En

UZM.DR. DENİZ KIZMAZOĞLUTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK HEMATOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, 2013  
 • NO AD YIL
  1  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  2  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  3  FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experie...  2015
  4  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  5  Febrile Neutropenic Episodes in Children with Lymphoma and Malignant Solid Tumors....  2010
 • NO AD TARİH
  1  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  3  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  4  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  5  Çocukluk Çağı Lenfoma ve Solid tümörlerinde Başvuruda Kas İskelet Yakınmaları ve Tutulumla... 19/04/2017 - 23/04/2017
  6  İzole Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  7  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  8  Çocukluk Çağı Baş Boyun Yerleşimli Hemanjiomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  9  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Türkiye Çocukluk Çağı Kanserleri Farmakogenomik Kohortu (TURKPED... 19/04/2017 - 23/04/2017
  10  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  11  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  12  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  13  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  14  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  15  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  16  Renal Tutulum ile Gelen Bir Non Hodgkin Lenfoma Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  17  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  18  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  19  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  20  Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Co... 19/10/2016 - 22/10/2016
  21  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  22  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  23  Paediatric Hodgkin Lymphoma: A Single Center Experience from the West Part of Turkey... 19/10/2016 - 22/10/2016
  24  Wilms tumour: Single center experience... 19/10/2016 - 22/10/2016
  25  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  26  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  27  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  28  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  29  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  30  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  31  Spinal kord basısına neden olan nadir bir benign tümör... 04/05/2016 - 08/05/2016
  32  Wilms tümörü tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  33  Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomlasında Tek Merkez Deneyimi... 04/05/2016 - 08/05/2016
  34  Posttransplant Burkitt Lenfoma tedavisi sırasında gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendro... 04/05/2016 - 08/05/2016
  35  Akut pankreatit tablosu ile gelen bir Burkitt Lenfoma olgusu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  36  Türkiye çocukluk çağı kanserleri farmakogenomik/genetik (TURKPEDPGX) çalışması TPOG kohortu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  37  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  38  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  39  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  41  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  42  Karaciğer yetmezliği ile başvuran familyal hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu... 21/10/2015 - 24/10/2015
  43  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  44  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  45  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  46  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  47  Rhabdomyosarcoma experience: a single institution's results.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  48  Ağır konjenital nötropeni: Kostmann sendromu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  49  Anoreksiya nervosada hematolojik bulgular... 03/06/2015 - 06/06/2015
  50  Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile tanı alan bir antifosfolipid sendrom olgusu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  51  Maliyn dönüşüm riski olan beniyn tümörler: Olier hastalığı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  52  Rabdomiyosarkom tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  53  Germ hücreli tümör tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  54  Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör... 22/04/2015 - 26/04/2015
  55  Malign transformasyon ve multipl rekürrens gösteren pleomorfik ksantoastrositom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  56  Orbital yerleşimli rabdomyosarkom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  57  Langerhans Cell Histiocytosis: A single center experience... 22/10/2014 - 25/10/2014
  58  Posttransplant Lymphoproliferative Disorders: Experience Of Three Patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  59  Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  60  Primer Pulmoner Klasik Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu... 13/05/2014 - 17/05/2014
  61  Hepatoblastom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  62  Osteosarkom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  63  Langerhans Hücreli Histiyositozda Tek Merkez Deneyimi... 13/05/2014 - 17/05/2014
  64  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  65  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Ewing Sarkomu Tümör Ailesi Olgular... 20/04/2011 - 24/04/2011
  67  Wait and see strategy in localized adrenal masses in infants... 21/10/2010 - 24/10/2010
  68  İnfant adrenal kitlelerinde ?Bekle & Gör? yaklaşımı.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  69  Asetil L Karnitin, Sisplatine Bağlı Kornea Toksisitesini Önlüyor mu?... 19/05/2010 - 22/05/2010
  70  Asetil L-Karnitinin, Sisplatine Bağlı Miyelosupresif Etkiyi Değiştirici Rolü... 19/05/2010 - 22/05/2010
  71  Nöroblastomlarda Radyolojik Değerlendirme... 04/11/2009 - 09/11/2009
  72  PHACES Sendromu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  73  Febrile neutropenic episodes in children with cancer.... 02/10/2008 - 06/10/2008
  74  Lenfoma ve Maliyn Solid Tümör Tanılı Çocuklarda Gelişen Febril Nötropenik Ataklar... 21/05/2008 - 25/05/2008
 • NO AD TARIH
  1  TPOG Farmakogenomik /Genetik (PEDPGx) Çalışması 'Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Cohort of Turkish Pedıatric Oncology Group (TURKPEDPGx)'...  6/2016 - 6/2017
  2  Deneysel hayvan modellerinde asetil L karnitinin, sisplatine bağlı miyelosupresif etkiyi değiştirici rolünün araştırılması...  9/2009 - 6/2010
 • NO AD YIL
  1  GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ...  2016