24  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  25  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  26  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  27  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  28  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  29  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Türkiye Çocukluk Çağı Kanserleri Farmakogenomik Kohortu (TURKPED... 19/04/2017 - 23/04/2017
  30  İzole Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  31  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  32  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  33  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  34  Wilms tumour: Single center experience... 19/10/2016 - 22/10/2016
  35  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  36  Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Co... 19/10/2016 - 22/10/2016
  37  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  38  Paediatric Hodgkin Lymphoma: A Single Center Experience from the West Part of Turkey... 19/10/2016 - 22/10/2016
  39  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  40  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  41  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  42  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  43  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  44  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  45  Posttransplant Burkitt Lenfoma tedavisi sırasında gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendro... 04/05/2016 - 08/05/2016
  46  Akut pankreatit tablosu ile gelen bir Burkitt Lenfoma olgusu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  47  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  48  Wilms tümörü tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  49  Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomlasında Tek Merkez Deneyimi... 04/05/2016 - 08/05/2016
  50  Türkiye çocukluk çağı kanserleri farmakogenomik/genetik (TURKPEDPGX) çalışması TPOG kohortu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  51  Spinal kord basısına neden olan nadir bir benign tümör... 04/05/2016 - 08/05/2016
  52  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  53  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  54  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  55  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  56  Karaciğer yetmezliği ile başvuran familyal hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu... 21/10/2015 - 24/10/2015
  57  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  58  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  59  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  60  Rhabdomyosarcoma experience: a single institution's results.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  61  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  62  Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile tanı alan bir antifosfolipid sendrom olgusu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  63  Anoreksiya nervosada hematolojik bulgular... 03/06/2015 - 06/06/2015
  64  Ağır konjenital nötropeni: Kostmann sendromu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  65  Rabdomiyosarkom tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  66  Maliyn dönüşüm riski olan beniyn tümörler: Olier hastalığı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  67  Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör... 22/04/2015 - 26/04/2015
  68  Germ hücreli tümör tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  69  Malign transformasyon ve multipl rekürrens gösteren pleomorfik ksantoastrositom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  70  Orbital yerleşimli rabdomyosarkom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  71  Posttransplant Lymphoproliferative Disorders: Experience Of Three Patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  72  Langerhans Cell Histiocytosis: A single center experience... 22/10/2014 - 25/10/2014
  73  Hepatoblastom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  74  Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  75  Langerhans Hücreli Histiyositozda Tek Merkez Deneyimi... 13/05/2014 - 17/05/2014
  76  Primer Pulmoner Klasik Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu... 13/05/2014 - 17/05/2014
  77  Osteosarkom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  78  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  79  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Ewing Sarkomu Tümör Ailesi Olgular... 20/04/2011 - 24/04/2011
  81  Wait and see strategy in localized adrenal masses in infants... 21/10/2010 - 24/10/2010
  82  İnfant adrenal kitlelerinde ?Bekle & Gör? yaklaşımı.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  83  Asetil L Karnitin, Sisplatine Bağlı Kornea Toksisitesini Önlüyor mu?... 19/05/2010 - 22/05/2010
  84  Asetil L-Karnitinin, Sisplatine Bağlı Miyelosupresif Etkiyi Değiştirici Rolü... 19/05/2010 - 22/05/2010
  85  Nöroblastomlarda Radyolojik Değerlendirme... 04/11/2009 - 09/11/2009
  86  PHACES Sendromu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  87  Febrile neutropenic episodes in children with cancer.... 02/10/2008 - 06/10/2008
  88  Lenfoma ve Maliyn Solid Tümör Tanılı Çocuklarda Gelişen Febril Nötropenik Ataklar... 21/05/2008 - 25/05/2008
 • NO AD TARIH
  1  TPOG Farmakogenomik /Genetik (PEDPGx) Çalışması 'Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Cohort of Turkish Pedıatric Oncology Group (TURKPEDPGx)'...  6/2016 - 6/2017
  2  Deneysel hayvan modellerinde asetil L karnitinin, sisplatine bağlı miyelosupresif etkiyi değiştirici rolünün araştırılması...  9/2009 - 6/2010
 • NO AD YIL
  1  GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ...  2016